354000-RPA-911-18/05 - Sprzedaż na terenie kraju samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy zarejestrowanych tymczasowo.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 lipca 2005 r. Urząd Celny w Kielcach 354000-RPA-911-18/05 Sprzedaż na terenie kraju samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy zarejestrowanych tymczasowo.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Pani XXX w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przestawione we wniosku stanowisko podatnika nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2005 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek z dnia 13 maja 2005 r. Pani XXX dotyczący udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, odnośnie sprzedaży na terenie kraju samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy zarejestrowanych tymczasowo.

Jak wynika z treści pisma, podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest zakup i sprzedaż samochodów osobowych sprowadzanych z zagranicy. Samochody są rejestrowane (na podatnika) we właściwym dla podatnika Starostwie Powiatowym na tzw. tymczasowe numery rejestracyjne. Następnie wnioskodawca dokonuje sprzedaży samochodów i składa deklarację AKC-3, w której wykazuje sprzedaż samochodów i nalicza podatek akcyzowy od dokonanej sprzedaży.

Pytanie podatnika jest następujące:

- Czy jest zobowiązany do naliczania tzw. wtórnej akcyzy po sprzedaży aut, wcześniej zarejestrowanych na polskich numerach tymczasowych?

Ponieważ w przesłanym wniosku nie zawarto stanowiska podatnika w przedmiotowej sprawie, pismem z dnia 19 maja 2005 r. wezwano stronę do wyczerpującego przedstawienia stanowiska.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 maja 2005 r., które wpłynęło do Urzędu w dniu 3 czerwca 2005 r.

Stanowisko podatnika:

- Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r, o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmian.), po sprzedaży samochodu sprowadzonego z zagranicy, zarejestrowanego na tzw. numerach tymczasowych na terenie Rzeczypospolitej przed jego pierwszą rejestracją ma obowiązek naliczenia podatku akcyzowego. Rozliczeń podatku akcyzowego podatnik dokonuje na deklaracji AKC-3 i AKC-3/E, uznając, że rejestracja tymczasowa nie powoduje zwolnienia z naliczania tego podatku.

Stanowisko organu podatkowego jest następujące:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), wyrobami akcyzowymi są wyroby akcyzowe podlegające akcyzie wymienione w załączniku Nr 1 do ustawy (art. 2 pkt 1 ustawy). Ponadto przepisy ustawy rozróżniają wyroby akcyzowe zharmonizowane oraz wyroby akcyzowe niezharmonizowane.

Wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku Nr 2 do ustawy. Wśród tych wyrobów nie wymieniono samochodów osobowych.

Samochody osobowe zostały wymienione w poz. 59 załącznika Nr 1 do ustawy "Wykaz wyrobów akcyzowych" i w rozumieniu przepisów ustawy są wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi. Dokładne brzmienie poz. 59 przedmiotowego załącznika w odniesieniu do nabycia lub dostawy wewnątrzwspólnotowej jest następujące: "kolumna 4 (kod CN) - 8703; kolumna 5 Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) - Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi".

Stosownie do art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z kolei art. 80 ust. 2 pkt 1 stanowi, iż podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju.

Pojęcie pierwszej rejestracji nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego, dlatego zatem należy sięgnąć do przepisów odrębnych regulujących tę kwestię.

Przepisami regulującymi zasady rejestracji pojazdów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 58 z 2003 r., poz. 515 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ponieważ przepisy regulujące zasady rejestracji pojazdów na terenie kraju nie należą do przepisów prawa podatkowego, naczelnik urzędu celnego nie jest upoważniony do dokonywania interpretacji stosowania tych przepisów.

Jeżeli zatem tzw. czasowa rejestracja uznawana jest za rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w myśl przywołanych powyżej odrębnych przepisów dotyczących rejestracji pojazdów, to obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym w przypadku sprzedaży samochodu osobowego zarejestrowanego czasowo nie powstaje.

Wobec czego stanowisko podatnika w sytuacji opisanej powyżej jest nieprawidłowe.

Należy ponadto zauważyć, że przepisy art. 80 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym nie precyzują, czy rejestracja na terenie kraju ma być rejestracją stałą, czy tymczasową.

Jednocześnie organ podatkowy zaznacza, że stosownie do art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych - w tym przypadku samochodów osobowych - są obowiązani do złożenia we właściwym urzędzie celnym informacji podsumowujących o dokonanych nabyciach za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Powyższa interpretacja:

-

dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;

-

nie jest wiążąca dla podatnika/płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

POUCZENIE

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu w Kielcach w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł - i po 0,50 zł - od każdego załącznika.

Opublikowano: www.ickielce.pl