Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 czerwca 2005 r.
Urząd Celny w Kielcach
354000-REK-055-5/2005
Zwolnienie od podatku od towarów i usług samochodu osobowego będącego przedmiotem odprawy czasowej rozpoczętej przed 1 maja 2004 r. w przypadku złożenia zgłoszenia celnego o dopuszczenie pojazdu do obrotu.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie pełnomocnika strony z dnia 14.03.2005r. wynika, iż jest on w posiadaniu samochodu osobowego będącego przedmiotem odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła. Pojazd ten jest przedmiotem osobistego użytku osoby przebywającej czasowo w kraju w związku z wykonywaną pracą. Przywóz przedmiotowego towaru nastąpił na podstawie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej za zgłoszeniem celnym nr E05/050300/00/000024 z dnia 12.03.1999r. Przywóz pojazdu nastąpił z terenu Wielkiej Brytanii, będącej członkiem Wspólnoty Europejskiej. Wnioskodawca uważa, że w przypadku złożenia zgłoszenia celnego o dopuszczenie go do swobodnego obrotu, wraz ze stosownym wnioskiem pojazd ten korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 41 e ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 97, poz.970 z 2004r ze zm.) zwalnia się od podatku import rzeczy osobistego użytku, o których mowa w art. 46 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy rzeczy te zostały przywiezione z terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, lub z terytorium nowych państw członkowskich w rozumieniu art. 170 ust. 1 pkt 2 ustawy, na terytorium kraju przed dniem 1 maja 2004 i w dniu 1 maja 2004 pozostawały w dalszym ciągu na terytorium kraju objęte procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, która to procedura kończy się dopuszczeniem do obrotu tych rzeczy na terytorium kraju.

Jak stanowi ust. 2 przytoczonego wyżej przepisu zwolnienie od podatku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem że: - w stosunku do tych rzeczy ma zastosowanie zwolnienie od cła,- przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy te nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 ze zm) za rzeczy osobistego użytku uważa się towary bezpośrednio używane przez osobę fizyczną lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jeżeli ich ilość i lub rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe lub do działalności gospodarczej, a także przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania przez osobę zainteresowaną zawodu.

Stanowisko, że w przypadku dopuszczenia do obrotu samochodu osobowego na terytorium kraju, którego przywóz z Wielkiej Brytanii nastąpił przed rozszerzeniem Wspólnoty i który jest objęty nadal procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, może skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług jest prawidłowe. Oczywiście zwolnienie może być zastosowane pod warunkiem uzyskania zwolnienia od cła oraz pod warunkiem, że przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu rzeczy te nie zostaną oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez przedstawiciela wnioskodawcy oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu udzielenia interpretacji; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.

Zgodnie z art. 14b § 1 i §2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł - i po 0,50 zł - od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl