351000-RPA-91103-9/05 - Dwa składy podatkowe w jednym miejscu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 kwietnia 2005 r. Urząd Celny w Krakowie 351000-RPA-91103-9/05 Dwa składy podatkowe w jednym miejscu.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. Urzędu: 14 lutego 2005 roku) uzupełnionego w dniu 25 marca 2005 roku

- stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z w/w pisma wynika, iż Spółka otrzymała dwa zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w jednym miejscu tj. w miejscu, w którym znajduje się siedziba Spółki. Zdaniem podatnika wydane przepisy naruszają obowiązujące przepisy zawarte w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym i w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego. Wg. Spółki przepisy obowiązującego prawa oraz słownikowa definicja pojęcia "miejsce" jednoznacznie wskazują, iż cały teren należący do podmiotu, który prowadzi działalność polegającą na produkcji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz magazynowaniu wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę lub inny podmiot, należy uznać za jedno miejsce. W konsekwencji Spółka uprawniona jest do ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie wyłącznie jednego składu podatkowego znajdującego się w miejscu siedziby i jednocześnie w miejscu prowadzenia działalności. Zdaniem podatnika przepis art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, nie przesądza kwestii własności składowanych towarów, zatem dotyczy również wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie będących własnością prowadzącego skład podatkowy. Zdaniem podatnika z braku odrębnych unormowań przyjąć należy, iż w świetle obowiązujących przepisów brak jest przeszkód to tego, by prowadzący mógł na jego terenie składować wyroby akcyzowe zharmonizowane pod warunkiem, iż nie będzie to ograniczać w żaden sposób możliwości sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego. Wówczas fakt składowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych należących do innego podmiotu na terenie składu podatkowego powinien być jedynie zgłoszony organowi celnemu oraz odnotowany w regulaminie zatwierdzonym przez ten organ.

Pytanie podatnika jest następujące: " Czy w jednym miejscu można prowadzić dwa składy podatkowe?".

Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami) składem podatkowym jest miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom zgodnie z ustalonymi warunkami. Ponadto w myśl art. 32 ust. 1 cyt. ustawy zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego wydaje właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Stosownie do przepisu § 3 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 maja 2004 roku w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 35, poz.312 ze zmianami) do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć szczegółowy plan składu podatkowego wraz z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym. Ponadto stosownie do przepisu § 4 powołanego powyżej rozporządzenia, właściwy naczelnik urzędu celnego, w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Z czynności tej sporządza się protokół zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w składzie podatkowym od innych powierzchni i terenów oraz opis wyposażenia sytemu zabezpieczenia technicznego i biurowego.

W myśl przepisu § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 maja 2004 roku w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, w zezwoleniu na prowadzenie składu podatkowego określa się tylko jedno miejsce prowadzenia składu podatkowego oraz wskazuje się ewentualne miejsca prowadzenia innych składów podatkowych. Ponadto w myśl przepisu § 9 powołanego powyżej rozporządzenia, nie wydaje się zezwolenia na prowadzenie w jednym miejscu lub pomieszczeniu więcej niż jednego składu podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka otrzymała dwa zezwolenia na prowadzenie składu celnego w tym samym miejscu ( pod tym samym adresem).

Zdaniem Naczelnika tut. Urzędu w świetle powyższego nie można prowadzić dwóch składów podatkowych w tym samym miejscu, jednakże w przedmiotowym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z dwoma składami podatkowym w tym samym miejscu, ale z dwoma składami podatkowymi pod tym samym adresem. Warunkiem prowadzenia składów podatkowych pod tym samym adresem jest warunek rzeczywistego rozdzielenia wyrobów akcyzowych produkowanych, składowanych i magazynowanych. Wszelkie kwestie organizacyjno-techniczne oraz zależności pomiędzy podmiotami w tym zakresie powinny regulować szczegółowo regulaminy poszczególnych składów podatkowych. Stosownie bowiem do przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz.311) szczegółowe warunki dotyczące składu podatkowego określa regulamin funkcjonowania składu podatkowego. Skoro więc w przedmiotowej sprawie wydane zostały dwa zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego pod tym samym adresem to warunki prowadzenia tych składów podatkowych musiały gwarantować każdorazowo możliwość określenia co jest produkowane, z czyjego materiału i gdzie wyprodukowane wyroby akcyzowe są kierowane, oraz w jakim celu. Musiały także gwarantować możliwość magazynowania wyrobów akcyzowych nie stanowiących własności podmiotu prowadzącego skład podatkowy. Tut. Organ wyjaśnia, iż w takim przypadku nie dochodzi do sytuacji funkcjonowania składu podatkowego w innym składzie podatkowym.

Końcowo Naczelnik tut. Urzędu informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego wynikającego z przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dniu jej datowania. Zgodnie z art.14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, powyżej udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast stosownie do art.14b § 2 cyt. ustawy udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie określonym w art.14b § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa

Zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl