351000-RPA-91103-16-3/05 - Nabycie wewnątrzwspólnotowe eterów metylo-tert-butylowych, a obowiązek zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 24 maja 2005 r. Urząd Celny w Krakowie 351000-RPA-91103-16-3/05 Nabycie wewnątrzwspólnotowe eterów metylo-tert-butylowych, a obowiązek zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego (data wpływu do tut. urzędu: 30 marca 2005 roku), uzupełnionego pismem z dnia 31 marca 2005 roku i pismami z dnia 22 kwietnia 2005 roku stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w części dot. pytania trzeciego w sprawie obowiązku dokonywania zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym eterów metylo-tert-butylowych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2005 roku wpłynął do tut. urzędu wniosek ww. spółki w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie stosowania prawa podatkowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 31 marca 2005 roku i pismami z dnia 22 kwietnia 2005 roku. Z ww. pism wynika, iż podatnik dokonuje nabyć wewnątrzwspólnotowych eterów metylo-tert-butylowych zaklasyfikowanych pod symbol PKWiU 24.14.63-19.29 i kod CN 2909 19 00. Sprzedaż eterów metylo-tert-butylowych również odbywa się "w zwykłej procedurze handlowej" nabywcom, którzy składają spółce oświadczenia zawierające dane takie jak:

1) nazwa podmiotu, adres, NIP;

2) nazwa towaru, symbol PKWiU i kod CN oraz ilość towaru;

3) cel, na który zostanie przeznaczony towar;

4) oświadczenie, że "nabywany towar nie będzie zużyty do celów napędowych lub opałowych lub jako dodatek lub domieszka do paliw silnikowych oraz nie będzie odsprzedany w celu jego zużycia do produkcji paliw silnikowych, opałowych lub dodatków lub domieszek do paliw";

5) data i miejsce wystawienia oświadczenia;

6) podpis osoby upoważnionej do reprezentacji nabywcy.

Ponadto spółka przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego miesięczne zestawienia otrzymanych oświadczeń do 25 dni po upływie miesiąca, w którym oświadczenia takie wpłynęły. Pytanie spółki brzmi następująco: "Czy w przypadku dokonywania nabyć wewnątrzwspólnotowych eterów metylo-tert-butylowych ciąży na spółce obowiązek dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym?"

Zdaniem Spółki, ponieważ etery metylo-tert-butylowe nie są wyrobami akcyzowymi, to na Spółce nie ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym tych wyrobów.

Naczelnik tut. urzędu wyjaśnia, iż w myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zmianami) wyroby akcyzowe są to wyroby podlegające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy. Należy jednakże zauważyć, iż w załączniku nr 1 do cyt. powyżej ustawy w pozycji 6 wymienione zostały jako wyroby akcyzowe pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU, jak i bez względu na kod CN. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. Jednakże wyroby akcyzowe w postaci eterów metylo-tert-butylowych nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do cyt. ustawy zawierającym wykaz wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Zdaniem naczelnika tut. urzędu, biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest stwierdzić, iż etery metylo-tert-butylowe nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, mimo że są paliwem silnikowym w rozumieniu art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym. Stosownie do cytowanego art. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym stwierdzić należy, iż nie sam fakt świadczący, że dany wyrób jest np. paliwem silnikowym decyduje o zaliczeniu do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, lecz dodatkowo wyrób ten np. paliwo silnikowe musi być wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Tak więc w konsekwencji zasadnym jest stwierdzić, iż etery metylo-tert-butylowe są wyrobami akcyzowymi niezharmonizowanymi.

Stosownie do przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668) niezarejestrowani handlowcy nabywający wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe zharmonizowane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nabywający wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju są obowiązani do dokonania zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Naczelnik tut. urzędu wyjaśnia, iż w przedmiotowym stanie faktycznym biorąc pod uwagę, iż przedmiotem nabyć wewnątrzwspólnotowych są wyroby akcyzowe o nazwie etery metylo-tert-butylowe, które nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi spółka nie ma obowiązku dokonywania zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

Naczelnik tut. urzędu informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji. Powyższa interpretacja traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Ponadto zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, powyżej udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast stosownie do art. 14b § 2 cyt. ustawy udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Krakowie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie. Do zażalenia należy dołączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od zażalenia i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl