Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 maja 2015 r.
Dostępność deklaracji PIT złożonej przez podatnika w formie elektronicznej.
Ministerstwo Finansów
32404/15

W odpowiedzi na interpelację Posłów na Sejm RP: Pana (...) oraz Pana (...) w sprawie dostępu do złożonej przez podatnika e-deklaracji PIT, uprzejmie informuję co następuje poniżej:

Odnosząc się do pierwszego pytania: "Czy w istniejącym systemie rozliczeń za pomocą edeklaracji nie byłoby zasadnym wprowadzić stosownych zmian, tak by Podatnik miał dostęp do złożonej e-deklaracji na podstawie UPO?", informuję, że dostrzeżono potrzebę zapewnienia podatnikowi dostępu do treści deklaracji, która została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obecnie trwają prace nad pełnym wdrożeniem wszystkich funkcjonalności portalu podatkowego, które zapewnią zalogowanym podatnikom dostęp do wszystkich złożonych administracji podatkowej w formie elektronicznej podań oraz deklaracji. Wskazane rozwiązanie pozwoli również na wgląd do bieżących rozliczeń podatnika z urzędem skarbowym.

W chwili obecnej e-deklaracje mogą być składane za pośrednictwem portalu podatkowego w części ogólnodostępnej. Podatnik wyrażający chęć złożenia w formie elektronicznej zeznania rocznego o osiągniętych dochodach może skorzystać z trzech dostępnych na portalu podatkowym rozwiązań:

a)

formularzy interaktywnych dostępnych pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/edeklaracje/formularze. Deklaracje składane drogą elektroniczną w ten sposób mogą zostać podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, a w zależności od ich rodzaju niektóre także zestawem danych autoryzujących;

b)

aplikacji "e-Deklaracje Desktop" umożliwiającej po zainstalowaniu złożenie przez osoby fizyczne formularzy elektronicznych bez podpisu kwalifikowanego, dostępnej pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/do-pobrania;

c)

za pomocą usługi wstępnie wypełnionych zeznań rocznych (PFR), która umożliwia osobom fizycznym złożenie deklaracji na formularzu PIT 37, a która dostępna jest pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wstepnie-wypelnione-zeznanie-podatkowe-pfr.

Obecnie, dostęp z wykorzystaniem UPO do złożonej w formie elektronicznej deklaracji zależy od tego, z której ze wskazanych powyżej ścieżek podatnik skorzystał. Dostęp do deklaracji złożonych przez podatnika w sposób oznaczony powyżej literą "a" nie będzie możliwy.

Deklaracje złożone w sposób wskazany w literze "b" zostaną zapisane na komputerze, z którego została wysłana deklaracja, natomiast dostęp do deklaracji PIT 37 złożonych za pomocą usługi wstępnie wypełnianych zeznań rocznych, o których mowa w literze "c", jest możliwy w każdym czasie i miejscu pod adresem: https://pfr.mf.gov.pl/_/ po wybraniu opcji "wyszukaj deklarację/wniosek" oraz podaniu adresu e-mail oraz kodu autoryzującego.

Odnosząc się do pytania drugiego: "Czy w rozwiązanie tego problemu nie powinna zostać włączona Krajowa Informacja Podatkowa?", uprzejmie informuję, że zaangażowanie Krajowej Informacji Podatkowej w kwestie dostępu podatnika do złożonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji nie jest przewidywane. Docelowym planowanym przez administrację podatkową rozwiązaniem w tym zakresie jest udostępnianie wszystkich dotyczących podatnika dokumentów oraz informacji na portalu podatkowym, które będą widoczne po zalogowaniu.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl