32169/15, Ochrona drzew na terenach inwestycyjnych w miastach - Pismo wydane przez: Ministerstwo Środowiska - OpenLEX

32169/15 - Ochrona drzew na terenach inwestycyjnych w miastach

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 4 maja 2015 r. Ministerstwo Środowiska 32169/15 Ochrona drzew na terenach inwestycyjnych w miastach

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła (...) z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony drzew na terenach inwestycyjnych w miastach, przesłaną przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy piśmie znak: K7INT32169, przekładam następujące stanowisko.

Ministerstwo Środowiska dostrzegając problemy dotyczące nasadzeń zastępczych, opisane również w raporcie Najwyższej Izby Kontroli pt. "Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach", przygotowało projekt zmian do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Zmiany te zawarte są w projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który procedowany jest już w Sejmie (druk nr 2656).

Projekt ustawy przewiduje szereg zmian, które pozwolą na poprawę efektywności kompensacji przyrodniczej polegającej na wykonywaniu nasadzeń zastępczych za usuwane drzewa, w tym:

* Doprecyzowano, że nasadzenia zastępcze będą stanowiły kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy oraz wprowadzono wytyczne, jakimi organ powinien się kierować określając ich cechy.

Na podstawie tego przepisu organ będzie mógł określić liczbę i jakość nasadzeń zastępczych proporcjonalnie do straty w środowisku przyrodniczym.

* Wnioskodawca będzie miał obowiązek załączenia do wniosku o usunięcie drzewa projektu planu nasadzeń zastępczych, o ile są planowane.

W ten sposób organ administracji będzie dysponował wiedzą o postulatach strony co do zamiaru wykonania nasadzeń zastępczych, ich rodzaju, dostępności miejsca i ilości nasadzeń już na etapie składania wniosku. Organ nie będzie jednak związany tymi informacjami, może np. zwiększyć liczbę lub zmienić gatunek nasadzeń, ponieważ ma on obowiązek określenia nasadzeń zastępczych tak, aby stanowiły kompensację przyrodniczą.

* Określono elementy, jakie obligatoryjnie powinno zawierać zezwolenie na usunięcie drzewa w odniesieniu do nasadzeń zastępczych m.in. ich gatunek, obwód, termin przesłania informacji o ich wykonaniu oraz fakultatywnie - warunki techniczne sadzenia.

Ustalenie warunków technicznych sadzenia w zezwoleniu (np. w zakresie odpowiedniego przygotowania podłoża, zastosowania palików, pielęgnacji) może w znacznym stopniu poprawić udatność nasadzeń w miejscach o bardzo trudnych warunkach rozwoju dla drzew - przy drogach, na terenie miast, terenach poprzemysłowych, itp.

* Określono sposób postępowania, gdy podmiot nie dokonał nasadzeń zastępczych lub wykonał je niezgodnie z zezwoleniem (np. w innym terminie lub mniejsze drzewa).

W takich sytuacjach opłata administracyjna będzie pobierana proporcjonalnie za usunięte drzewa, w zależności od liczby nasadzeń wykonanych prawidłowo.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że statystyki w zakresie ochrony zadrzewień, w tym na terenie województwa śląskiego, prowadzi Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z informacjami podanymi na 2013 r. w województwie śląskim nasadzono 58,3 tys. drzew, a w całej Polsce średnio 115,2 tys. drzew w województwie. Niemniej proponuję zwrócić się o wyjaśnienia do Głównego Urzędu Statystycznego z czego wnika ta różnica w nasadzeniach w poszczególnych województwach, ponieważ podane wielkości mogą nie oddawać stanu rzeczywistego, np. nie wszystkie gminy wypełniły ankiety statystyczne.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl