Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 marca 2005 r.
Urząd Celny w Gdyni
321000-RPA-9104-2b/05/WS
Pomniejszanie podatku akcyzowego należnego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych na terenie kraju o podatek naliczony od samochodów sprzedanych do innego państwa członkowskiego UE.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005r.), art. 79 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 i Nr 68 poz. 623)

postanawiam uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W treści swojego zapytania Strona stwierdziła, iż w związku ze zwrotem akcyzy naliczonej dotyczącej sprzedaży samochodów do Unii Europejskiej w kwocie 44 257,26 zł w miesiącu 12/2004 pomniejsza ona kwotę 193 298 zł (przeniesioną z pozycji C.13 formularza AKC -3/E za miesiąc 11/2004 do pozycji C.11 w/w formularza za miesiąc 12/2004), tj. 193 298-44 257=149 041 zł. W pozycji C.11 składanych przez Stronę deklaracji AKC - 3/E od maja do grudnia 2004r.ujmuje ona akcyzę naliczoną zarówno od zakupu samochodów sprzedanych do Unii Europejskiej, jak i do Polski. W takim przypadku nie ma możliwości otrzymania zwrotu akcyzy dwukrotnie lub odliczenia akcyzy dwukrotnie naliczonej. Jednocześnie wnioskodawca zwrócił się o wskazanie przepisów dotyczących sposobu ujmowania akcyzy naliczonej w deklaracji AKC - 3/E oraz przepisów uzależniających zwrot akcyzy od ujęcia w sumie podatku naliczonego także od zakupu samochodów sprzedanych do Unii Europejskiej.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko Strony należy uznać za nieprawidłowe. W myśl art. 80 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje:

* w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu

* w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego

* w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie późnej jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Z kolei przepis art. 79 w/w ustawy stanowi, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Z treści cytowanego wyżej przepisu art. 80 ust. 3 wynika, że dostawa wewnątrzwspólnotowa samochodów osobowych nie należy do czynności powodujących powstanie obowiązku podatkowego tzn. nie jest to sprzedaż podlegająca opodatkowaniu. W konsekwencji nie może mieć miejsca pomniejszanie kwoty akcyzy należnej z tytułu sprzedaży samochodów osobowych na terytorium kraju o kwotę akcyzy należną na skutek sprzedaży w/w pojazdów do innego państwa członkowskiego (czyli dostawy wewnątrzwspólnotowej). W myśl art. 77 ust. 3 ustawy podatnikowi, który dokonał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (np. samochodów), od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, i posiada dokumenty potwierdzające wykonanie tej dostawy - przysługuje zwrot akcyzy.

Przepis art. 79 ustawy wyraźnie wskazuje, w jakim przypadku podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy - jedynie wówczas, gdy uiści kwotę akcyzy przy nabyciu przedmiotowych pojazdów, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Oznacza to, że przepis ten nie odnosi się do instytucji dostawy wewnątrzwspólnotowej, bowiem - jak wskazano wyżej - dokonanie tej dostawy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Odnosząc się do kwestii wskazania przepisów regulujących sposób rozliczania akcyzy w deklaracjach AKC - 3/E informuję, że podstawą prawną trybu w/w rozliczania podatku jest wzór takiej deklaracji, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.04.2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 80 poz. 741 ze zm.).

Interpretacja zawarta w niniejszym postanowieniu dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

POUCZENIE

W myśl art. 14b Ordynacji podatkowej, interpretacja wydana na podstawie art. 14a, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy do czasu jej zmiany lub uchylenia. Jeżeli jednak wskazane wyżej podmioty zastosowały się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Zgodnie z art. 236§ 2 pkt 1 w związku z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej, na niniejsze postanowienia służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl