3167/2016, Warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. - Pismo wydane przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej - OpenLEX

3167/2016 - Warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 3167/2016 Warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1 w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu egzaminów zewnętrznych, w tym również egzaminu maturalnego, Centralna Komisja Egzaminacyjna co roku przygotowuje informację o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zwodzie oraz egzaminów eksternistycznych. Dokument, o którym mowa powyżej, jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie później niż do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub dany egzamin. 2

Zgodnie z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016, warunki w salach przeznaczonych do przeprowadzania egzaminu powinny być zgodne z podstawowymi wymaganiami bhp oraz powinny zapewniać jego prawidłowy przebieg.

W Informacji wskazuje się, że niezbędne między innymi jest, aby szkoła dysponowała:

a.

liczbą sal zapewniającą odpowiednie warunki dla wszystkich zdających;

b.

sprzętem do odtwarzania płyt CD (jednym odtwarzaczem na każdą salę egzaminacyjną, odtwarzaczami zapasowymi na wypadek awarii oraz bateriami na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej) i dobrym nagłośnieniem w salach, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego w części pisemnej.

W rozdziale 8.1. ust. 3 ww. Informacji zaleca się, aby w dniu poprzedzającym egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego wraz z przewodniczącymi zespołów nadzorujących sprawdzili stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka obcego w każdej sali (odtwarzaczy płyt CD, głośników) oraz ich rozmieszczenie, gwarantujące wysoką jakość dźwięku.

"Należy między innymi:

a.

upewnić się, że odtwarzacze nie są skonfigurowane na odtwarzanie ścieżek nagrań w trybie losowym (random) lub na wielokrotne powtarzanie jednej ścieżki bądź sekwencji ścieżek;

b.

przeprowadzić próbę odsłuchu przykładowego nagrania tekstu (wykorzystując do tego płyty z poprzednich sesji egzaminacyjnych).

Proponujemy, aby tę próbę przeprowadzić z udziałem uczniów."

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych przygotowywane są we współpracy z dyrektorami szkół i dostępne na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Przewodniczący zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępcy uczestniczą również w szkoleniach dotyczących przeprowadzania egzaminu, organizowanych każdego roku przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

1

Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)

2

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 959).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl