312000-OG-055-137/2005 - Korekta faktury zakupu samochodu osobowego w podatku akcyzowym.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2005 r. Urząd Celny w Łomży 312000-OG-055-137/2005 Korekta faktury zakupu samochodu osobowego w podatku akcyzowym.

Na podstawie art. 14a § 1, § 3. § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) w związku z wnioskiem podatnika z dnia 2005.07.26 roku uzupełnionym w dniu 10.08.2005r. oraz w dniu 30.09.2005r. i w dniu 12.10.2005r. dotyczącym interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży postanowił uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Uzasadnienie: Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą miedzy innymi na sprzedaży samochodów, w tym także nowych samochodów osobowych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego i dokonuje comiesięcznego rozliczenia podatku akcyzowego. Do faktur zakupu samochodów nowych sprzedawca wystawia faktury korygujące, udzielając podatnikowi w ten sposób rabatu na zakupiony towar. Faktury te obniżają cenę zakupu samochodu a tym samym obniżają akcyzę naliczoną. Ponieważ nie ma przepisów mówiących jak rozliczać te faktury podatnik rozlicza je w sposób następujący. Akcyzę zawartą w poszczególnych fakturach korygujących otrzymanych w danym miesiącu rozliczeniowym sumowano i tę kwotę wykazywano w poz. 14-109 załącznika AKC-3/E. Akcyza zawarta w fakturach korygujących zwiększała wartość poz. 114 załącznika, a więc wartość akcyzy należnej.

Zdaniem podatnika akcyzę zawartą w poszczególnych fakturach korygujących otrzymanych w danym miesiącu rozliczeniowym należałoby sumować i o tę sumę pomniejszać poz. 8 załącznika tak, by zmniejszała akcyzę naliczoną. Zgodnie ze stanowiskiem podatnika ten sposób rozliczenia odzwierciedlałby stan faktyczny, gdyż faktury korygujące w rzeczywistości pomniejszają wartość akcyzy, o którą podatnik ma prawo obniżyć akcyzę należną.

Podatnik w swym wniosku występuje z zapytaniem dotyczącym sposobu rozliczania podatku akcyzowego:

Czy o akcyzę zawartą w fakturach korygujących (rabatach) należy zwiększać akcyzę należną wykazując w poz. 114 załącznika AKC-3/E czy też zmniejszać akcyzę naliczoną poprzez zmniejszenie poz. 8 ww. załącznika?

Regulacje prawne dotyczące tych kwestii przedstawiają niżej cytowane przepisy ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późniejszymi zmianami).

Art. 80 ust. 1 stanowi, że akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. W ust. 2 tegoż art. ustawodawca określa, że podatnikami od akcyzy są:

1. podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju,

2. importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego.

W ust. 3 cytowanego artykułu zawarto uregulowania dotyczące powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie, z którymi obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje:

w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego. W ust. 2 stwierdzono, że w przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku. W myśl art. 19 wyżej przytoczonej ustawy podatnicy są zobowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.

Art. 79 stanowi, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 8 lit b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 ze zm.) dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy w przypadku nabycia samochodów na terytorium kraju przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu samochodami osobowymi jest faktura z wykazaną kwotą akcyzy.

Zatem jeżeli firma zakupiła w miesiącu rozliczeniowym samochody od kontrahenta w kraju na podstawie faktur VAT, to ma prawo do pomniejszenia akcyzy za dany miesiąc rozliczeniowy o akcyzę wykazaną w fakturach zakupu, które otrzymała w miesiącu rozliczanym. Podatnik prawidłowo obliczając wysokość podatku i wykazując go w deklaracji w należnej wysokości a następnie pomniejszając go o kwotę wykazaną w fakturze zakupu postępuje zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym. Zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej czynności, o której mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Jeżeli w terminie późniejszym okaże się, że faktura została skorygowana a w związku z tym została zmieniona kwota akcyzy naliczonej w stosunku do podatnika powstaje obowiązek w związku z wykonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu określonej w ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie, z którym opodatkowaniu akcyzą podlega nabycie lub posiadanie przez podatnika wyrobów akcyzowych, jeżeli od tych wyrobów została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania podlegających opodatkowaniu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ponieważ przepisy szczególne dotyczące samochodów osobowych nie regulują kwestii faktur korygujących, w rozpatrywanej sprawie zastosowanie mają ww. przepisy ogólne. W związku z powyższym momentem powstania obowiązku podatkowego w rozpatrywanym przypadku jest miesiąc, w którym otrzymaliście państwo fakturę korygującą. Rozpatrując zagadnienia dotyczące sposobu wypełniania deklaracji podatkowej AKC-3/AKC-3/zh (DEKLKARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO) oraz załącznika do tej deklaracji AKC-3/E (INFORMACJA O PODATKU AKCYZOWYM OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH) należy odnieść się do opisu zawartego w tych dokumentach. Obowiązujące wzory deklaracji oraz załączników do deklaracji zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 80, poz. 741, z późn. zm.). Podstawą opodatkowania wykazywaną w kolumnie "e" załącznika AKC-3/E powinna być różnica kwoty należnej z tytułu sprzedaży wyszczególnioną w fakturze a kwotą ujętą w fakturze korygującej pomniejszona o kwotę podatku VAT i kwotę akcyzy, należne od wyrobów ujętych w tych dokumentach, która pomnożona przez odpowiednią stawkę podatku powinna w kolumnie "g" dać kwotę podatku akcyzowego będącego różnicą pomiędzy kwotą podatku wykazaną w fakturze a wykazaną w fakturze korygującej.

Reasumując kwota podatku będąca różnicą pomiędzy podatkiem akcyzowym wyszczególnionym w fakturze a wykazanym w fakturze korygującej powinna być zawarta w kwocie podatku należnego wyszczególnionego w polu 114 załącznika AKC-3/E.

Pouczenie: Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszego postanowienia, zgodnie z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, przysługuje podatnikowi zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Łomży w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W przypadku wniesienia zażalenia należy dołączyć opłatę skarbową w znakach skarbowych w wysokości 5 zł i 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl