311000-PA-0550-7/07/TJ/KG

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2007 r. Urząd Celny w Białymstoku 311000-PA-0550-7/07/TJ/KG

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Nr 8, poz. 926 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku stwierdza, że stanowisko strony XXX - reprezentowanej przez YYY o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego, w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji i rozliczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przyjętych na skład podatkowy w procedurze zawieszonej akcyzy i mieszanych na zlecenie właściciela gazu w dzierżawionych, odrębnych zbiornikach, w cysternach samochodowych lub cysternach kolejowych, na terenie składu podatkowego, poprzez możliwość dokonywania kompensat ilościowych gazu o jednakowym przeznaczeniu i stawce podatku akcyzowego w rocznym obrachunku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE:

Wnioskiem z dnia 25 czerwca 2007 r. (uzupełnionym w dniu 10 lipca 2007 r.), YYY pełnomocnik XXX zwrócił się do Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku o udzielenie wiążącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie następujących zapytań:

1.

w jaki sposób powinna być prowadzona ewidencja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych gazów ciekłych przyjętych na skład podatkowy w procedurze zawieszonej akcyzy, a następnie mieszanych na zlecenie właściciela gazu w dzierżawionych odrębnych zbiornikach, w cysternach samochodowych lub cysternach kolejowych na terenie składu podatkowego,

2.

w jaki sposób należy dokonywać rozliczenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - gazów ciekłych przyjętych na skład podatkowy w procedurze zawieszonej akcyzy, a następnie mieszanych na zlecenie właściciela gazu w dzierżawionych odrębnych zbiornikach, w cysternach samochodowych lub cysternach kolejowych na terenie składu podatkowego.

Wnioskodawca wskazał, iż jego stanowisko jest następujące:

1.

jedynym kryterium rozliczeniowym jest metoda ustalająca ilość na podstawie ważenia na wadze legalizowanej (metoda wagowa),

2.

ustalenie ilości gazów metodą wagową następuje w momencie przyjęcia i wydania wyrobów ze składu podatkowego.

3.

wszystkie ilości gazu wewnątrz składu (w tym ilości powstałe w wyniku mieszania gazów) określane są orientacyjnie ze względu na wyposażenie składu podatkowego i technologię dokonywane są zgodnie z zapisami w aktach weryfikacyjnych i regulaminie składu,

4.

wszelkie różnice w stanach ewidencyjnych poszczególnych rodzajów gazów o jednakowym przeznaczeniu i stawce podatku akcyzowego powinny być kompensowane przy dokonywaniu rocznego obrachunku gazu.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku w wyniku analizy zgromadzonego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie postanowieniem z dnia 20 lipca 2007 r. Nr 311000-PA-0550-7/07/TJ odmówił wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku YYY pełnomocnik XXX wniósł w dniu 27 lipca 2007 r. zażalenie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, wnosząc o jego uwzględnienie ze względu na treści zawarte w pismach z dnia 25 czerwca 2007 r. i 10 lipca 2007 r. oraz przedstawioną argumentacje w zażaleniu.

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku postanowieniem z dnia 9 października 2007 r. (wpływ do urzędu celnego w Białymstoku w dniu 15 października 2007 r.) uchylił zaskarżone postanowienie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji z powodu nieprawidłowego zastosowania przepisów prawa proceduralnego w ustalonym stanie faktycznym sprawy.

Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku stwierdził, że organ podatkowy I instancji w przedstawionym przez pełnomocnika strony stanie faktycznym nieprawidłowo zastosował w postępowaniu przepis art. 165a działu IV Ordynacji podatkowej dotyczącej postępowania podatkowego. Ustawodawca normując instytucję interpretacji prawa podatkowego umieścił ją w dziale II Ordynacji podatkowej i postanowił, iż w tym szczególnym postępowaniu mają zastosowanie odpowiednio przepisy art. 169 § 1 i 2 oraz art. 170 § 1 z działu IV postępowania a tym samym brak jest podstaw do zastosowania w postępowaniu organu I instancji regulacji przewidzianej w art. 165a ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi: gdy żądanie, o którym mowa w art. 165, zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z jakichkolwiek innych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ podatkowy wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie. W związku z tym, iż w przepisach normujących postępowanie w sprawie interpretacji podatkowej brak jest odesłania do stosowania w tym postępowaniu artykułu 165a ustawy Ordynacja podatkowa, stwierdzono, iż organ podatkowy I instancji winien wobec wszczęcia postępowania wnioskiem podatnika wniosek ten rozpatrzyć w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto, Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku wskazał, iż działalność składu podatkowego regulują przepisy dział II rozdział 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy. Do ustawy o podatku akcyzowym zostały wydane m.in. niżej wymienione przepisy wykonawcze uściślające funkcjonowanie składu podatkowego:

*

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 312 z późn. zm.) w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

*

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 35, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych,

*

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 65, późn. zm.) w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

W związku z tym pisemna interpretacja przepisów co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego powinna zostać udzielona w oparciu o przepisy regulujące działalność funkcjonowania składu podatkowego.

Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu celnego w Białymstoku zauważa, co następuje:

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stosownie do art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2007 r., wnioski o wydanie pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wniesione przed dniem wejścia w życie ww. ustawy podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Skutki prawne związane z wydaniem, w takim przypadku pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach ocenia się wedle przepisów ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie tj. 1 lipca 2007 r.

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowym zharmonizowanych (w niniejszej sprawie gazu ciekłego) oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku zauważa, że poprzez produkcję, przetwarzanie należy rozumieć również proces mieszania gazów płynnych, np. na skutek mieszania gazu propan i gazu butan powstanie mieszania gazu propan-butan.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym prowadzący skład podatkowy jest obowiązany prowadzić ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową umożliwiającą:

1)

ustalenie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyłączonych z tej procedury;

2)

wyodrębnienie kwoty akcyzy należnej do zapłaty oraz kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu;

3)

określenie ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

W ust. 7 art. 37 ww. ustawy, ustawodawca wskazał delegację ustawową dla Ministra Finansów odnośnie możliwości określenia w drodze rozporządzenia sposobu prowadzenia ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej, o której mowa w ust. 3, z uwzględnieniem:

1)

konieczności zapewnienia przepływu informacji dotyczących przemieszczania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których nie zapłacono akcyzy;

2)

konieczności właściwego zabezpieczenia należności budżetu państwa;

3)

przepisów prawa Wspólnoty Europejskiej.

Na podstawie ww. upoważnienia Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 81 poz. 744 z późn. zm.), w rozdziale 4 Sposób prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przez prowadzącego skład podatkowy (§ 21 ust. 1-4, § 22, § 23 ust. 2) wskazał, że:

I.

Prowadzący skład podatkowy obowiązany jest prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych:

1)

wyprodukowanych lub przetworzonych w składzie podatkowym;

2)

przyjętych do składu podatkowego;

3)

wydanych ze składu podatkowego;

4)

wykorzystanych na własny użytek.

I.

Wpisów do ewidencji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.

II.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób ciągły i umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami oraz stanów zapasów wyrobów.

III.

Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot prowadzący ewidencję dokonuje jej zamknięcia i miesięcznego podsumowania.

IV.

Wyżej wymienione ewidencja, zawiera:

1)

nazwy wyrobów według kodów CN i PKWiU;

2)

ilości w jednostkach miary;

3)

datę przyjęcia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych do składu podatkowego;

4)

dane identyfikacyjne dostawcy;

5)

dane identyfikacyjne osoby składającej zgłoszenie celne w przypadku importowanych wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy;

6)

datę produkcji lub przetworzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

7)

dokładne określenie miejsca w składzie, w którym wyroby się znajdują, i informacje o tym przemieszczaniu wewnątrz składu;

8)

dane, które są wymienione w administracyjnym dokumencie towarzyszącym;

9)

wartość podatku akcyzowego naliczonego;

10)

datę złożenia deklaracji podatkowej;

11)

datę wydania wyrobów oraz dane identyfikacyjne odbiorcy.

V.

Wpisów do ewidencji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny.

Zauważyć należy, iż z uwagi na specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej przez stronę w składzie podatkowym - m.in. magazynowanie, produkcja (mieszanie) gazów płynnych, strona wykonuje przedmiotowe czynności z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w związku z czym jest objęta przepisami o szczególnym nadzorze podatkowym (art. 27 ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym) - stałym szczególnym nadzorem podatkowym.

Zgodnie z art. 6a ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1-5 ustawy o Służbie Celnej (tekst jedn.: Dz. U. 2004 r., Nr 156, poz. 1641 z późn. zm.) szczególnemu nadzorowi podatkowemu podlega produkcja, przemieszczanie i obrót niektórymi wyrobami akcyzowymi; zaś szczególny nadzór podatkowy polega na kontroli m.in.:

1)

czynności związanych z produkcją, przemieszczaniem i obrotem wyrobami akcyzowymi, w szczególności wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, zużywania, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu;

2)

ilości i jakości wyrobów akcyzowych, przebiegu procesów technologicznych i ruchu towarowego dotyczącego tych wyrobów oraz ich wydajności, ubytków i zużycia;

3)

prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych;

4)

dokumentacji prowadzonej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-3.

Stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy o Służbie Celnej pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego są uprawnieni do uczestniczenia w dokonywanych przez podmiot podlegający szczególnemu nadzorowi podatkowemu czynnościach, o których mowa ww. art. 6a, żądania zamknięcia dokumentacji prowadzonej w zakresie o których mowa ww. art. 6a, przeprowadzania kontroli obrachunkowych.

W myśl art. 6d ww. ustawy, wnioskodawca jako podmiot podlegający szczególnemu nadzorowi podatkowemu obowiązany jest zapewnić warunki i środki do sprawnego przeprowadzania kontroli, w tym m.in.:

-

posiadać legalizowane przyrządy pomiarowe, odczynniki i sprzęt techniczny, niezbędne do kontroli ilości i jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;

-

prowadzić dokumentację w zakresie, o którym mowa w art. 6a ust. 3 pkt 1-4 ustawy o Służbie Celnej, związaną z prowadzeniem działalności objętej szczególnym nadzorem podatkowym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65 poz. 598 z późn. zm.) w tym § 54 stanowi m.in., że:

I)

Podstawą kontroli, w ramach szczególnego nadzoru podatkowego, jest prowadzona przez dany podmiot ewidencja księgowa i dokumentacja związana z produkcją, przerobem, zużyciem, magazynowaniem wyrobów akcyzowych. Przedmiotowa ewidencja i dokumentacja, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami, stanów zapasów wyrobów, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych. Wpisów do ksiąg i dokumentacji należy dokonywać w sposób trwały i wyraźny.

II)

Podmiot dokonuje ostatniego dnia każdego miesiąca zamknięcia ksiąg i sporządza podsumowanie miesięczne. Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia ksiąg według stanu na ostatni dzień r. i ustala, rzeczywisty stan zapasów na koniec roku Rzeczywisty stan zapasów na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy r. następnego. Wpisów do ksiąg i dokumentów służących do ewidencjonowania przychodu, rozchodu i transportu wyrobów dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585 z późn. zm.), określił maksymalne dopuszczalne ubytki dla propanu i butanu, skroplonych, oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.21 oraz objętych pozycją CN 2711 z wyjątkiem kodów CN 2711 11 00, 2711 21 00 (gaz ziemny), 2711 14 00 (etylen, propylen, buty len i butadien), oraz 2711 29 00 (pozostałe).

W oparciu o art. 5 ww. ustawy o podatku akcyzowym właściwi naczelnicy urzędów celnych ustalają normy dopuszczalnych ubytków paliw ciekłych: propanu, butanu i ich mieszaniny, dla poszczególnych podmiotów prowadzących dany skład podatkowy.

Stawka podatku akcyzowego dla gazu płynnego propan, butan i mieszaniny propanu-butanu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.) jest taka sama i wynosi 695,00zł/1.000 kg w przypadku, gdy gaz służy do napędu pojazdów samochodowych.

Analizując całokształt wyżej wskazanych przepisów dotyczących funkcjonowania składu podatkowego, należy zauważyć, co następuje:

-

prowadzący skład podatkowy jako podmiot podlegający stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu obowiązany jest prowadzić m.in. ewidencję wyrobów akcyzowych zharmonizowanych: wyprodukowanych lub przetworzonych w składzie podatkowym,

-

prowadzący skład podatkowy jest obowiązany prowadzić ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową umożliwiającą:

a)

ustalenie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyłączonych z tej procedury;

b)

wyodrębnienie kwoty akcyzy należnej do zapłaty oraz kwoty akcyzy, której pobór podlega zawieszeniu;

c)

określenie ilości wyprodukowanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;

-

obowiązkiem podmiotu prowadzącego skład podatkowy w zakresie prowadzonych w składzie ewidencji jest:

a)

prowadzenie ewidencji w sposób ciągły, trwały, umożliwiający identyfikację operacji gospodarczych przeprowadzanych w składzie podatkowym, zwłaszcza czynności produkcyjnych lub związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi oraz stany zapasów tych wyrobów,

b)

miesięczne podsumowanie i zamknięcia ewidencji ostatniego dnia każdego miesiąca,

c)

dokonywanie wpisów do ksiąg i dokumentów służących do ewidencjonowania przychodu, rozchodu i transportu wyrobów, bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu,

d)

zachowanie ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych,

W świetle powyższego każda czynność dokonywana wobec wyrobów w składzie podatkowym strony (gazu płynnego) powinna być ewidencjonowana. Do każdego zatem z procesów gospodarczych prowadzonych w składzie podatkowym tj. produkcji (mieszania-wytwarzania mieszaniny gazu płynnego propan-butan), przetwarzania, magazynowania przyjmowania i wysyłki wyrobów na/z składu powinna być prowadzona odrębna ewidencja zgodnie z cyt wyżej przepisami. Ilość wyrobów wykorzystanych do ww. czynności powinna być ustalona za pomocą legalizowanych przyrządów pomiarowych, przy czym wybór metody ustalenia ilości (stanu faktycznego gazu płynnego wykorzystanego do poszczególnych czynności) nie wynika wprost z przepisów prawa, a jedynie może zostać dokonany w oparciu o kryteria uwzględniające właściwości fizykochemiczne gazu płynnego. Stan faktyczny gazu płynnego wykorzystanego do poszczególnych czynności gospodarczych w składzie podatkowym (produkcji-mieszania) można ustalić następującymi metodami:

1.

Ważenie - metoda ta jest najdokładniejsza,

2.

Przepompowanie przez instalację pomiarową do gazów ciekłych pod ciśnieniem, odmierzaczy gazów ciekłych (z uwzględnieniem tzw. fazy gazowej - w tym gęstości gazu płynnego zgodnie z PN - 66/C-04000),

3.

Wykorzystanie cieczowskazów (wskaźników napełnienia w zbiornikach stałych, transportowych - pomiar orientacyjny uwzględniający korekcyjne objętości gazu płynnego do + 15° C)

(Stacja Auto-Gaz eksploatacja, Władysław Maciejowski, Warszawa 2004, str. 52-57).

Uznać należy zatem za właściwe stanowisko strony dotyczące metod ustalenia i rozliczenia gazu przyjętego i wydanego na/z składu podatkowego (metoda wagowa) oraz wewnątrz składu podatkowego (w tym produkcja-mieszanie gazu -metoda orientacyjna określona w aktach weryfikacyjnych i regulaminie składu) - ww. pkt 1-3.

Rozliczenie roczne obrotu wyrobami w składzie podatkowym (zapasów na koniec r.) powinno uwzględniać stan rzeczywisty, stan ewidencyjny oraz normy dopuszczalnych ubytków określonych w decyzji właściwego naczelnika urzędu celnego. W przypadku, gdy naczelnik urzędu celnego ustalił dla podatnika normy dopuszczalnych ubytków odrębnie dla każdego z rodzajów gazów, to ubytki winny być odrębnie rozliczanie, bez ich kompensowania. Jeżeli natomiast naczelnik urzędu celnego ustalił dla podatnika normy dopuszczalnych ubytków łącznie dla kilku rodzajów gazów, to ubytki mogą być kompensowane.

Wobec powyższego nieprawidłowym jest ogólne stanowisko podatnika wskazujące, iż wszelkie różnice w stanach ewidencyjnych poszczególnych rodzajów gazów o jednakowym przeznaczeniu i stawce podatku akcyzowego powinny być kompensowane przy dokonywaniu rocznego obrachunku gazu.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji. Powyższa interpretacja traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Ponadto zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, powyżej udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Natomiast stosownie do art. 14b § 2 cyt. ustawy, udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

POUCZENIE:

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl