Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 lipca 2005 r.
Urząd Celny w Białymstoku
311000-PA-0550-13/1/05/KG
Moment uprawniający do skorzystania z prawa do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikająca z faktur zakupu.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 oraz art. 216 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2005r. wniesionym przez podatnika XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. ustalenie czasu-momentu, uprawniającego podatnika do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającą z faktury zakupu pojazdów na terytorium kraju, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku postanowił uznać przedstawione przez podatnika stanowisko w zakresie określenia czasu uprawniającego podatnika do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającą z faktury zakupu pojazdów na terytorium kraju, za prawidłowe.

Uzasadnienie:

Strona działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), wnioskiem z dnia 29.06.2005 roku, zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż XXXXXX jest dealerem firmy motoryzacyjnej. Podstawowym rodzajem działalności jest sprzedaż nowych i używanych samochodów osobowych. Strona dokonując sprzedaży samochodów przed ich pierwszą rejestracją, na fakturach wykazuje kwoty akcyzy od dokonanej odsprzedaży.

Zdaniem Strony w związku z powyższym, ma ona prawo do pomniejszenia tej akcyzy o kwotę akcyzy naliczonej, a podstawą do odliczenia podatku akcyzowego jest fakt posiadania faktury zakupu, a nie dokonanie jej zapłaty.

Wobec powyższego Strona zwróciła się z następującym pytaniem:

W którym momencie mam prawo do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającej z faktur zakupu pojazdów ?

Nadto, na zapytanie Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku odnośnie sprecyzowanie stanowiska podatnika odnośnie określenia "momentu" uprawniającego do skorzystania z prawa do obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy wynikającą z faktur zakupu, strona w piśmie z dnia 05.07.2005r. stwierdziła, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej o akcyzę naliczoną w miesiącu otrzymania faktury zakupu samochodu osobowego, na której została wykazana kwota podatku akcyzowego oraz uzupełniła, iż prowadzona działalność dot. sprzedaży krajowej.

Mając na uwadze powyższe Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu.

Art. 19 ww. ustawy stanowi, iż podatnicy zobowiązani są co do zasady do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego, po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Stosownie do art. 80 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Art 80 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy stanowi zaś, iż podatnikami akcyzy od samochodów osobowych są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju. W stosunku do podmiotów dokonujących sprzedaży samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją na terenie kraju, obowiązek podatkowy zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 powołanej ustawy sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonywanej odsprzedaży samochodu osobowego. W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy jest on zobowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne oraz opisany przez podatnika stan faktyczny należy wskazać, iż jeżeli firma podatnika nabyła w rozliczeniowym miesiącu samochody osobowe na terytorium kraju, na podstawie faktur VAT, to ma prawo do pomniejszenia kwoty akcyzy za dany miesiąc rozliczeniowy o kwotę akcyzy wykazaną w fakturach zakupu, które otrzymała w rozliczanym miesiącu.

Nadto należy zauważyć, iż art. 79 ww. ustawy określa prawo podatnika, a nie obowiązek. Z tego prawa podatnik może skorzystać, ale nie musi.

Wobec powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży samochodów (jeżeli sprzedaż dotyczy samochodu przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju), że ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy należnej o akcyzę naliczoną w miesiącu otrzymania faktury zakupu samochodu osobowego, na której została wykazana kwota podatku akcyzowego.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie udzielenia interpretacji. Powyższa interpretacja traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Ponadto zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, powyżej udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Natomiast stosownie do art. 14b § 2 cyt. ustawy, udzielona interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji przez organ odwoławczy w trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku wniesione za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Celnego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł od zażalenia i po 0,50 zł od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl