303000-SN-9296-1/06 - W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozwózkowej sprzedaży piwa?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lutego 2006 r. Urząd Celny w Zamościu 303000-SN-9296-1/06 W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku rozwózkowej sprzedaży piwa?

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 216 i art. 217 w związku z art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zapytania Strony z dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu Celnego 19 stycznia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie obowiązku opodatkowania akcyzą piwa podczas wyprowadzenia ze składu podatkowego z przeznaczeniem do rozwózkowej sprzedaży piwa prowadzonej przez podmiot gospodarczy

postanawia się

uznać przedstawione przez podatnika stanowisko, że w przypadku rozwózkowej sprzedaży piwa obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstaje z dniem wystawienia faktury, a nie w momencie wyprowadzenia go ze składu podatkowego; za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu 19 stycznia 2006 r.) Strona zwróciła się do tut. Urzędu z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku opodatkowania akcyzą piwa podczas wyprowadzenia ze składu podatkowego z przeznaczeniem do rozwózkowej sprzedaży piwa.

Zdaniem podatnika obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym nie powstaje z chwilą wyprowadzenia piwa poza teren składu podatkowego, a z dniem wystawienia faktury tj. momencie sprzedaży piwa w sklepach i pijalniach.

Dzień dostarczenia piwa do odbiorcy i wystawienia faktury jest tym samym dniem. Piwo, które nie zostało sprzedane i wróciło do składu podatkowego, można przyjąć na stan ewidencyjny i umieścić w magazynie wyrobów gotowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wydzielenie dodatkowych pomieszczeń, w celu przechowywania piwa obłożonego podatkiem akcyzowym na terenie składu podatkowego przeczy definicji składu podatkowego, która mówi, że jest to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Po przeanalizowaniu powyższej sytuacji, wyjaśnia się:

Produkowany przez podmiot gospodarczy wyrób, którym jest piwo, został ujęty pod poz. 13 w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.), jako wyrób akcyzowy zharmonizowany.

Wyprowadzenie wyrobu akcyzowego zharmonizowanego ze składu podatkowego podlega opodatkowaniu akcyzą zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy.

W przypadku rozwózkowej sprzedaży piwa obowiązek w podatku akcyzowym powstaje w momencie wyprowadzenia piwa poza teren składu podatkowego w stosunku do całej ilości piwa przeznaczonej do tej sprzedaży.

Jeżeli wyprowadzone ze składu podatkowego piwo z różnych przyczyn, zależnych bądź niezależnych od podatnika nie zostało sprzedane i wróciło z powrotem do składu podatkowego, to staje się wyrobem w stosunku do, którego powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. Taki wyrób nie może być przyjęty na stan ewidencyjny magazynu wyrobów gotowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym i być przechowywany w magazynie z tymi wyrobami.

Przepisy prawa podatkowego dopuszczają magazynowanie w składzie podatkowym wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy jak również wyrobów, w stosunku, do których powstał obowiązek zapłaty podatku akcyzowego.

Magazynowanie w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów z zapłaconą akcyzą winno odbywać się zgodnie z przepisami § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 z późn. zm.) cyt. "W przypadku magazynowania w składzie podatkowym wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów z zapłaconą akcyzą powinny być one magazynowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich każdorazowe wyodrębnienie. W takich przypadkach prowadzi się odrębną ewidencję i dokumentację."

Prowadzący skład podatkowy jest obowiązany prowadzić ewidencję ilościową lub ilościowo-wartościową umożliwiającą ustalenie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyłączonych z tej procedury.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę i stanu prawnego obowiązującego w dacie podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa udzielona powyżej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązania podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 cyt. wyżej ustawy, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Stosownie do art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa udzielona interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia przez organ odwoławczy w trybie określonym w art. 14b § 5 tej ustawy.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisami art. 236 w związku z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego jego przedmiotem oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Do zażalenia należy dołączyć opłatę skarbową w kwocie 5 zł od zażalenia i 0,50 zł od każdego załącznika w znakach opłaty skarbowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl