2678/2016 - Warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 maja 2016 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 2678/2016 Warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Wprowadzając w roku 2009 ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1 , ustawodawca enumeratywnie wymienił nauczycieli, którzy podlegają przepisom ustawy.

Z ww. świadczeń, po spełnieniu określonych w ustawie warunków mogą skorzystać nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w:

publicznych i niepublicznych przedszkolach,

szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 3 .

Warunki uprawniające nauczycieli do uzyskania uprawnień do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zostały określone w art. 4 ustawy. Świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

1)

osiągnęli wiek, o którym mowa w ust. 3;

2)

mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń, wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3)

rozwiązali stosunek pracy.

Nauczycielom spełniającym określone w ustawie warunki, świadczenie przysługuje również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ustawy - Karta Nauczyciela 4 , tj. całkowitej likwidacji szkoły lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Nauczyciel ma prawo do świadczenia, jeżeli ukończył:

1)

55 lat - w latach 2009-2014;

2)

55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2015-2016;

3)

55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2017-2018;

4)

55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2019-2020;

5)

55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2021-2022;

6)

55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2023-2024;

7)

56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn - w latach 2025-2026;

8)

57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2027-2028;

9)

58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2029-2030;

10)

59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn - w latach 2031-2032.

Reasumując, ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w obecnym kształcie, nie ma zastosowania do nauczycieli zatrudnionych w Centrach Kształcenia Praktycznego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie w sprawie świadczeń kompensacyjnych.

Komisja podjęła uchwałę o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w celu włączenia nauczycieli praktycznej nauki zawodu do grupy uprawnionych do otrzymywania tego świadczenia.

Ponadto informuję, że w sprawach dotyczących ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, właściwym Ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1

Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.

2

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

3

Art. 2 ust. 1 ustawy w sprawie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

4

Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.

Opublikowano: www.sejm.gov.pl