2461-IBPP3.4512.738.2016.1.MD - Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z modernizacją przepompowni.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach 2461-IBPP3.4512.738.2016.1.MD Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z modernizacją przepompowni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 19 października 2016 r. (data wpływu 25 października 2016 r.) uzupełnionym pismem z 24 listopada 2016 r. (data wpływu 1 grudnia 2016 r.) oraz pismem z 15 grudnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z modernizacją przepompowni w ramach realizacji zadania pn. "...." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z modernizacją przepompowni w ramach realizacji zadania pn. "...". Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 24 listopada 2016 r. (data wpływu 1 grudnia 2016 r.) oraz pismem z 15 grudnia 2016 r.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 15 grudnia 2016 przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własny numer NIP i REGON.

Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. "..." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i pozyskać dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Z tego tytułu Gmina już na etapie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązana jest do oświadczenia czy ma lub nie ma prawa do odliczenie podatku od towarów i usług zapłaconego w związku z przyszłą inwestycją.

W wyniku realizacji prac przewiduje się budowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości 780 m wraz z przyłączami i sięgaczami, co pozwoli wybudować 23 przyłącza kanalizacyjne przy ul. C. w miejscowości W. oraz zmodernizować jedną przepompownię ścieków w dzielnicy Ż. - Le. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r. Budowa przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz jej utrzymanie/funkcjonowanie należy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), do zadań własnych Gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych. Inwestycja realizowana będzie na obszarze aglomeracji wyznaczonej dla Gminy na podstawie rozporządzenia Wojewody X. nr xx/08 z dnia 24 czerwca 2008 r.

W części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej na chwilę obecną Gmina nie prowadzi samodzielnie czynności polegającej na opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wykonywania zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w wyniku którego następuje sprzedaż opodatkowana wody i ścieków. Czynnościami tymi zajmuje się zakład budżetowy Gminy - Zakład Usług Komunalnych, statutowo odpowiedzialny za prowadzenie eksploatacji oraz konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy. Ww. zakład będzie zawierał umowy z mieszkańcami miasta na odpłatny odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości i wystawiał faktury VAT za wyświadczoną usługę. ZUK w chwili obecnej jest zarejestrowany jako odrębny od Gminy podatnik podatku od towarów i usług, jednak - zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14 z dnia 29 września 2015 i uchwalą NSA z 24 czerwca 203 (I FPS 1/13) - stwierdzającymi, że gmina i jej jednostki organizacyjne powinny być jednym podatnikiem dla celów VAT, z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja VAT w gminie i podatek od czynności realizowanych przez jednostki organizacyjne będzie rozliczany w jednej deklaracji składanej przez Gminę.

Po zakończeniu realizacji projektu Gmina nieodpłatnie przekaże na rzecz Zakładu Usług Komunalnych powstałą infrastrukturę na podstawie dokumentu PT.

W trakcie realizacji projektu wszystkie faktury będą wystawione na Gminę. Prace przygotowawcze do złożenia wniosku są początkiem ponoszenia kosztów związanych z inwestycją. W roku 2016 Gmina poniosła już koszty związane ze sporządzeniem koncepcji, kosztorysów, projektów technicznych. Same prace budowlane rozpoczną się po przyznaniu dofinansowania. Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

Powstała infrastruktura w ramach realizacji projektu pn. "..." będzie wykorzystywana wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej tj. świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z 24 listopada 2016 r.):

Czy Gmina wykonując w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zadania własne, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z modernizacją przepompowni w ramach realizacji zadania pn. "..."?

Stanowisko Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowane w piśmie z 15 grudnia 2016 r.):

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją inwestycji, które zostaną następnie nieodpłatnie przekazane do budżetowego Zakładu Usług Komunalnych i będą przez niego wykorzystywane wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej w imieniu gminy. tj. świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu VAT. W związku z tym jako podatnik na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy ma ona prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać, że w dniu 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-276/14 Gmina przeciwko Ministrowi Finansów, zgodnie z którym "artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie". Zdaniem TSUE, jednostki te nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością (odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie gmina), ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności. Uzyskane dochody są bowiem wpłacane do budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu.

W dniu 26 października 2015 r. zapadła uchwała NSA, sygn. akt I FPS 4/15, w której NSA wskazał, że pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT, nie spełnia bowiem ww. warunków - nie jest wystarczająco samodzielny. NSA wskazał również, że dotychczasowe orzecznictwo NSA w tej materii, akceptujące odrębność tych podmiotów, należy uznać za nieaktualne. Podatnikiem i stroną w kontaktach na zewnątrz jest wyłącznie Gmina.

W konsekwencji tego wyroku TSUE oraz uchwały NSA należy uznać, że jednostki budżetowe i zakłady budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a więc wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach jednostki samorządu terytorialnego (pomiędzy jej jednostkami organizacyjnymi) mają charakter wewnętrzny.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki prawnopodatkowe, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy również zaakcentować, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Konkludując, jeśli towary i usługi, przy nabyciu których naliczono podatek, są (mają być) wykorzystywane w całości do prowadzenia przez podatnika działalności

Podatnikami - zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Gmina, w świetle art. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na podstawie art. 6 ust. 1 tej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują zadania w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym)

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wskazanej ustawy, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

W świetle art. 14 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe.

Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2017 r. Gmina będzie realizować inwestycję polegającą na budowie kanalizacji oraz modernizacji przepompowni. W trakcie realizacji projektu wszystkie faktury będą wystawione na Gminę. Prace przygotowawcze do złożenia wniosku są początkiem ponoszenia kosztów związanych z inwestycją. W roku 2016 Gmina poniosła już koszty związane ze sporządzeniem koncepcji, kosztorysów, projektów technicznych. Same prace budowlane rozpoczną się po przyznaniu dofinansowania. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina nieodpłatnie przekaże na rzecz Zakładu Usług Komunalnych powstałą infrastrukturę na podstawie dokumentu PT. Ponadto Wnioskodawca podał, że powstała infrastruktura w ramach realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej tj. świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji wraz z modernizacją przepompowni w odniesieniu do planowanej realizacji inwestycji.

Należy zaznaczyć, że po dokonaniu przez Gminę centralizacji w zakresie rozliczeń w podatku od towarów i usług jedynym podatnikiem podatku VAT będzie Gmina. Zatem czynności opodatkowane wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych, będą czynnościami opodatkowanymi Gminy. Jak wynika z opisu sprawy w części dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej na chwilę obecną Gmina nie prowadzi samodzielnie czynności polegającej na opodatkowaniu podatkiem VAT w zakresie wykonywania zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w wyniku którego następuje sprzedaż opodatkowana wody i ścieków. Czynnościami tymi zajmuje się zakład budżetowy Gminy - Zakład Usług Komunalnych, statutowo odpowiedzialny za prowadzenie eksploatacji oraz konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy. Ww. zakład będzie zawierał umowy z mieszkańcami miasta na odpłatny odbiór ścieków sanitarnych z nieruchomości i wystawiał faktury VAT za wyświadczoną usługę. Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi centralizacja VAT w gminie i podatek od czynności realizowanych przez jednostki organizacyjne będzie rozliczany w jednej deklaracji składanej przez Gminę.

Jak już wcześniej wskazano, o przyznaniu prawa do odliczenia decyduje zamiar wykorzystania nabywanych towarów i usług do czynności opodatkowanych. Jeżeli nabycia towarów i usług dokonuje zarejestrowany podatnik podatku VAT z zamiarem ich wykorzystania w swojej przyszłej działalności opodatkowanej - odliczenie podatku VAT przysługuje.

Skoro jak wynika z opisu sprawy Gmina nabywa towary i usługi z zamiarem ich wykorzystania wyłącznie w swojej przyszłej działalności opodatkowanej wykonywanej za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych to oznacza, że w momencie dokonywania nabyć Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z uwagi na powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości od zakupów towarów i usług dokonywanych w ramach realizacji zadania pn. "....", pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Bowiem jak wskazał Wnioskodawca powstała infrastruktura w ramach realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej tj. świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Przedmiotową interpretację wydano w odniesieniu do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, w którym wskazano, że powstała infrastruktura w ramach realizacji projektu będzie wykorzystywana wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej tj. świadczenia usług, które podlegają opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, w szczególności gdy do będącej przedmiotem wniosku sieci kanalizacji sanitarnej podłączone będą budynki gminnych jednostek organizacyjnych i w związku z tym służyła ona będzie też czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl