Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 grudnia 2016 r.
Ochrona wynikająca z interpretacji wydanej na wniosek osoby planującej założenie spółki.
Izba Skarbowa w Katowicach
2461-IBPP1.4518.5.2016.1.AR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 października 2016 r. (data wpływu do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 7 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia czy spółce przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2016 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie ustalenia czy spółce przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej.

Przedmiotowy wniosek w części dotyczącej przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa został przekazany tut. organowi (wpływ do tut. Biura 13 października 2016 r.) przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim za pismem znak: 1061-IPTPB3.4518.8.2016.1.IC z 12 października 2016 r., celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z siedzibą w Polsce, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca rozważa zawiązanie w przyszłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mającej podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "Spółka"). Składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Spółki, Wnioskodawca działa jako osoba planująca utworzenie tej spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca przewiduje w przyszłości wniesienie do nowoutworzonej Spółki wkładu niepieniężnego (aportu), w zamian za co Spółka wyemituje dla Wnioskodawcy swoje udziały. Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie składnik lub składniki majątkowe inne niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: "Składniki majątkowe"). Wskazanymi Składnikami majątkowymi mogą być rzeczy (w tym nieruchomości) i/lub prawa majątkowe. Na moment wniesienia aportu zostanie ustalona rynkowa wartość składników majątkowych.

W zamian za wniesienie składników majątkowych tytułem wkładu niepieniężnego Spółka wyda Wnioskodawcy:

1.

udziały o określonej wartości nominalnej albo

2.

udziały o określonej wartości nominalnej oraz kwotę pieniężną odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług należnego od przedmiotu wkładu.

W przypadku, gdy wartość rynkowa składników majątkowych będzie wyższa od wartości nominalnej udziałów Spółki wydanych Wnioskodawcy w zamian za aport, różnica powstała w powyższy sposób zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki (agio emisyjne). Zgodnie bowiem z art. 154 § 3 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm. - dalej: "k.s.h.") jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

W zależności od tego, który ze składników majątkowych będzie przedmiotem aportu, czynność wniesienia wkładu niepieniężnego na gruncie ustawy o VAT może zostać określona jako dostawa towarów, jako świadczenie usług lub może być zwolniona z podatku od towarów i usług. W szczególności, przedmiotem aportu może być niezabudowana nieruchomość gruntowa, przeznaczona pod zabudowę bądź prawo użytkowania wieczystego takiej nieruchomości. Wówczas czynność taka będzie uznana za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Niewykluczone, iż w skład składników majątkowych wchodzić będą określone w art. 43 ust. 1 pkt 9, pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT - grunty, budynki, budowle lub ich części, których dostawa stanowić będzie czynność zwolnioną z podatku od towarów i usług.

Z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego wystawiona zostanie faktura. Cena podana na fakturze zależeć będzie od tego, czy za wniesienie do Spółki Składników majątkowych zostaną wydane jedynie udziały o określonej wartości nominalnej czy udziały o określonej wartości nominalnej oraz kwota pieniężną odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług należnego od przedmiotu wkładu. W zależności od tego, czy w skład przedmiotu aportu będą wchodzić takie Składniki majątkowe, których dostawa stanowi czynność zwolnioną z opodatkowania VAT, czy też nie, kwota należnego podatku VAT od przedmiotu wkładu zostanie skalkulowana w odmienny sposób.

Nabyte przez Spółkę składniki majątkowe będą wykorzystywane do wykonywanych przez nią czynności opodatkowanych. Spółka nie wyklucza również możliwości, że otrzymane w ramach aportu składniki majątkowe zostaną w przyszłości zbyte przez Spółkę na rzecz innego podmiotu w ramach transakcji obejmującej zorganizowaną część jej przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e i art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Na gruncie powyższej opisanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie prawa do obniżenia przez Spółkę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej aport.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez Spółkę do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez Wnioskodawcę, jako osobę planującą utworzenie Spółki, spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w przypadku zastosowania się przez Spółkę do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek złożony przez Wnioskodawcę, jako osobę planującą utworzenie Spółki, spółce tej przysługiwać będzie ochrona wynikająca z art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W myśl obecnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej interpretacje indywidualne nie są wiążące ani dla podatników ani dla organów podatkowych. Powyższe nie oznacza jednak, że podatnikowi nie przysługuje ochrona prawna wynikająca zastosowania się do uzyskanej interpretacji indywidualnej.

Artykuł 14k Ordynacji podatkowej przewiduje, że podatnik stosujący się do interpretacji jest chroniony przed skutkami związanymi ze zmianą lub uchyleniem interpretacji indywidualnej, jak również nieuwzględnieniem jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Stosownie do art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej:

* nie nalicza się odsetek za zwłokę oraz

* nie wszczyna się postępowań o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe, a postępowania wszczęte - umarza.

Artykuł 14k § 3 Ordynacji podatkowej przewiduje podstawowy zakres ochrony związany z zastosowaniem się do interpretacji indywidualnej. Ewentualny szerszy zakres ochrony od określonego w tym przepisie uzależniony jest od tego, czy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej czy po tym terminie.

Przypadki, gdy zastosowanie się do interpretacji indywidualnej - poza zwolnieniem z obowiązku zapłaty odsetek oraz odpowiedzialności karno-skarbowej - powoduje również zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku przewiduje art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z tym przepisem zwolnienie to następuje w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji pod warunkiem, że wystąpią łącznie następujące przesłanki:

* zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej,

* skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

W myśl art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przepisy art. 14k i 14 m tej ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zastosowania się przez Spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek Wnioskodawcy, w zakresie dotyczącym działalności Spółki, zastosowanie znajdą przepisy art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej. W ocenie Wnioskodawcy, jest on bowiem "osobą planującą utworzenie spółki" w rozumieniu art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

W konsekwencji należy uznać, że Wnioskodawca ma interes prawny w złożeniu wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, której moc ochronna obejmie Spółkę - w przypadku zastosowania się przez nią do interpretacji oraz w zakresie dotyczącym działalności tej spółki.

Wnioskodawca jest świadomy, że przedstawione powyżej interpretacje indywidualne nie posiadają waloru ochronnego zarówno w stosunku do Wnioskodawcy, jak i wobec Spółki, jednak ze względu na tożsamość stosowanych regulacji prawa podatkowego, stanowią potwierdzenie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych i mogą zostać potraktowane, jako wskazówka interpretacyjna w opisanym zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych w celu zapewnienia jednolitości wydawanych wiążących interpretacji i usprawnienia obsługi wnioskodawców może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

Wskazać należy, iż na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Z przepisów art. 14b-14f Ordynacji podatkowej wynika, iż interpretacja indywidualna wydawana jest tylko na wniosek zainteresowanego i wyłącznie w jego indywidualnej sprawie. Zawiera ona ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny w odniesieniu do konkretnego, przedstawionego we wniosku stanu faktycznego bądź zdarzenia przyszłego, dotyczącego wnioskodawcy. Podkreślenia wymaga fakt, że wnioskodawcą występującym o wydanie interpretacji może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli tylko wykaże, iż jest zainteresowana w sprawie, a rozstrzygana kwestia dotyczy jej indywidualnie.

Podstawową funkcją, jaką spełniają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, jest ich funkcja ochronna.

Stosownie bowiem do art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zgodnie z art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

W myśl natomiast art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1.

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2.

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14m § 2 Ordynacji podatkowej zwolnienie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

1.

w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2.

w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;

3.

w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Należy wskazać, iż zgodnie z regulacją art. 14m § 3 Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika, który zastosował się do interpretacji, w decyzji określającej lub ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego organ podatkowy określa również wysokość podatku objętego zwolnieniem, o którym mowa w § 1, albo - w przypadku uiszczenia podatku w zakresie objętym tym zwolnieniem - określa wysokość nadpłaty.

W myśl natomiast art. 14n § 1 Ordynacji podatkowej przepisy art. 14k i art. 14m stosuje się odpowiednio w przypadku:

1. zastosowania się przez spółkę do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem spółki na wniosek osób planujących utworzenie tej spółki - w zakresie dotyczącym działalności tej spółki;

1a) zastosowania się przez podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych do interpretacji indywidualnej wydanej przed powstaniem grupy, na wniosek spółki planującej utworzenie tej grupy, w zakresie działalności tej podatkowej grupy kapitałowej;

2. zastosowania się przez oddział lub przedstawicielstwo do interpretacji indywidualnej dotyczącej działalności tego oddziału lub przedstawicielstwa wydanej przed powstaniem tego oddziału lub przedstawicielstwa na wniosek tworzącego je przedsiębiorcy.

Na podstawie art. 14n § 2 Ordynacji podatkowej w przypadkach, o których mowa w § 1, zmianę, uchylenie lub stwierdzenie wygaśnięcia interpretacji indywidualnej albo zmianę lub uchylenie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 5a, doręcza się odpowiednio spółce, podatkowej grupie kapitałowej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oddziałowi lub przedstawicielstwu, wskazanym przez wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca rozważa zawiązanie w przyszłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mającej podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Spółka). Wnioskodawca składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Spółki, działa jako osoba planująca utworzenie tej Spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej.

Przedmiotem wniosku o interpretację jest kwestia prawa do odliczenia na gruncie podatku od towarów i usług i jednocześnie kwestia zakresu ochrony z tej interpretacji wynikającej dla przyszłej Spółki.

Wymienione w art. 14n § 1 pkt 1 ww. ustawy przepisy regulujące konsekwencje prawne zastosowania się do interpretacji indywidualnej stosuje się odpowiednio w przypadku wydania jej na wniosek osób planujących utworzenie spółki - w zakresie dotyczącym jej działania.

Redakcja art. 14n § 1 pkt 1 wskazuje, że chodzi tu o każdą spółkę, w tym wymienioną w art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2010 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.).

Stosownie do przepisu art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej podmiot, który uzyskał interpretację i zastosował się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną chroniony jest przed skutkami jej wadliwości, a także w sytuacji, gdy interpretacji nie uwzględniono w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Z kolei przepis art. 14m Ordynacji podatkowej określa przypadki, kiedy zastosowanie się do interpretacji, która została następnie zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA przepisów prawa podatkowego wydawana jest bowiem konkretnemu wnioskodawcy w jego indywidualnej sprawie, dotyczącej konkretnego stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego.

Powoływane przepisy art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej regulują zakres tej ochrony.

Podsumowując, w oparciu o przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż w przypadku zastosowania się przez Spółkę nowo zawiązaną do interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek osoby prawnej zamierzającej utworzyć spółkę z ograniczona odpowiedzialnością w zakresie dotyczącym prawa do obniżenia przez Spółkę kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej aport - jeżeli interpretacja indywidualna zostanie wydana przed zawiązaniem nowej Spółki - na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, znajdą zastosowanie odpowiednio przepisy art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane osobne rozstrzygnięcie przez właściwy organ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl