2461-IBPB-1-2.4518.38.2016.2.BD - Obowiązek wystawienia rachunku zgodnego z umową sponsoringową.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 grudnia 2016 r. Izba Skarbowa w Katowicach 2461-IBPB-1-2.4518.38.2016.2.BD Obowiązek wystawienia rachunku zgodnego z umową sponsoringową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 października 2016 r. (data wpływu do BKIP w Lesznie 14 października 2016 r., data wpływu do tut. Organu 20 października 2016 r.), uzupełnionym 7 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. ordynacji podatkowej w zakresie obowiązku wystawienia rachunku zgodnego z umową sponsoringową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2016 r. wpłynął do BKIP w Lesznie wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. ordynacji podatkowej w zakresie obowiązku wystawienia rachunku zgodnego z umową sponsoringową. Wniosek ten za pismem z 20 października 2016 r. Znak: 3063-ILPB2.4518-1.2016.1.JG został przesłany do tut. BKIP do załatwienia zgodnie z właściwością w zakresie Ordynacji podatkowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 21 listopada 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-2.4518.38.2016.1.BD wezwano Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 7 grudnia 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu powiatu prowadzonym przez Starostę. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednym z celów statutowych Wnioskodawcy jest rozwój i propagowanie w środowisku tenisa ziemnego, organizacja zawodów sportowych, czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym gminy oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków Stowarzyszenia (§ 8 ust. 1 statutu). Do form finansowania Stowarzyszenia statut zalicza darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej Wnioskodawcy (§ 28 ust. 2 statutu), do których zalicza się także sponsoring. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez organizowanie turniejów tenisa, imprez sportowych i rekreacyjnych, szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz przez tworzenie warunków do działalności szkółki tenisowej (§ 8 ust. 2 pkt 2 i 3 statutu).

W 2017 r. Wnioskodawca planuje podpisać umowę sponsoringu obejmującą realizację w szczególności dwóch ww. celów objętych patronatem przedsiębiorstwa działającego na terenie Gminy. Sponsoring miałby objąć m.in. prezentowanie loga sponsora na plakatach reklamujących turniej, bądź zajęcia szkółki tenisowej, na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz w lokalnej prasie, ewentualnie na banerach wywieszonych wokół kortów tenisowych, na których odbywać się będzie ów turniej lub szkółka tenisowa. Kwota przekazana przez sponsora miałaby zostać wykorzystana w całości na cele statutowe Stowarzyszenia, w tym w szczególności na zakup akcesoriów sportowych niezbędnych do rozegrania turnieju lub prowadzenia zajęć w ramach szkółki tenisowej, na dofinansowanie tejże szkółki tenisowej, jak również na nagrody dla zwycięzców turnieju oraz na napoje i posiłki regeneracyjne dla jego uczestników i zgromadzonych kibiców.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może wystawić sponsorowi rachunek, zgodny z treścią zawartej z nim umowy sponsoringowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie jest zobowiązane wystawić rachunek sponsorowi zgodny z umową sponsoringową na żądanie sponsora (art. 87 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Jednocześnie stosownie do art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej, ilekroć w tej ustawie jest mowa o działalności gospodarczej - rozumie się przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

W świetle ww. przepisu, pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej ma szerokie znaczenie i obejmuje swoim zakresem działalność zarobkową również w sytuacji, gdy przepisy innych ustaw nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

A zatem, zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również nieprowadzące działalności gospodarczej mają prawo do wystawiania rachunków. Obowiązek wystawienia przez podatnika rachunku w trybie art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej powstaje jedynie wtedy, gdy zgłosi takie żądanie kupujący lub usługobiorca. Jednocześnie podkreślić należy, że przepis art. 87 § 1 Ordynacji podatkowej nie znajdzie zastosowania w sytuacjach, gdy odrębne przepisy stanowią inaczej, np. nakładają na podatnika obowiązek wystawienia faktury VAT.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest Stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej, zajmującym się propagowaniem sportu, a w szczególności tenisa ziemnego. Z przedmiotowego wniosku wynika również, że jednym ze źródeł finansowania działalności Wnioskodawcy są środku pochodzące od sponsorów. W przyszłości Wnioskodawca zamierza podpisać umowę sponsoringu, a środki z niej uzyskane zostaną wykorzystane w całości na cele statutowe Stowarzyszenia.

W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwość odnośnie konieczności wystawienia sponsorowi rachunku zgodnego z umową sponsoringową.

Odnosząc powyższe do powołanych wyżej przepisów stwierdzić należy, że zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak również nieprowadzące działalności gospodarczej mogą wystawić rachunki.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie będzie obowiązane do wystawienia rachunku dokumentującego wykonanie usługi reklamowej na żądanie sponsora.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl