2461-IBPB-1-1.4510.332.2016.1.SG, Możliwość bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z... - OpenLEX

2461-IBPB-1-1.4510.332.2016.1.SG - Możliwość bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wymianą wodomierza głównego i instalacją nakładek radiowych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2017 r. Izba Skarbowa w Katowicach 2461-IBPB-1-1.4510.332.2016.1.SG Możliwość bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wymianą wodomierza głównego i instalacją nakładek radiowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 października 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 17 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, o których mowa we wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, o których mowa we wniosku.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej: "Spółka") jest jednoosobową spółką prawa handlowego Gminy. Spółka została utworzona przede wszystkim w celu realizacji jednego z zadań własnych Gminy, tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Na podstawie decyzji Wójta Gminy z 29 grudnia 2015 r. Spółka świadczy ww. usługi od 1 kwietnia 2016 r., za pomocą sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz obiektów budowlanych odpłatnie dzierżawionych (na podstawie umowy cywilno-prawnej) od Gminy.

Zgodnie z umową spółki, zmienionej aktem notarialnym z 22 września 2016 r. przedmiotem działalności Spółki jest:

1.

36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;

2.

37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;

3.

38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;

4.

42.21.Z - roboty związane z budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

5.

42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

6.

43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

7.

46.74.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;

8.

47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

9.

68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

10.

71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

11.

71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne;

12.

72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

13.

74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

14.

77.32.Z - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

15.

77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

16.

81.29.Z - pozostałe sprzątanie;

17.

82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

18.

85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z zawartą umową dzierżawy z Gminą, Spółka odpowiedzialna jest m.in. za eksploatację i konserwację przedmiotu dzierżawy na własne ryzyko i odpowiedzialność, a także za wykonywanie remontów, usuwanie awarii.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.), koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest również do cyklicznej wymiany wodomierza głównego w przypadku upływu terminu jego legalizacji. Wodomierz główny pozostaje własnością przedsiębiorstwa.

Spółka wystawia faktury za świadczone usługi po dokonaniu odczytu wodomierza głównego w okresach obrachunkowych wskazanych w umowie lub na fakturze. Rozliczenie następuje na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat odpowiednich dla danej grupy taryfowej oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się co do zasady na podstawie wskazań wodomierza głównego. Obowiązek dokonywania odczytów wskazań wodomierza leży po stronie Spółki. W przypadku gdy odbiorca podłączony jest także do sieci kanalizacyjnej to co do zasady ilość zrzuconych ścieków jest równa ilości pobranej wody, zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego.

Oprócz wodomierza głównego nieruchomość, na wniosek odbiorcy usługi, może zostać wyposażona w tzw. wodomierz dodatkowy, podlicznik który służy do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele podlewania ogrodu lub np. do celów produkcyjnych, technologicznych - jako surowca nie tworzącego ścieków). Wówczas odbiorca płaci tylko za ilość faktycznie zużytej wody bez ponoszenia opłat za ścieki jak to ma miejsce w przypadku wodomierza głównego.

Wodomierz dodatkowy jest kupowany i montowany na koszt odbiorcy oraz stanowi jego własność. Decyzja o montażu wodomierza odliczającego jest subiektywna i po spełnieniu warunków technicznych przedsiębiorstwo wyraża zgodę na jego zainstalowanie.

Cykle rozliczeniowe w Spółce zostały ustalone w okresach miesięcznych lub dwumiesięcznych nie rzadziej jednej niż raz w roku. Częstotliwość odczytów została tak przyjęta biorąc pod uwagę techniczne możliwości spółki w zakresie dokonywania odczytów. Duże firmy rozliczane są co miesiąc bowiem one przesądzają o wielkości uzyskiwanych przez Spółkę przychodów, zaś gospodarstwa domowe w cyklach dwumiesięcznych. Jest to podyktowane względami organizacyjnymi bowiem sprawą bardzo czasochłonną, pracochłonną i kosztowną jest dotarcie do mieszkańców 33 miejscowości i dokonanie odczytów wodomierzy zlokalizowanych w ich nieruchomościach (czasami w miejscach trudno dostępnych). Odczyty dokonywane są przez osoby zatrudnione w części na umowę o pracę oraz w głównej mierze na umowę zlecenie.

Spółka zobowiązana jest do wymiany wodomierzy głównych które straciły legalizację/zepsuły się i planuje wymieniać je na urządzenia nowocześniejsze - wodomierze z nakładką przystosowaną do radiowego odczytu. Również planuje zakup samych nakładek radiowych we własnym zakresie i zainstalowanie ich na wodomierzach odliczających, które stanowią własność odbiorcy usług. Przed montażem nakładek na wodomierzach odliczających Spółka wystąpi o pisemną zgodę odbiorcy na ich zainstalowanie na wodomierzu odliczającym oraz uzyska od niego zobowiązanie w zakresie dbania o tą nakładkę we właściwy sposób, a także pokrycie ewentualnych kosztów związanych z jej celowym uszkodzeniem lub zawinioną utratą. Ustalono, że koszt dobrej jakości i wysokiej precyzji samego wodomierza głównego to kwota około 50-100 zł netto, wodomierza z nakładką radiową to kwota około 250-300 zł netto, zaś samej nakładki radiowej około 150 zł netto. Wodomierze posiadają świadectwo legalizacji na okres 5 lat, zaś okres używania nakładki radiowej uzależniony jest od jej typu (żywotności baterii) i może wynosić nawet 10-12 lat. W przypadku konieczności wymiany wodomierza jest możliwość zainstalowania dotychczasowej nakładki radiowej (która nie straciła jeszcze ważności) na nowy wodomierz.

Spółka chce objąć zdalnym odczytem całą gminę i wszystkie zainstalowane wodomierze i tym samym stworzyć jednolity w pełni funkcjonalny system monitoringu zużycia/sprzedaży wody.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z zakupem wodomierzy głównych z nakładkami radiowymi oraz samych nakładek radiowych, które będą zainstalowane na wodomierzach odliczających, stanowiących własność odbiorcy usługi, pozostając przez cały okres używalności własnością przedsiębiorstwa?

W opinii Wnioskodawcy, powyższe wydatki na zakup wodomierzy głównych z nakładkami radiowymi jak i samych nakładek radiowych, które zostaną zainstalowane na wodomierzach dodatkowych stanowiących własność odbiorcy usług będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm., dalej: "Ustawa CIT").

Zgodnie z powyższym artykułem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Planowane koszty nie mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 16 Ustawy CIT.

Niewątpliwie zaś koszty poniesione na zakup wodomierzy z nakładkami radiowymi jak i samych nakładek radiowych są bezpośrednio poniesione w celu osiągnięcia przychodów bowiem nie ma innej możliwości rozliczenia odbiorców usług niż poprzez dokonanie osobistego lub zdalnego odczytu wodomierza, który wskazuje ilość pobranej od przedsiębiorstwa wody. Ilość pobranej wody/odprowadzonych ścieków bezpośrednio kształtuje cenę jaką odbiorca ma obowiązek zapłacić, a tym samym jest to dla przedsiębiorstwa przychód z podstawowej działalności gospodarczej.

Poprzez treść przepisu art. 15 Ustawy CIT można wywieść, że możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest od łącznego spełnienia przesłanek, tj. uzyskania konkretnego przychodu, istnienia związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem oraz od właściwego udokumentowania tego wydatku. W opinii Wnioskodawcy, wszystkie te warunki zostaną spełnione bowiem posiadanie systemu radiowego bezpośrednio wpływa na fakturowanie sprzedaży, a ta stanowi przychód przedsiębiorstwa z jego podstawowej działalności gospodarczej, poza tym zakup wodomierzy radiowych czy też samych nakładek będzie należycie udokumentowany fakturami zakupu.

Wodomierze z systemem radiowym w powiązaniu z posiadanym przez Spółkę zintegrowanym systemem informatycznym (który obsługuje spółkę kompleksowo zarówno w obszarze kadr, płac, księgowości, sprzedaży, majątku trwałego, billingu, registratury itd.) tworzyć będą spójny system wymiany danych pomiędzy wskazaniem zużycia wody u indywidualnego odbiorcy, a fakturowaniem sprzedaży.

Należy zauważyć, że radiowy odczyt wodomierzy wraz z systemem rejestracji operacji e-raport oparty jest na urządzeniach mobilnych takich jak tablety czy smartfony, który z kolei może współpracować ze stosowanym w przedsiębiorstwie systemem billingowym, daje istotne i wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Rejestrowanie wskazań wodomierzy w systemie billingowym wykonywane jest automatycznie, bez pracy ludzi i bez błędów popełnianych podczas ręcznej operacji przepisywania wskazań wodomierzy z list odczytowych do systemu. Dla Spółki duże znaczenie ma również doprowadzenie do możliwości odczytu w dowolnym momencie czasu i uniezależnienie od obecności odbiorców w ich nieruchomościach. Obecnie nierzadko się zdarzają sytuacje, że nie można zastać odbiorcy w domu co generuje dodatkowe koszty związane z ponownymi u niego wizytami czy monitami związanymi z prośbą o podanie wskazań wodomierza. W przypadku budynków wielolokalowych możliwy byłby odczyt w jednym terminie całego budynku co przyczynia się do wyeliminowania różnic pomiędzy sumą odczytów wodomierzy w poszczególnych mieszkaniach, a wskazaniem wodomierza głównego. Odczyt radiowy umożliwia sczytywanie danych z miejsc trudno dostępnych np. piwnic, studni itd. Wdrożenie systemu zdalnego odczytu umożliwia więc ograniczenie kosztów związanych z zatrudnieniem ludzi (tzw. "odczytywaczy"), których obowiązkiem jest wejście na każdą posesje i dokonanie odczytu wskazań wodomierza czy to głównego, czy odliczającego (ogrodowego). Odczyt radiowy eliminuje możliwość wystąpienia pomyłki przy sczytywaniu wskazań wodomierza, a także przy przepisywaniu danych do systemu.

Należy także zauważyć, że radiowe systemy odczytów chronią przedsiębiorstwo przed nieuczciwymi praktykami odbiorców bowiem w inteligentnych wodomierzach zastosowano optyczny przepływ, całkowicie odporny na zewnętrzne pole magnetyczne. Innymi słowy nie ma możliwości zakłócania pomiaru przepływu wody, czyli inaczej kradzież wody przez instalowanie urządzeń emitujących pole magnetyczne i zakłócających pracę licznika. Zyskuje na tym Spółka, ale i lokator, który nie musi płacić za innych współlokatorów.

Wodomierze radiowe umożliwiają dokonywanie większej ilości odczytów i rozliczeń, a także możliwość fakturowania w krótszych okresach faktycznie zużytej wody/odprowadzonych ścieków. Natomiast zwiększenie częstotliwości odczytów powoduje wpływ do Spółki środków finansowych będących należnościami za świadczone usługi. W związku z tym eliminowana jest konieczność dokonywania rozliczeń w fakturach korygujących (dodatnich lub ujemnych), zwrotu niesłusznie pobranych należności, zwrotu podatku VAT itp. Dzięki takim wodomierzom/nakładką radiowym Spółki wodociągowe uzyskują możliwość precyzyjnego planowania wielkości produkcji i sprzedaży wody.

Pozostałe najważniejsze korzyści jakie upatruje Spółka we wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu to:

* wyświetlanie lokalizacji liczników na mapie,

* informacja o alarmach oraz ich bieżąca obsługa,

* eliminacja potencjalnych błędów odczytu ręcznego dzięki transmisji elektronicznej,

* możliwość podglądu danych i obsługi alarmów bez zatrzymywania trasy odczytowej,

* import/export bezpośrednio do Excela (XLSX), możliwość dalszych analiz,

* odczyty "ADhoc" wszystkiego w zasięgu bez limitu,

* możliwość rejestrowania pozycji GPS przy montażu/wymianie,

* możliwość ciągłego podglądu radiowego jednego licznika (rejestracja kilkudziesięciu kolejnych telegramów z jednego numeru licznika wraz z graficzną wizualizacją zmiany stanu pracującego licznika i odnotowaniem czasu/interwału odbioru),

* mapa działająca nawet kiedy tablet nie ma podłączenia do Internetu,

* alarmy o: cofaniu wody, zatrzymaniu wodomierza, przyłożeniu magnezu,

* dokładna data i godzina odczytu.

Ponadto zastosowanie monitoringu wielkości zużycia u poszczególnych odbiorców, pozwala na ograniczenie strat wody (awarie sieci, uszkodzenia wodomierzy, wycieki itp.). Ewentualna awaria zarówno wodomierza jak i sieci wewnętrznej klienta jest natychmiast zasygnalizowana przez system jako zdarzenie anormalne, co pozwala na szybką reakcję ze strony Spółki. Możliwa jest bieżąca analiza zużycia wody przez klientów i identyfikacja stanów awaryjnych i przecieków na instalacjach wewnętrznych. Po montażu dodatkowych przepływomierzy na sieci i wykonaniu bilansu przepływów w danej strefie, cały system jest przygotowany do wykrywania awarii na sieci wodociągowej.

Powyższe argumenty wskazują, że posiadanie zdalnego odczytu wodomierzy bezpośrednio podnosi komfort pracy zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób, a także odbiorców naszych usług i bezpośrednio wpływa na terminowość i poprawność fakturowania sprzedaży, a także możliwości jej planowania, a docelowo ma bezpośredni wpływ na uzyskiwane przychody.

W opinii Spółki, sens ma wprowadzenie całościowego systemu zdalnego radiowego odczytu wodomierzy głównych i odliczających, a nie jedynie wodomierzy głównych. Pozostawienie tradycyjnych wodomierzy odliczających bez nakładek radiowych oznaczałoby konieczność zatrudniania ludzi do odczytywania wskazań wodomierzy, stanowiłoby zachętę dla nieuczciwych odbiorców do pobierania wody na cele gospodarcze z pominięciem wodomierza głównego i nie dawałoby aktualnego i pełnego obrazu zużycia wody na dany moment. Mogłoby następować przesunięcie w czasie rozliczeń wodomierzy głównych u tego samego odbiorcy i wodomierza odliczającego.

Należy zaznaczyć, że Spółka nie może wymagać od swoich odbiorców aby ci kupowali dodatkowe wodomierze radiowe bowiem te są znacznie droższe od tradycyjnych. Potwierdza to także komunikat Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z 28 września 2016 r. w sprawie dodatkowych liczników na wodę. Jednakże opłata abonamentowa, którą ponosi odbiorca jest zróżnicowana w zależności od tego czy mamy do czynienia ze zdalnym odczytem wodomierza (wtedy jest niższa), czy też z odczytem, który wymaga osobistej wizyty pracownika przedsiębiorstwa. W opinii Wnioskodawcy, koszt odczytu wodomierza radiowego jest znacznie niższy niż koszt odczytu tradycyjnego wodomierza bowiem wymaga on udziału znacznie mniejszej ilości pracowników. Jest to więc działanie, które w dłuższej perspektywie przyczyni się do obniżenia kosztów przedsiębiorstwa ponoszonych w związku ze sczytaniem wodomierzy.

Reasumując, zaletą wprowadzenia zintegrowanego systemu zdalnego odczytu wszystkich wodomierzy na terenie Gminy jest automatyzm eliminujący potrzebę wizyt inkasenta w domu, co przekłada się na podniesienie sprawności obsługi rozliczeń, a w dłuższej perspektywie czasowej zmniejsza koszty działalności i poprawia płynność fakturowania sprzedaży. Wobec tego w opinii Spółki, zasadne wydaje się zaliczenie bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów zakupu zarówno wodomierzy głównych z odczytem radiowym jak i nakładek radiowych, które przedsiębiorstwo zamontuje na stanowiących własność odbiorcy wodomierzach odliczających (liczących ilość wody bezpowrotnie zużytej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl