2430-PO-434-69-R-2003 - Zeznania podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych a podatek od spadków i darowizn

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach 2430-PO-434-69-R-2003 Zeznania podatkowe o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych a podatek od spadków i darowizn

Działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.),

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach w odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2003 r. (wpływ 31 lipca 2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od spadków i darowizn wyjaśnia, co następuje:

Podatnicy podatku od spadków i darowizn są zobowiązani do składania zeznań podatkowych o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku oraz. nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek śmierci.

Zeznanie podatkowe składa podatnik, a więc osoba zobowiązana do uiszczenia podatku z tytułu ciążącego na niej obowiązku podatkowego. Nie ma więc obowiązku złożenia takiego zeznania w przypadku nabycia rzeczy i praw majątkowych w tzw. kwocie wolnej od podatku określonej w art. 9 ustawy z dnia 28 lipca1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89, z późn. zm.).

Obecnie kwoty te wynoszą:

- dla I - grupy podatkowej 9.637,-zł

- dla II - grupy podatkowej 7.276,-zł

- dla III - grupy podatkowej 4.902,-zł

Kwestie związane z obowiązkiem składania zeznań przez podatników podatku od spadków i darowizn reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 40, poz. 462, z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 tego rozporządzenia zeznania o nabyciu majątku w drodze spadku należy

Składać właściwemu Urzędowi skarbowemu w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (który powstaje z chwilą uprawomocnienia postanowienia sadu o nabyciu spadku poprzez określone osoby).

Zeznanie podatkowe składa się na druku urzędowym Ministerstwa Finansów, w którym należy wymienić:

- dane podatników zobowiązanych do złożenia zeznania tj. imiona, nazwiska, adresy, numery NIP, stosunek osobisty nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe,

- imię i nazwisko oraz ostatni adres zamieszkania spadkodawcy, wkładcy wkładów oszczędnościowych,

-wielkość nabytego udziału,

-nabyte rzeczy znajdujące się w kraju i prawa majątkowe podlegające wykonaniu w kraju, miejsce położenia tych rzeczy lub wykonywania praw majątkowych oraz ich wartość rynkową określoną według stanu na dzień nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego,

-nabyte rzeczy znajdujące się za granicą i prawa majątkowe podlegające wykonaniu za granicą, miejsce położenia tych rzeczy lub wykonywania praw majątkowych oraz ich wartość rynkową określoną według stanu na dzień nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego, powstania obowiązku podatkowego, ponadto w zeznaniu podatkowym należy wymieć rzeczy i prawa majątkowe nabyte od spadkodawcy (np. darowizny) w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie spadku

- długi i ciężary obciążające nabyte rzeczy i prawa majątkowe, ich wartość, a także dołączyć do zeznania dokumenty potwierdzające ich istnienie.

Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

-nabyte rzeczy i praw majątkowych tj. orzeczenie sądu, testament, zaświadczenie z banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy

-posiadanie przez zbywce tyt. Prawnego do rzeczy i praw majątkowych wymienionych w zeznaniu (np. odpis księgi wieczystej)

-istnienie długów i ciężarów obciążających nabycie rzeczy i prawa majątkowe

Po złożeniu zeznania podatkowego wraz z ww. dokumentami urząd skarbowy wydaje decyzję ustalająca wysokość zobowiązania w podatku od spadku i darowizn.

Opublikowano: www.isnet.katowice.pl