Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 lipca 2004 r.
Usługi hotelarskie świadczone na terytorium Polski.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1MUS-1471/VTR2/443-203/04

Pytanie podatnika

Spółka prowadząca działalność w zakresie usług hotelarskich świadczonych na terytorium Polski często otrzymuje pierwszą część płatności w formie zaliczki jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi, a drugą część w trakcie lub po jej wykonaniu, przy czym obydwie płatności otrzymywane są w tym samym miesiącu, czy może wystawić jedną fakturę obejmującą wszystkie otrzymane płatności z tytułu danej usługi?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) "podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...)".

Terminy wystawiania faktur uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970). Zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Według § 17 ust. 1 i 2 jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część lub całość należności, w szczególności przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym otrzymano część należności od nabywcy. Fakturę wystawia się również nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Zgodnie z powołanymi przepisami Spółka powinna zatem wystawić fakturę za każdą część otrzymanej należności (zaliczki).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl