Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 stycznia 2005 r.
Otrzymanie zaliczki od zagranicznego kontrahenta przy eksporcie towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1MUS-1471/VTR1/443-122/04/MSt

Pytanie podatnika

1. Czy otrzymanie zaliczki od zagranicznego kontrahenta przy eksporcie towarów lub WDT powoduje powstanie obowiązku podatkowego jak również obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej?

2. W jaki sposób powinno być złożone zabezpieczenie o którym mowa w art. 19 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT?

3. Czy na wystawianych przez Spółkę fakturach VAT dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowe i eksport towarów należy umieszczać podstawę prawną do zastosowania stawki obniżonej lub zwolnionej?

Odpowiedź

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pisemne zapytanie Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje:

W przypadku eksportu towarów przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) regulujące powstanie obowiązku podatkowego w eksporcie towarów w przypadku otrzymania zaliczki nie uległy zmianie w porównaniu z przepisami obowiązującymi do 30 kwietnia 2004 r. Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) jeżeli przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru otrzymano część należności, w szczególności przedpłatę zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części.

Jednakże w przypadku eksportu towarów ustawodawca określił dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione aby powstał obowiązek podatkowy z tytuł otrzymanej zaliczki. Powyższe wynika z art. 19 ust. 12 ustawy, zgodnie z którym ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku eksportu towarów, jeżeli otrzymano co najmniej 50% ceny oraz gdy: 1) wywóz towarów nastąpi w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania tej części należności; 2) eksporter przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 2.

Należy zaznaczyć, iż w/w warunki muszą być spełnione łącznie. Jeżeli którykolwiek z nich nie zostanie spełniony, obowiązek podatkowy w eksporcie towarów powstaje zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z chwilą potwierdzenia przez urząd celny wyjścia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej otrzymanie całości lub części ceny przed jej dokonaniem, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy, skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Również w tym przypadku odpowiednio ma zastosowanie art. 19 ust. 12 pkt 2 ustawy. Aby powstał obowiązek podatkowy w części otrzymanej zaliczki, podatnik powinien przedstawić w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe kwoty zwrotu różnicy podatku. W razie jego braku obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy, tj. 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że otrzymanie zaliczki od zagranicznego kontrahenta - o ile nie zostaną spełnione warunki określone w art. 19 ust. 12 ustawy - nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w tej części jak również obowiązku wystawienia faktury "zaliczkowej".

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 19 ust. 12 pkt 2 winno być złożone analogicznie jak na zasadach określonych w art. 127 ust. 8 pkt 5 ustawy tj. w formie depozytu pieniężnego, gwarancji bankowych lub obligacji Skarbu Państwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu.

Odnośnie danych, które powinny znaleźć się na fakturze należy wskazać, iż zgodnie z § 12 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 cyt. ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku. Powyższa regulacja nie ma zdaniem Naczelnika tut. Urzędu zastosowania w przypadku eksportu towarów czy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Należy bowiem wskazać, iż w art. 5 ust. 1 ustawy, ustawodawca wyodrębnił czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem są to:

- odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

- eksport towarów;

- import towarów;

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jeżeli zatem ustawodawca w przepisie § 12 powołanego rozporządzenia tylko wyszczególnił przypadek dostawy towarów lub świadczenia usług należy uznać, iż przepis ten nie odnosi się do transakcji wewnątrzwspólnotowych i eksportu towarów.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl