1MUS-1471/DPF/415-110/04/ML - Przeniesienie środków z rachunków grupowego ubezpieczenia emerytalnego na pracowniczy program emerytalny - obowiązek obliczenia i pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 27 października 2004 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1MUS-1471/DPF/415-110/04/ML Przeniesienie środków z rachunków grupowego ubezpieczenia emerytalnego na pracowniczy program emerytalny - obowiązek obliczenia i pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego

Pytanie podatnika

Czy przy przenoszeniu środków z rachunków grupowego ubezpieczenia emerytalnego prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń "X" na pracowniczy program emerytalny w przypadku gdy pracownik zdecyduje o kontynuowaniu gromadzenia środków w ramach pracowniczego programu emerytalnego zarządzanego przez inną instytucję finansową ciąży na płatniku obowiązek obliczania i pobierania zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez spółkę, wynika że Zakład Ubezpieczeń "X" ma zawarte umowy z pracodawcami na prowadzenie dla ich pracowników grupowego ubezpieczenia emerytalnego "Y", które jest grupowym ubezpieczeniem na życie związanym z funduszem emerytalnym, będącym formą grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne. W związku z art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207), niektórzy pracodawcy zamierzają dokonać przekształcenia tych umów na umowy o prowadzenie pracowniczego programu zarządzanego przez inną instytucję finansową niż Zakład Ubezpieczeniowy "X" a zatem rozwiązać z Zakładem Ubezpieczeniowym "X" umowy o prowadzenie dla ich pracowników grupowego ubezpieczenia emerytalnego "Y" i zawrzeć z inną instytucją finansową umowę o zarządzanie powstałym z przekształcenia "Y" pracowniczym programem emerytalnym. W momencie wydania przez pracownika dyspozycji przekazania środków z "Y" na jego rachunek prowadzony w ramach pracowniczego programu emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń "X" dokona przeniesienia środków z rachunku udziałów pracowników w "Y" na rachunki uczestników pracowniczego programu emerytalnego prowadzone przez inną instytucję finansową.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a (...) "od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.".

Art. 30a ust. 5 w/w ustawy stanowi natomiast, że "dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Dochodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.".

Art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207) stanowi, że pracodawcy, prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy grupowe ubezpieczenia na życie związane z funduszem inwestycyjnym lub inną formę grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne dla swoich pracowników, tracą prawo do odliczania poniesionych wydatków od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z odrębnych przepisów, jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. nie złożą wniosku o wpis programu do rejestru programów skutkującego wpisem tego programu do rejestru. Środki zgromadzone przed przystąpieniem pracownika do programu są przekazywane do programu i traktowane jak środki pochodzące ze składki podstawowej w rozumieniu niniejszej ustawy, a pracodawca i zarządzający są obowiązani do przechowywania dokumentacji dotyczącej terminów i wysokości składek wniesionych na konto pracownika prowadzone w ramach grupowego gromadzenia środków wraz z dokumentacją programu; do dokumentacji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące informacji, o której mowa w art. 8 w/w ustawy.

Jeżeli pracodawca i reprezentacja pracowników dokonali zmiany zarządzającego środkami gromadzonymi w ramach grupowego ubezpieczenia na życie związanego z funduszem inwestycyjnym lub w ramach innej formy grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne i dokonali wyboru innego zarządzającego programem albo nadali programowi inną formę niż dotychczasowa, to w myśl art. 56 ust. 4 ustawy o PPE zakład ubezpieczeń lub fundusz inwestycyjny są zobowiązane po skutecznym rozwiązaniu umowy, na podstawie dyspozycji pracownika, przekazać te środki na jego rachunek prowadzony w ramach programu.

Zatem w przypadku przekształcenia grupowego ubezpieczenia emerytalnego na PPE zarządzany przez inną instytucję finansową następuje przekazanie środków do tego programu, przekazanie środków w tym trybie nie stanowi wypłaty, w związku z czym w przedmiotowej sprawie nie występuje okoliczność, do której miałby zastosowanie art. 30a ust. 5 w związku art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego odpowiadając na zapytanie Spółki, na Zakładzie Ubezpieczeń "X" nie ciąży obowiązek płatnika pobrania i odprowadzenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile przekazanie omawianych środków osób fizycznych następuje zgodnie z przepisami w/w ustawy o PPE.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl