180000/400/37/2010/Org - Ustalenie właściwego ustawodawstwa w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2010 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 180000/400/37/2010/Org Ustalenie właściwego ustawodawstwa w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie:

* uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte we wniosku z dnia 29 października 2010 r. złożonym przez przedsiębiorcę Indywidualna (...) w sprawie ustalenia właściwego ustawodawstwa w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce i zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, tj. w Holandii

* uznaje na nieprawidłowe stanowisko w sprawie podlegania w Polsce dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2010 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie wpłynął wniosek przedsiębiorcy (...) o wydanie pisemnej interpretacji w trybie art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi w Polsce indywidualną działalność gospodarczą, jednocześnie z dniem 19 października 2009 r. rozpoczął pracę w Holandii (umowa o pracę). Wnioskodawca posiada poświadczenie formularza A1 i E 101 wydane przez SVB (odpowiednik polskiego ZUS-u).

Wnioskodawca powziął wątpliwości czy w opisywanym stanic faktycznym z tytułu prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej powinien podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz czy ma prawo zgłosić się w Polsce do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zdaniem Wnioskodawcy podlega on ubezpieczeniom wyłącznie w Holandii. Jako podstawę swojego stanowiska Wnioskodawca wskazuje art. 14c rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 i art. 13 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 zgodnie z którymi osoba wykonująca pracę najemną na terytorium jednego państwa członkowskiego oraz prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego państwa członkowskiego podlega ubezpieczeniom w państwie, w którym wykonuje pracę najemną.

Ponadto zdaniem Wnioskodawcy może on zgłosić się do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na zasadzie art. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz osoby, o których mowa w art. 7 pkt 3 mogą po ustaniu ubezpieczeń kontynuować je dobrowolnie.

Mając na uwadze treść wniosku oraz obowiązujące przepisy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 14c lit. a) Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r., str. 2 i n., z późn. zm.) obowiązującego do 30 marca 2010 r., osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem.

Z kolei w myśl art. 13 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE nr L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r.) obowiązującego od 1 maja 2010 r., osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 w przypadkach, gdy na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego, zainteresowany podlega ubezpieczeniu obowiązkowemu w tym Państwie Członkowskim, nie może on podlegać systemowi ubezpieczeń dobrowolnych lub fakultatywnych kontynuowanych w innym Państwie Członkowskim.

Zatem prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż podlega on tylko holenderskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych zarówno z tytułu pracy najemnej wykonywanej w Holandii jak i z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce oraz nieprawidłowe jest stanowisko, iż może dobrowolnie kontynuować w Polsce ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z nie podleganiem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej polskiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jego zaistnienia.

Stosownie do art. 10a ust. 2 i ust. 3 ustawy dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, niniejsza decyzja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, natomiast jest wiążąca dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Od niniejszej decyzji przysługuje, zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: www.zus.gov.pl