17/2001 - Zarządzenie Nr 17/2001 Głównego Inspektora Pracy z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu zadań jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (Biul. PIP z 19 listopada 2001 r.)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 31 października 2001 r. Główny Inspektorat Pracy 17/2001 Zarządzenie Nr 17/2001 Głównego Inspektora Pracy z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu zadań jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (Biul. PIP z 19 listopada 2001 r.)

Na podstawie § 4 ust. 2 oraz § 13 Statutu Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącego załącznik do uchwały Prezydium Sejmu z dnia 7 września 1993 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad egzekucją administracyjną obowiązków, o których mowa w § 1, sprawują:

1) okręgowy inspektor pracy - w stosunku do egzekucji administracyjnej obowiązków nakładanych w drodze decyzji inspektorów pracy,

2) Zastępca Głównego Inspektora Pracy do Spraw Nadzoru - w stosunku do egzekucji administracyjnej obowiązków nakładanych w drodze decyzji okręgowych inspektorów pracy.

§ 3. Pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy prowadzący sprawy związane z egzekucją administracyjną obowiązków, o których mowa w § 1, ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną za nieuzasadnione wskutek niedbalstwa wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz za brak lub opóźnienie zawiadomienia o okolicznościach uzasadniających zaniechanie prowadzenia egzekucji administracyjnej, jak również za niezgodne z prawem wskutek niedbalstwa wszczęcie postępowania egzekucyjnego i prowadzenie egzekucji administracyjnej.

§ 4. W zarządzeniu nr 13/99 Głównego Inspektora Pracy z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowej organizacji i zakresu zadań jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy wprowadza się następujące zmiany:

1) w Regulaminie organizacyjnym Głównego Inspektoratu Pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, w § 30 po pkt. 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia przez okręgowe inspektoraty pracy ewidencji i rozliczeń finansowych związanych z egzekucją administracyjną obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy,";

2) w Ramowym regulaminie organizacyjnym okręgowego inspektoratu pracy, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

a) w § 27 po pkt. 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji inspektorów pracy, w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy,";

b) w § 28 w pkt. 7 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy.";

c) w § 35 po pkt. 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) prowadzenie ewidencji i rozliczeń finansowych związanych z egzekucją administracyjną obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie określonym odrębnym zarządzeniem Głównego Inspektora Pracy,";

d) w § 36 po pkt. 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) prowadzenie działań związanych ze stosowaniem przez organy Państwowej Inspekcji Pracy będące organami egzekucyjnymi środka egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego,".

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

ZASADY PROWADZENIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ

obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładanych w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy podlegają egzekucji administracyjnej w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przewidzianym dla obowiązków o charakterze niepieniężnym.

2. Egzekucji administracyjnej podlegają, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, wydane po 25 sierpnia 2001 r. decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy:

1) ostateczne,

2) podlegające natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,

3) którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Egzekucji administracyjnej nie podlegają decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, w razie wniesienia odwołania od tych decyzji i wstrzymania ich wykonania przez właściwy organ do czasu rozpatrzenia odwołania.

4. Egzekucji administracyjnej nie podlegają decyzje organów Państwowej Inspekcji Pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku gdy:

1) organ właściwy w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania (art. 152 Kpa),

2) organ właściwy w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1 Kpa (art. 159 Kpa),

3) w związku z wniesioną skargą Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek strony lub z urzędu wyda postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji (art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.),

4) w związku z wniesioną skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego organ, który wydał decyzję nie przedstawił Sądowi odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu skargi i wezwania do nadesłania akt sprawy (art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.).

5. O wstrzymaniu wykonania decyzji wierzyciel jest obowiązany powiadomić organ egzekucyjny.

6. Jeżeli decyzja zawiera postanowienia dodatkowe określające termin jej wykonania, to obowiązek z niej wynikający może być egzekwowany przymusowo dopiero po upływie tego terminu.

7. Stosowanie środka egzekucyjnego jest niedopuszczalne, gdy egzekwowany obowiązek został wykonany albo stał się bezprzedmiotowy. Jeżeli wskazane okoliczności wystąpiły po wszczęciu postępowania egzekucyjnego, podlega ono umorzeniu.

§ 2. Egzekwowanie wykonania obowiązków określonych w § 1 ust. 1 w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary grzywny za wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 283 § 2 pkt 7 kodeksu pracy w związku z art. 16 ustawy).

§ 3. Organy Państwowej Inspekcji Pracy, prowadząc postępowanie egzekucyjne w sprawach określonych w pkt. 1, obowiązane są do przestrzegania w szczególności następujących zasad:

1) obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej (art. 6 ustawy) oznaczającej istnienie prawnego obowiązku podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w przypadku uchylania się zobowiązanego (pracodawcy) od wykonania obowiązku nałożonego w drodze decyzji organu Państwowej Inspekcji Pracy,

2) ograniczenia środków egzekucyjnych (art. 7 § 1 ustawy) określającej zakaz stosowania innych środków egzekucyjnych niż przewidziane w ustawie,

3) zagrożenia (art. 15 ustawy) nakładającej obowiązek uprzedniego wezwania zobowiązanego (pracodawcy) do dobrowolnego wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,

4) stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego (art. 7 § 2 ustawy),

5) stosowania zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 18 ustawy).

§ 4. 1. Na postanowienia wydane w toku egzekucji administracyjnej lub dotyczące postępowania egzekucyjnego służy zobowiązanemu zażalenie, w przypadkach określonych w ustawie. Zażalenie zobowiązany wnosi w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia postanowienia.

2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ Państwowej Inspekcji Pracy (organ egzekucyjny) lub organ wyższego stopnia może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne.

3. Postanowienia rozstrzygające wnioski i skargi zgłoszone w toku postępowania egzekucyjnego przez zobowiązanego i organ Państwowej Inspekcji Pracy (wierzyciela) mogą być uchylone lub zmienione, przy zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o wznowieniu postępowania administracyjnego oraz uchyleniu i zmianie decyzji.

§ 5. 1. W postępowaniu egzekucyjnym w Państwowej Inspekcji Pracy wierzycielem jest organ Państwowej Inspekcji Pracy właściwy do wydania decyzji w pierwszej instancji.

2. Organ, o którym mowa w ust. 1, jest również organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.

3. Organem egzekucyjnym w zakresie należności pieniężnych (koszty upomnienia, grzywna w celu przymuszenia) jest naczelnik urzędu skarbowego.

§ 6. 1. Nadzór nad egzekucją administracyjną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji.

2. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne podległego organu.

Rozdział 2

Postanowienia szczegółowe

I. Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków nałożonych w drodze nakazu inspektora pracy

§ 7. 1. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania nakazu inspektora pracy (wydanego na podstawie art. 9 pkt 1, 2 lub 2a ustawy o PIP), inspektor pracy, który ujawnił tę nieprawidłowość, niezwłocznie kieruje do pracodawcy pisemne upomnienie, w którym wzywa go do wykonania nałożonego nakazem obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Wzór upomnienia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Podstawą skierowania upomnienia jest protokół z kontroli zawierający informację o niewykonaniu nakazu przez pracodawcę.

3. Upomnienie wysyłane jest pracodawcy za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

4. Kopię upomnienia inspektor pracy niezwłocznie przekazuje do sekcji finansowo­księgowej.

5. Koszty upomnienia wynoszące czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki pocztowej, obciążają pracodawcę i są pobierane na rzecz okręgowego inspektoratu pracy. W razie ich nie uiszczenia przez pracodawcę, podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych przez właściwy urząd skarbowy (por. tryb postępowania w razie nie uiszczenia grzywny w celu przymuszenia - § 18).

§ 8. 1. Po upływie co najmniej siedmiu dni od dnia doręczenia pracodawcy upomnienia, inspektor pracy ustala, czy nakaz został wykonany.

2. W razie stwierdzenia, że nakaz pomimo upomnienia nadal nie został wykonany, inspektor pracy przekazuje sprawę do sekcji prawnej okręgowego inspektoratu pracy (w oddziale - do sekcji prawnej lub na samodzielne stanowisko do spraw prawnych) wraz z kompletem dokumentacji z kontroli.

Obowiązek ten obejmuje również każdą zmianę nakazu (np. zmianę terminu realizacji nakazu, uchylenie nakazu).

3. Wyznaczony pracownik - inspektor pracy (egzekutor) wszczyna egzekucję administracyjną poprzez wystawienie tytułu wykonawczego. Wzór tytułu wykonawczego stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Tytuł wykonawczy musi zawierać wszystkie elementy wymienione w art. 27 § 1 ustawy (ujęte we wzorze).

5. Tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej (ujętą we wzorze) doręcza się pracodawcy za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

§ 9. 1. Pracodawca będący adresatem tytułu wykonawczego musi zostać pouczony o przysługującym mu prawie zgłoszenia do inspektora pracy w terminie siedmiu dni zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

2. Podstawą zarzutu może być wyłącznie okoliczność wymieniona w art. 33 ustawy (pouczenie pracodawcy wraz ze wskazaniem dopuszczalnych podstaw zarzutu - ­ujęte we wzorze tytułu wykonawczego).

3. Wniesiony zarzut podlega rozpatrzeniu w terminie siedmiu dni od jego wniesienia.

4. Wniesienie zarzutu nie wstrzymuje czynności egzekucyjnych. Inspektor pracy może jednak z uzasadnionych powodów wstrzymać czynności egzekucyjne. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych następuje w drodze postanowienia.

5. W sprawie zgłoszonych zarzutów inspektor pracy wydaje postanowienie:

- o oddaleniu zarzutów - jeżeli uznaje je za nieuzasadnione,

- o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego - w przypadkach określonych w art. 56 ustawy,

- o umorzeniu postępowania egzekucyjnego - w przypadkach określonych w art. 59 ustawy.

Wzory postanowień stanowią załączniki nr 4a, 4b i 4c do zarządzenia.

§ 10. 1. Na postanowienie, o którym mowa w § 9 ust. 5, przysługuje zażalenie, które wnosi się do okręgowego inspektora pracy za pośrednictwem inspektora pracy, który wydał postanowienie.

2. Inspektor pracy przekazuje zażalenie okręgowemu inspektorowi pracy w terminie trzech dni od dnia jego wniesienia.

3. Okręgowy inspektor pracy rozpatruje zażalenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia mu zażalenia.

6. Okręgowy inspektor pracy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych następuje w drodze postanowienia.

§ 11. Inspektor pracy (egzekutor) jest obowiązany odstąpić od czynności egzekucyjnych, jeżeli zobowiązany okazał dowody stwierdzające wykonanie, umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiązku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, albo gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego - pracodawcy.

§ 12. 1. Na czynności egzekucyjne inspektora pracy (egzekutora) pracodawcy służy skarga.

2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Inspektor pracy lub okręgowy inspektor pracy może jednak w uzasadnionych wypadkach wstrzymać prowadzenie tego postępowania.

3. W sprawie skargi inspektor pracy wydaje postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu skargi.

4. Na postanowienie o oddaleniu skargi pracodawcy przysługuje zażalenie.

§ 13. Środkami egzekucji administracyjnej, jakie mogą być zastosowane przez inspektora pracy (egzekutora) są:

1) grzywna w celu przymuszenia,

2) wykonanie zastępcze.

A. GRZYWNA W CELU PRZYMUSZENIA.

§ 14. 1. Grzywna w celu przymuszenia stanowi środek egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.

2. Grzywnę w celu przymuszenia nakłada inspektor pracy (egzekutor) w drodze postanowienia.

§ 15. 1. Inspektor pracy (egzekutor) doręcza zobowiązanemu:

1) tytuł wykonawczy (por. przepis § 8),

2) postanowienie o nałożeniu grzywny.

2. Postanowienie o nałożeniu grzywny powinno zawierać:

1) wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,

2) wezwanie do wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym w terminie wskazanym w postanowieniu, z zagrożeniem, że w razie niewykonania obowiązku w terminie będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie, a w przypadku obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy będzie orzeczone wykonanie zastępcze.

Wzór postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

3. Kopię postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia inspektor pracy (egzekutor) niezwłocznie przekazuje do sekcji finansowo-księgowej.

§ 16. 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także na jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - będące pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.

2. Jednakże w przypadku gdy zobowiązanym jest osoba fizyczna działająca przez ustawowego przedstawiciela, przedsiębiorstwo państwowe lub inna państwowa jednostka organizacyjna, organizacja spółdzielcza, samorządowa, zawodowa lub inna społeczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela zobowiązanego lub na osobę, do której należy bezpośrednie czuwanie nad wykonywaniem przez zobowiązanego obowiązków tego rodzaju, jakim jest egzekwowany obowiązek.

Jednocześnie grzywna może być nałożona na zobowiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli jest to niezbędne dla przymuszenia wykonania obowiązku.

§ 17. 1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie - w tej samej lub wyższej kwocie. Jeżeli jednak egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.

2. Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekroczyć kwoty 5.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - kwoty 25.000 zł.

3. Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - kwoty 100.000 zł.

4. W przypadku nakładania kolejnych grzywien w celu przymuszenia przepis § 15 stosuje się odpowiednio.

§ 18. 1. Nałożone grzywny w celu przymuszenia, nie uiszczone w terminie, podlegają ściągnięciu w określonym w ustawie trybie egzekucji należności pieniężnych.

2. Sekcja finansowo - księgowa okręgowego inspektoratu pracy jest obowiązana do systematycznej kontroli terminowości zapłaty grzywien w celu przymuszenia oraz kosztów upomnienia.

3. Jeżeli należność nie zostanie zapłacona w terminie, sekcja finansowo-księgowa jest obowiązana powiadomić o tym inspektora pracy (egzekutora).

4. W celu ściągnięcia nieuiszczonej w terminie grzywny w celu przymuszenia, inspektor pracy (egzekutor) - jako wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. Nr 74, poz. 790). W tytule wykonawczym uwzględnia się koszty upomnienia, o ile nie zostały uiszczone przez zobowiązanego.

5. Egzemplarz tytułu wykonawczego inspektor pracy (egzekutor) przekazuje zobowiązanemu.

6. Kopię tytułu wykonawczego inspektor pracy (egzekutor) przekazuje do sekcji finansowo-księgowej.

§ 19. 1. Inspektor pracy (egzekutor) niezwłocznie kieruje tytuł wykonawczy do organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, tj. do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (siedziby) zobowiązanego.

2. Inspektor pracy (egzekutor) jest obowiązany przesyłać tytuły wykonawcze do naczelnika urzędu skarbowego systematycznie i bez zwłoki.

3. Przed wysłaniem tytułu egzekucyjnego do naczelnika urzędu skarbowego inspektor pracy (egzekutor) jest obowiązany sprawdzić, czy należność nie wpłynęła na rachunek bankowy okręgowego inspektoratu pracy lub za pośrednictwem poczty albo nie została wpłacona bezpośrednio do kasy.

4. Do tytułów wykonawczych przesyłanych do naczelnika urzędu skarbowego inspektor pracy (egzekutor) załącza ewidencję według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2001 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. Nr 74, poz. 790).

5. Ewidencję, o której mowa w ust. 4 załącza się w dwóch egzemplarzach, z których pierwszy przeznaczony jest dla naczelnika urzędu skarbowego, a drugi, po potwierdzeniu przyjęcia tytułów do egzekucji, organ ten zwraca inspektorowi pracy (egzekutorowi).

§ 20. Po ściągnięciu przez urząd skarbowy należności z tytułu grzywny w celu przymuszenia (oraz kosztów upomnienia) i przekazaniu jej na rachunek okręgowego inspektoratu pracy, należność ta podlega odprowadzeniu na centralny rachunek Skarbu Państwa.

§ 21. 1. W razie wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, nałożona, a nie uiszczona lub nie ściągnięta grzywna w celu przymuszenia podlega umorzeniu.

2. Postanowienie w sprawie umorzenia grzywny wydaje inspektor pracy (egzekutor) na wniosek zobowiązanego. Na postanowienie o odmowie umorzenia grzywny służy zażalenie. Wzór postanowienia w sprawie umorzenia grzywny w celu przymuszenia stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

3. Kopię postanowienia, o którym mowa w ust. 2, inspektor pracy (egzekutor) przekazuje do sekcji finansowo-księgowej.

§ 22. 1. Na wniosek zobowiązanego, który wykonał obowiązek, grzywna uiszczona lub ściągnięta w celu przymuszenia może być w uzasadnionych przypadkach zwrócona w całości lub w części.

2. O zwrocie grzywny postanawia inspektor pracy (egzekutor) po uzyskaniu zgody okręgowego inspektora pracy.

3. Kopię postanowienia, o którym mowa w ust. 2, inspektor pracy (egzekutor) przekazuje do sekcji finansowo-księgowej.

B. WYKONANIE ZASTĘPCZE.

§ 23. Wykonanie zastępcze stosuje się, gdy egzekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, którą można zlecić innej osobie do wykonania za pracodawcę i na jego koszt.

§ 24. W celu zastosowania wykonania zastępczego inspektor pracy (egzekutor) doręcza pracodawcy:

1) kopię tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej,

2) postanowienie, że obowiązek objęty tytułem wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za pracodawcę, na jego koszt i niebezpieczeństwo.

Wzór postanowienia o zastosowaniu wykonania zastępczego stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 25. Zastosowanie wykonania zastępczego może nastąpić dopiero po nałożeniu grzywny w celu przymuszenia (por. przepis § 15 ust. 2 pkt 2).

§ 26. 1. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego inspektor pracy (egzekutor) wzywa pracodawcę do wpłacenia w oznaczonym terminie określonej kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania zastępczego, z pouczeniem, że w przypadku niewpłacenia kwoty w tym terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Kopię postanowienia o zastosowaniu wykonania zastępczego inspektor pracy (egzekutor) przekazuje do sekcji finansowo-księgowej.

2. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego inspektor pracy (egzekutor) może również nakazać pracodawcy dostarczenie posiadanej dokumentacji, a także posiadanych materiałów i środków przewozowych, niezbędnych do wykonania egzekwowanej czynności, z zagrożeniem zastosowania odpowiednich środków egzekucyjnych w razie uchylenia się od dostarczenia tych dokumentów.

§ 27. Pracodawcy służy prawo wniesienia zarzutów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego (por. przepis § 9 i 10) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego.

§ 28. Inspektor pracy (egzekutor) może wydawać postanowienia w sprawie wezwania pracodawcy do wpłacenia zaliczek na koszty wykonania zastępczego oraz w sprawie dostarczenia dokumentacji także w toku zastępczego wykonania egzekwowanego obowiązku.

§ 29. Wybór wykonawcy czynności w ramach wykonania zastępczego następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.).

§ 30. Wykonawca odpowiada wobec pracodawcy za rzetelne wykonanie robót, celowe zużycie materiałów dostarczonych przez pracodawcę oraz prawidłowe korzystanie z jego środków przewozowych. Pracodawca może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od wykonawcy.

§ 31. 1. Pracodawca ma prawo wglądu w czynności wykonawcy oraz zgłaszania do inspektora pracy (egzekutora) wniosków co do sposobu wykonywania tych czynności.

2. Pracodawca może w toku czynności egzekucyjnych zgłosić do inspektora pracy (egzekutora) wniosek o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego, jeśli wykonawca na to się godzi, a pracodawca złożył oświadczenie, że egzekwowany obowiązek wykona w terminie wskazanym przez inspektora pracy (egzekutora).

3. Inspektor pracy (egzekutor) uwzględnia wniosek, o którym mowa w ust. 2, jeżeli uzna oświadczenie pracodawcy za nie budzące wątpliwości. Inspektor pracy (egzekutor) może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek pracodawcy od złożenia przez niego zabezpieczenia wykonania egzekwowanego obowiązku w formie, jaką uzna za wskazaną.

4. Na postanowienia inspektora pracy (egzekutora) w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego pracodawcy służy zażalenie.

§ 32. 1. O zakończeniu czynności egzekucyjnych w drodze wykonania zastępczego i o wykonaniu egzekwowanego obowiązku inspektor pracy (egzekutor) zawiadamia pracodawcę. Równocześnie doręcza mu wykaz kosztów wykonania zastępczego, z wezwaniem do uiszczenia na pokrycie tych kosztów odpowiedniej kwoty w oznaczonym terminie, z uprzedzeniem, że w razie nieuiszczenia tej kwoty w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

2. Jeżeli koszty wykonania zastępczego są wysokie albo gdy wykonanie zastępcze trwa dłuższy okres, inspektor pracy (egzekutor) może przed zakończeniem egzekucji doręczać pracodawcy wykazy poczynionych już kosztów z wezwaniem do ich pokrycia w oznaczonym terminie. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 33. Jeżeli pracodawca nie wpłacił w oznaczonym terminie określonej w postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania zastępczego lub kwoty na pokrycie kosztów wykonania zastępczego wskazanej w wykazach doręczonych pracodawcy, inspektor pracy (egzekutor) wszczyna egzekucję tych należności stosownie do przepisów ustawy o egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

II. Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków nałożonych w drodze nakazu okręgowego inspektora pracy

§ 34. Do egzekucji obowiązków wynikających z nakazów wydawanych przez okręgowego inspektora pracy mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 7 - 33 z uwzględnieniem postanowień poniższych paragrafów.

§ 35. 1. Kontroli wykonania przez pracodawcę nakazu okręgowego inspektora pracy dokonuje inspektor pracy.2. Podstawą skierowania upomnienia jest sporządzony przez inspektora, o którym mowa w ust. 1, protokół z kontroli, w którym stwierdzono niewykonanie nakazu okręgowego inspektora pracy.

3. Upomnienie kieruje okręgowy inspektor pracy z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 3-5.

§ 36. 1. Ustalenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 dokonuje wyznaczony przez okręgowego inspektora pracy inspektor.

2. W razie stwierdzenia niewykonania nakazu mimo upomnienia inspektor pracy, o którym mowa w ust. 1, przekazuje sprawę do sekcji prawnej okręgowego inspektoratu pracy. Obowiązek ten dotyczy także każdej zmiany nakazu tj. jego uchylenia, zmiany terminu wykonania i in.

3. Postanowienia § 8 ust. 3 - 5 stosuje się z zastrzeżeniem, że tytuł wykonawczy zaopatrzony w klauzulę o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej wystawia okręgowy inspektor pracy.

§ 37. 1. Od tytułów wykonawczych wystawionych wskutek niewykonania nakazu okręgowego inspektora pracy pracodawcy przysługuje prawo zgłoszenia zarzutów na zasadach określonych w § 9 ust. 1 - 3.

2. Do rozpatrywania zarzutów stosuje się przepisy § 9 ust. 3 i 4.

3. Postanowienia, o których mowa w § 9 ust. 5, wydaje okręgowy inspektor pracy.

§ 38. 1. Zażalenia od postanowień wydanych przez okręgowego inspektora pracy w przedmiocie zgłoszonych zarzutów pracodawcy przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Pracy za pośrednictwem okręgowego inspektora pracy, który wydał postanowienie.

2. Okręgowy inspektor pracy przekazuje zażalenie, o którym mowa w ust. 1 Głównemu Inspektorowi Pracy w terminie 3 dni od dnia jego wniesienia.

3. Główny Inspektor Pracy rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zażalenia.

4. Główny Inspektor Pracy może w uzasadnionych przypadkach zarządzić wstrzymanie czynności egzekucyjnych do czasu rozpatrzenia zażalenia. Wstrzymanie następuje w drodze postanowienia.

5. Kopię postanowień wydanych przez Głównego Inspektora Pracy przekazuje się właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

§ 39. Postanowienia zawarte w § 11 i 12 stosuje się także do czynności egzekucyjnych podejmowanych wskutek niewykonania nakazu okręgowego inspektora pracy.

§ 40. 1. Środkami egzekucji administracyjnej służącymi doprowadzeniu do wykonania obowiązków wynikających z nakazu okręgowego inspektora pracy są:

1) grzywna w celu przymuszenia,

2) wykonanie zastępcze.

2. Określone w ust. 1 środki egzekucyjne stosuje okręgowy inspektor pracy.

3. Tryb postępowania związany z zastosowaniem środków egzekucyjnych określają przepisy § 14 - 33.

4. Określone w § 14 - 33 uprawnienia okręgowego inspektora pracy przysługują Głównemu Inspektorowi Pracy.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

§ 41. Kolejne etapy postępowania egzekucyjnego przedstawia schemat stanowiący załącznik nr 8 do zarządzenia.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Załącznik nr 4a

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Załącznik nr 4b

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Załącznik nr 4c

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Załącznik nr 6

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Załącznik nr 7

do zarządzenia nr 17/2001 GIP

z dnia 31 października 2001 r.

treść załącznika (PDF)

Opublikowano: LEX nr 13379