1473/WV/443/471/8/2006/MK - Opodatkowanie czynności nieodpłatnego korzystania przez spółkę z urządzeń dozujących należących do kontrahenta zagranicznego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 kwietnia 2006 r. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu 1473/WV/443/471/8/2006/MK Opodatkowanie czynności nieodpłatnego korzystania przez spółkę z urządzeń dozujących należących do kontrahenta zagranicznego

Pytanie podatnika

Czy czynność nieodpłatnego korzystania przez naszą spółkę z urządzeń dozujących należących do kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku X z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 5, art. 8, art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

1. Podany we wniosku stan faktyczny jest następujący:

Przedsiębiorstwo X zawarło umowę z firmą posiadającą siedzibę w USA na dostawy środka chemicznego. Dostawy te są rozliczane na podstawie faktur zakupu oraz dokumentów celnych. Na mocy dodatkowej umowy firma ta udostępniła naszej spółce aparaturę dozującą ten środek potrzebną do wtryskiwania środka redukującego opary. Sprzęt dozujący wraz z kontenerami do przechowywania w/w materiału zostały dostarczone do X na zasadzie importu tymczasowego i pozostaną na terytorium Polski na czas obowiązywania umowy. Firma amerykańska zainstalowała sprzęt wtryskowy wraz z kontenerami w kilku zestawach w różnych miejscach na trasie naszego rurociągu. Za część tych zestawów ustalono cenę za wynajem urządzeń i rozliczenie następuje na podstawie faktury wystawionej przez amerykańskiego kontrahenta. X w tym przypadku rozpoznaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług i nalicza podatek V A T należny oraz naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo według zapisów umownych kilka zestawów jest udostępniona naszej spółce nieodpłatnie. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) spółka ustala przychód z tytułu nieodpłatnego korzystania z urządzeń dozujących na podstawie ceny wynikającej z umowy, w wysokości ustalonej przez obie strony tak jak za pozostałe, płatne wynajmowane zestawy. Powyższa czynność jest rozpoznana przez nas jako import nieodpłatnych usług i jest dokumentowana fakturą wewnętrzną ze stawką 22% VAT należnego. W tej sytuacji spółka nasza jest zobowiązana do wykazania podatku VAT należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, choć w przypadku odpłatnego importu usług rozliczenie podatku V AT nie ma wpływu na miesięczne rozliczenie (samonaliczenie podatku VAT).

2. Pytanie podatnika:

Czy czynność nieodpłatnego korzystania przez naszą spółkę z urządzeń dozujących należących do kontrahenta zagranicznego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

3. Stanowisko Wnioskodawcy co do oceny tego stanu faktycznego:

Zdaniem Spółki import nieodpłatnych usług (bez wynagrodzenia) z tytułu korzystania z urządzeń dozujących nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), a także z art. 29 ust. 17 tej ustawy, gdzie stwierdzono, że podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić. W przypadku nieodpłatnego importu usług brak jest zatem podstawy opodatkowania, bo usługobiorca w ogóle nie płaci wynagrodzenia za nabywana usługę. Dlatego też uważamy, iż nieodpłatne korzystanie z urządzeń dozujących nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

4. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym;

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że mamy do czynienia z nieodpłatnym użyczeniem towaru. Zgodnie z art. 710 k.c. użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Bezpłatność używania rzeczy musi dotyczyć całego stosunku użyczenia. Przy umowie użyczenia ważne jest, iż biorący rzecz w używanie może z niej korzystać, nie może jednak pobierać pożytków - w przeciwnym razie byłaby to umowa nienazwana. Umowa użyczenia może określać sposób używania rzeczy. Jeżeli jednak strony tego sposobu w umowie nie określiły, biorący w używanie powinien używać rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami. Bez zgody użyczającego, korzystający nie może oddać rzeczy osobie trzeciej do używania, chyba że zmuszony jest do tego szczególnymi okolicznościami. Istotnym elementem tej umowy jest zobowiązanie użyczającego do zezwolenia biorącemu na używanie rzeczy oraz jej nieodpłatność.

W przypadku, gdy usługę świadczy zagraniczny podatnik (w tym przypadku z kraju trzeciego) a usługobiorcą jest podatnik, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo pobytu, znajduje się w Polsce i który jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od nabycia w/w usług, mamy do czynienia z importem usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Generalnie, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają dostawa towarów i świadczenie usług o charakterze odpłatnym. Istnieją wprawdzie wyjątki od tej zasady, a mianowicie opodatkowanie świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy, nie mającego charakteru odpłatnego, lecz zrównanego przez ustawodawcę z odpłatnym świadczeniem usług. Przepis ten określa, iż odpłatnym świadczeniem usług, podlegającym opodatkowaniu, jest również każde nieodpłatne świadczenie, nie będące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części. Nie wymieniono wśród nich importu usług świadczonych nieodpłatnie.

O niezbędnej odpłatności importu usług stanowi także art. 29 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić.

Odpłatność jako cechę importu usług licencyjnych zawiera również art. 19 ust. 19 ustawy o VAT, stanowiący, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z chwilą dokonania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności - z tytułu importu usług, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Na podstawie analizy cytowanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że od nieodpłatnego importu usług nie ma obowiązku odprowadzenia należnego podatku VAT. Wnioskodawca nie ma obowiązku rozliczania podatku VAT od importu usług z tytułu nieodpłatnego użyczenia mu maszyn przez amerykańskiego podatnika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl