1473/WP/436/341/45/05/JK - Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 listopada 2005 r. Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu 1473/WP/436/341/45/05/JK Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Pytanie podatnika

Czy sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki.., z dnia 8 września 2005 r. (data wpływu 12 września 2005 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. z 2005 r. Nr 41, poz. 399). Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. (...) finalizuje obecnie transakcję zbycia nieruchomości położonej przy ulicy... w Warszawie. Transakcja ta polegać będzie na zbyciu (i) odrębnej własności lokalu stanowiącego budynek marketu, dla którego sąd rejonowy w..., V Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej zwany "Sądem Wieczystoksięgowym") prowadzi księgę wieczystą Nr... wraz udziałem wynoszącym 0,08850212 we własności nieruchomości, dla której Sąd Wieczystoksięgowy prowadzi księgę wieczystą Kw oraz udziałów wynoszących 0,0278 w nieruchomościach, dla których Sąd Wieczystoksięgowy prowadzi księgi wieczyste o numerach

Nabywcą nieruchomości jest spółka (w dalszej części wniosku określana jako "Nabywca"). Budynek został wybudowany w 2001 r., a Spółka dokonała obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu budynku.

Wnioskodawca wynajmuje budynek marketu spółce... Spółka komandytowa, która prowadzi w nim sprzedaż sprzętu AGD i elektroniki użytkowej. Umowa najmu została zawarta w dniu 15 czerwca 2004 r. na okres 10 lat z opcją przedłużenia na kolejne okresy. Zarząd przedmiotowym budynkiem sprawuje firma...na podstawie umowy o zarządzanie zawartej z wnioskodawcą. Prawa i obowiązki Wnioskodawcy wynikające z powyższej umowy najmu i umowy o zarządzanie budynkiem zostaną przejęte przez Nabywcę w związku z nabyciem nieruchomości. Najem budynku marketu spółce Spółka komandytowa będzie kontynuowany.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

- Czy opisana transakcja na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu?

Zdaniem Wnioskodawcy przedmiotowa transakcja zbycia nieruchomości nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (...) na mocy wyłączenia zawartego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na mocy powyższego przepisu, nie podlegają PCC czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania transakcji jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości, lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie przedmiotowej nieruchomości powoduje powstanie u niego obowiązku podatkowego w zakresie VAT, gdyż transakcja ta stanowi odpłatną dostawę towarów (z uwagi na fakt, iż nie są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT), sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT. W związku z tym, na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, przedmiotowa transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem. Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 4 cyt. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. Z treści cytowanego przepisu wynika, że samo bycie podatnikiem podatku od towarów i usług przez nabywcę nie wystarczy, aby skorzystać z wyłączenia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Użyty przez ustawodawcę zwrot "... jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona..." oznacza, że w każdym konkretnym przypadku należy badać, czy dana czynność rodzi powstanie obowiązku w podatku od towarów i usług wyłącznie w stosunku do stron danej czynności. W wydanym postanowieniu nr 1473/WV/443/341/235/2005/GW Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził m.in.: - iż, "(....) zgodnie ze stanem faktycznym zawartym we wniosku Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tej nieruchomości a od końca roku, w którym zakończono budowę (tj. rok 2001) nie minęło 5 lat, zatem budynek nie posiada statusu towaru używanego, którego dostawa korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

W świetle powyższego Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż w przedstawionym stanie faktycznym, transakcja zbycia nieruchomości, jako nie objęta wyłączeniem, zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT, ani opodatkowaniem przy zastosowaniu stawek preferencyjnych, podlega opodatkowaniu jako odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju przy zastosowaniu stawki podatku VAT w wysokości 22%."

Z powyższego wynika, że sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w związku z tym zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl