Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 9 sierpnia 2006 r.
Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
1473/647/WD/423/71/06/BC
Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu przeniesienia poza teren budowy inwestycji słupów energetycznych i linii wysokiego napięcia.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku "AAA"sp. z o.o żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych z tytułu przeniesienia poza teren budowy inwestycji słupów energetycznych i linii wysokiego napięcia

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Spółka przedstawiła we wniosku następujący stan faktyczny:

"AAA" sp z o.o zamierza rozpocząć budowę hali magazynowej na działce będącej własnością udziałowców Spółki, na której istnieją słupy energetyczne i linie wysokiego napięcia. W celu uzyskania pozwolenia na budowę Spółka musi ponieść koszty przeniesienia linii energetycznej w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym poza teren budowy. Zostało podpisane porozumienie trójstronne dotyczące wykonania tych prac i rozliczenia finansowego, które określa w następujący sposób rozliczenie między stronami:-wybór wykonawcy prac należy do AAA sp z o.o-wykonawca wystawi fakturę dla Zakładu Energetycznego za wykonane roboty -Zakład Energetyczny refakturuje te usługi wystawiając fakturę dla AAA sp z o.o -AAA sp z o.o dokona zapłaty Zakładowi Energetycznemu.

Zapytanie Spółki brzmi:

Czy poniesione koszty można zaliczyć do kosztu wytworzenia hali magazynowej.

Zdaniem Spółki

zgodnie art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) można uznać te koszty jako zwiększające wartość inwestycji jako " inne koszty dające zaliczyć się do wartości wytworzonych środków trwałych".

Biorąc pod uwagę przedstawiony powyżej stan faktyczny oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, że:

Zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze późn. zm.) - kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Z uwagi na to, że środki trwałe służą do osiągania przychodów w dłuższym okresie czasu, ustawodawca określił w art. 16 ust. 1 lit b ustawy zasadę, że wydatki na nabycie, wytworzenie we własnym zakresie oraz ulepszenie środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w chwili ich poniesienia. Tego rodzaju wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów sukcesywnie, na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z powyższą zasadą wartość nakładów poniesionych w trakcie inwestycji nie może być bezpośrednio zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, lecz staje się kosztem dopiero poprzez naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej wytworzonego środka trwałego.

Stosownie do treści art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy - za wartość początkową środków trwałych w razie wytworzenia ich we własnym zakresie przyjmuje się koszt ich wytworzenia. Wartość początkową budynków i budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala się stosując odpowiednio przepisy ust. 3 - 5 art. 16g ustawy.

Za koszt wytworzenia, zgodnie z art. 16g ust. 4 ustawy uważa się wartość w cenie nabycia zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Z treści powołanych przepisów wynika, że do środków trwałych w budowie zalicza się ogół kosztów poniesionych w związku z budową we własnym zakresie środków trwałych, za cały okres tj. od momentu rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, aż do przekazania środka trwałego do używania. W tym zakresie mieszczą się również koszty przeniesienia słupów energetycznych i linii wysokiego napięcia z placu budowy hali magazynowej.

Biorąc powyższe pod uwagę koszty poniesione na przeniesienie linii wysokiego napięcia i słupów energetycznych z działki na której powstanie hala magazynowa należy uznać jako zwiększające wartość inwestycji.

Należy więc stwierdzić, że stanowisko zaprezentowane przez podatnika jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl