1472/SPC/436-22/05/PK - Sprzedaż nieruchomości jako towarów używanych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 sierpnia 2005 r. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1472/SPC/436-22/05/PK Sprzedaż nieruchomości jako towarów używanych

Pytanie podatnika

Czy sprzedaż budynków i budowli podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż zamierza ona nabyć prawo wieczystego użytkowania zabudowanego gruntu wraz ze znajdującymi się na nim budynkami i budowlami. Na tym gruncie znajdują się: budynek magazynowo-biurowy, magazyn materiałów łatwopalnych, ogrodzenie, drogi, chodniki, wiata, magazyn gazów, studzienka kanalizacyjna oraz parking. Poza parkingiem wszystkie obiekty były użytkowane przez zbywcę przez okres dłuższy niż 5 lat. Spółka stoi na stanowisku, iż w przedmiotowym przypadku sprzedaż parkingu będzie podlegała podatkowi od towarów i usług. Natomiast sprzedaż prawa użytkowania wieczystego wraz z pozostałymi budynkami i budowlami będzie zwolniona z podatku od towarów i usług, i tym samym będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W przedmiotowym przypadku istotne znaczenie mają kwestie opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług, gdyż zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. Nr 41 z 2005 r. poz. 399 ze zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku od towarów i usług, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego. W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Ponieważ, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z 2004 r. poz. 535 ze zm.) obiekty te (poza parkingiem) stanowią towary używane, to są one zwolnione z podatku od towarów i usług. Zwolnione z podatku od towarów i usług są także prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku gdy dostawa dotyczy budynków lub budowli zwolnionych od podatku od towarów i usług. Ze względu na powyższe transakcja, za wyjątkiem sprzedaży parkingu, będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. "a" ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy. Z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. "c" oraz ww. ustawy wynika, iż w przedmiotowej sytuacji podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa przedmiotu transakcji. Przepis art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. "a" stanowi, iż stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego wynosi 2%.

Ponieważ zgodnie z art. 158 i art. 237 Kodeksu cywilnego przeniesienie użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości winno mieć formę aktu notarialnego, to zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych płatnikiem podatku będzie notariusz, który obliczy i pobierze podatek od tej transakcji przed jej dokonaniem.

Zawarta w niniejszym postanowieniu interpretacja odnosi się jedynie do przedstawionego przez podatnika we wniosku stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl