Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 13 kwietnia 2007 r.
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1472/SOI/423-6/07/DW
Organizacja szkoleń dla pracowników i osób współpracujących.

"W rozszerzonej definicji kosztów - art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) czytamy, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. tej ustawy.

Zatem, wszelkie wydatki, poza wymienionymi w art. 16 ust. 1 ustawy, są kosztami uzyskania przychodów podatnika, jeżeli zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub jego zachowania czy też zabezpieczenia źródła przychodów oraz mają związek z prowadzoną przez niego działalnością.

Jak wykazuje podatnik, wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją szkoleń zarówno dla pracowników jak i agentów mają na celu uaktualnienie ich wiedzy o produktach oferowanych przez Spółkę oraz standardach obsługi klientów, mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i wpływają na wielkość realizowanego przychodu.

Niewątpliwie jest to działanie którym Spółka przyczynia się do wzrostu umiejętności swoich pracowników i współpracujących agentów, co w konsekwencji wpływa na zwiększenie osiągniętych przychodów. Zachowany więc zostaje podstawowy warunek uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu, jakim jest istnienie między nim a osiągniętym przychodem związku przyczynowo-skutkowego, czyli wpływu określonego wydatku na powstanie przychodu lub jego zachowania czy też zabezpieczenia źródła przychodów.

Zatem, do podatkowych kosztów uzyskania przychodów Towarzystwo ma prawo zaliczyć koszty szkoleń obejmujące wydatki na wynajęcie sali, sprzętu, wynagrodzenie wykładowców, a także koszty wyżywienia pracowników oraz agentów biorących udział w szkoleniu. Należy uznać, że w analizowanej sytuacji nie będzie miał zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy CIT, w myśl którego kosztu uzyskania przychodu nie stanowią koszty reprezentacji, w szczególności koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/8/22