1472/RPP1/443-628/05/KB - Opodatkowanie świadczenia usług faktoringu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 2005 r. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1472/RPP1/443-628/05/KB Opodatkowanie świadczenia usług faktoringu

Pytanie podatnika

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania świadczenia usług faktoringu.

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 26.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik nabywa od podmiotów zajmujących się m.in. sprzedażą na raty sprzętu medycznego (dalej "Zbywcy") ich wierzytelności wobec nabywców sprzętu ("Dłużników"). Nabywane wierzytelności wynikają z rozłożonej na raty ceny sprzętu medycznego. Celem opisanej wyżej transakcji jest uzyskanie przez Zbywców środków finansowych przed faktyczną spłatą przez Dłużników kolejnych rat składających się na wierzytelność, bez konieczności pozyskiwania przez nich finansowania w formie pożyczek lub kredytów bankowych. Spółka nabywa przedmiotowe wierzytelności z dyskontem, tj. po cenie niższej od nominalnej wartości wierzytelności, zaś różnica ta stanowi jej wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług. W ramach zwieranych ze Zbywcami umów wraz z nabywcami odpłatnie wierzytelnościami na Spółkę przechodzą prawa z nimi związane, w tym prawo dokonywania wszelkich czynności, w tym między innymi prawo do żądania zapłaty rat od Dłużników, czy też prawo udzielania im wiążących instrukcji dotyczących sposobu płatności. Zawierane przez Spółkę umowy przewidują, że ewentualny zwrotny przelew wierzytelności na Zbywców może nastąpić wyłącznie w przypadku wystąpienia wad prawnych w zawartych przez nich umowach sprzedaży. (przelew bez prawa regresji). W celu potwierdzenia poprawności klasyfikacji świadczonych usług jako usług faktoringu, Spółka zwróciła się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o dokonanie klasyfikacji statystycznej. Urząd wyraził opinię, iż usługa nabycia wierzytelności z przejęciem pełnego ryzyka niewypłacalności dłużnika bez możliwości przeniesienia powrotnego wierzytelności na jej zbywcę (faktoring właściwy) mieści się w grupowaniu: PKWiU 65.22.10 - 00.00. Usługi udzielania pożyczek, świadczone poza systemem bankowym.

Zdaniem Spółki opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 22% powinno podlegać uzyskiwane przez Spółkę wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług faktoringu, w wysokości różnicy pomiędzy nominalną wartością nabytych wierzytelności a zapłaconych za nie przez Spółkę ceną (tzw. dyskonto).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 8 ust. 1 przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród usług zwolnionych wymienionych w załączniku nr 4 w poz. 3 wymienia usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w Sekcji J ex (65 - 67) z wyłączeniem usług ściągania długów i faktoringu.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku świadczenia opisanych we wniosku usług faktoringu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem jednej stawki w wysokości 22% podlegała będzie całość wynagrodzenia otrzymanego od kontrahenta w związku ze świadczoną usługą faktoringu, na które składają się m.in. kwoty dyskonta.

Niniejsza interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Interpretacja obowiązuje do czasu zmiany przepisów. Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł oraz po 0,50 zł od każdego załącznika (ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl