Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 marca 2007 r.
Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście
1472/RPP1/443-44/07/CHYK
Kwota wyrażona w walucie polskiej na fakturze zagranicznej jako podstawa opodatkowania przy WNT.

"(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług od kontrahentów zagranicznych z grupy A. Transakcje te dokumentowane są fakturami VAT wystawianymi w walucie obcej z jednoczesnym podaniem kwoty należności w złotych. Przed dokonaniem transakcji strony ustaliły, iż kwota faktury przeliczana jest przez dostawcę według miesięcznego kursu euro ustalonego przez centrum nettingowe.

(...) Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania, w myśl. art. 31 ust. 2 ustawy obejmuje:

1)

Podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;

2)

Wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z jego brzmieniem obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

(...) Sposób przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wyrażone są w walutach obcych reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.).

(...) Mając na uwadze regulacje ustawowe zawarte w art. 31 ustawy oraz § 9 ust. 6 rozporządzenia Strona jako postawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług, winna traktować wartość wyrażoną w walucie polskiej, która stanowi kwotę, jaką Spółka jest obowiązana zapłacić kontrahentowi.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Strona od kontrahenta otrzymuje faktury, na których kwota do zapłaty z tytułu nabycia towarów wyrażona jest w złotówkach. W opinii tutejszego organu podatkowego, w opisanym stanie faktycznym nie mają zastosowania przepisy § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ponieważ transakcja została udokumentowana fakturą wyrażoną w walucie polskiej. Dla podatnika oznacza to, że podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota wyrażona na fakturze w walucie polskiej, którą jednocześnie podatnik jest obowiązany zapłacić kontrahentowi. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/9/28