1472/ROP1/423-256/07/KM - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na uczestnictwo pracowników spółki w imprezie integracyjnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 sierpnia 2007 r. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1472/ROP1/423-256/07/KM Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na uczestnictwo pracowników spółki w imprezie integracyjnej.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4, art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 czerwca 2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 28 czerwca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Spółki za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku w dniu 14 maja 2007 r. Spółka zawarła umowę o świadczenie usług. Przedmiotem umowy było zorganizowanie imprezy integracyjnej.

Podstawowym celem imprezy było zintegrowanie pracowników Spółki oraz promowanie wzorców zachowań określanych przez Spółkę jako właściwe, przyczyniające się do poprawy organizacji pracy oraz wzmocnienia zewnętrznego wizerunku firmy. Spółka położyła duży nacisk na formy komunikacji interpersonalnej, współdziałania zespołowego, szczególnie przy podejmowaniu ważnych dla niej decyzji gospodarczych.

W imprezie oprócz pracowników firmy wzięli udział członkowie ich rodzin. Dla nich przygotowana była także krótka informacja o osiągnięciach firmy i planach Spółki na najbliższą przyszłość.

Impreza odbyła się 19 maja 2007 r. od godziny 11.00 do 19.00. Dodatkowo oprócz części informacyjnej były przygotowane zarówno dla pracowników jak i ich rodzin różne atrakcje plenerowe, zapewniona była oprawa muzyczna oraz jedzenie i napoje wraz z transportem autokarem. Wszystko to w ramach zawartej umowy. Dzieciom pracowników Spółki zapewniony został plac zabaw dostosowany do ich wieku. Menu było określone i zaakceptowane przez Spółkę, jednak wybór dań i napojów, zarówno co do ich rodzaju jak i ilości, był całkowicie pozostawiony do decyzji pracowników i ich rodzin.

Wszyscy pracownicy jak i członkowie ich rodzin byli ubezpieczeni podczas ww. imprezy. Załącznikiem do polisy ubezpieczeniowej jest lista imienna wszystkich jej uczestników.

Do umowy o świadczenie usług dołączony był kosztorys i na jego podstawie wystawiona została przez podmiot wykonujący usługę faktura obciążająca Spółkę kosztami za ww. imprezę.

Z uwagi na udział w imprezie pracowników jak i członków ich rodzin, Spółka na podstawie imiennej listy uczestników imprezy procentowo podzieliła koszty, na te związane z pracownikami jak i na te dotyczące ich rodzin. Procent Spółka ustaliła proporcjonalnie do ilości uczestników będących pracownikami i nie będących pracownikami Spółki.

Tak wyliczone koszty dotyczące rodzin pracowników Spółka zakwalifikowała jako pozostałe koszty operacyjne - nie będące kosztami stanowiącymi koszty uzyskania przychodu. Służby księgowe Spółki zastanawiały się, czy przy tak specyficznym wydarzeniu, jakim jest impreza integracyjna, udział zaproszonych rodzin nie wpływa dodatkowo motywująco na pracowników i w konsekwencji nie przyczynia się do dodatkowego zwiększenia zaangażowania i oddania pracowników na rzecz Spółki. Jednak Spółka pozostała przy zaliczeniu tych kosztów do kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Proporcjonalnie poniesione koszty dotyczące uczestnictwa pracowników Spółka zakwalifikowała jako pozostałe koszty operacyjne i jednocześnie stanowiące koszty uzyskania przychodu dla Spółki.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyjaśnia, co następuje:

Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oparta jest na klauzuli generalnej: kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wydatków pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością oraz udowodni, że ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Warunkiem koniecznym jest również to, aby dany wydatek, nawet ten pozostający w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty, które pozostają w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z przychodami podatkowymi, jak również koszty pośrednie, których powiązanie z konkretnym przychodem nie jest możliwe, ale dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa poniesienie ich jest uzasadnione i podmiot zobowiązany jest do ich ponoszenia.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółka poniosła wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej dla swoich pracowników oraz ich rodzin, za pośrednictwem zewnętrznej firmy. Jak wskazuje Spółka głównym celem imprezy jest promowanie wzorców zachowań określanych przez Spółkę, poprawa organizacji pracy, wzmocnienie wizerunku firmy.

Stan faktyczny sprawy wskazuje, iż wydatki poniesione przez Spółkę ze środków obrotowych na organizację spotkania mającego charakter integracyjny zostały poniesione pośrednio w celu zwiększenia przychodów Spółki.

Wydatki poniesione na integrację pracowników odpowiadają kryteriom wynikającym z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast treść przepisu art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie wyłącza przedmiotowych wydatków z kosztów uzyskania przychodów.

Naczelnik tutejszego organu podatkowego uznaje, iż wydatki poniesione w ramach organizacji imprezy o charakterze integracyjnym dla pracowników Spółki mogą stanowić w pełni obliczalne koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania.

W związku z faktem, iż jak wynika ze stanu faktycznego przedmiotowego wniosku w imprezie integracyjnej wzięły udział również rodziny pracowników, koszty uczestnictwa tych osób (ustalone proporcjonalnie do ilości uczestników imprezy) jako nie związane z przychodami Spółki prawidłowo nie zostały zaliczone przez Spółkę w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego postanawia jak na wstępie.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w złożonym wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia. Zgodnie z art. 14b § 1-2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 i art. 239 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl