1472/ROP 1/423-70/146/06/DP - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 maja 2006 r. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1472/ROP 1/423-70/146/06/DP Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Wysockiego działającego w imieniu A... Sp. z o.o z dnia 24 lutego 2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28 lutego 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie

postanawia

uznać stanowisko Spółki w zakresie pytania Nr 1 za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Spółka A... Sp. z o.o umową z dnia 31 stycznia 2006 r. nabyła 100% pakiet udziałów w spółce B... Sp. z o.o. od dotychczasowych udziałowców (Sprzedający) za kwotę stanowiącą równowartość w złotych kwoty 12,25 mln EUR. Z uwagi na to, że A... nie dysponował wystarczającymi środkami własnymi, które pozwoliłyby sfinansować nabycie udziałów w B..., część niezbędnych środków, tj. kwota,.. mln EUR pochodziła z kredytu bankowego udzielonego przez Bank X... w dniu 26 stycznia 2006 r. Aktualnie, w celu uproszczenia struktury własnościowej A... planuje połączenie z B.... Połączenie będzie dokonane poprzez przejęcie B... przez A...

W związku z powyższym stanem faktycznym podatnik zwraca się z wnioskiem o dokonanie interpretacji przepisów art. 15, art. 16 ust. 1 pkt 8 oraz 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (oznaczone Nr 1):

czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w B... stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty lub kapitalizacji?

Spółka stwierdza, iż w sytuacji będącej przedmiotem wniosku odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w B... stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie zapłaty lub kapitalizacji

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka wnioskuje a contrario, iż skoro nie stanowią kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów), kosztem uzyskania przychodu będą zapłacone lub skapitalizowane odsetki od zaciągniętych kredytów lub pożyczek.

Interpretując ten przepis w związku z art. 16 ust. 1 pkt 8 wnioskodawca dokonuje rozróżnienia pomiędzy wydatkami na zakup udziałów a źródłem finansowania zakupu tych udziałów. Spółka stwierdza, że skoro odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów nie stanowią wydatków na nabycie udziałów - są zatem kosztem uzyskania przychodu w momencie poniesienia wydatku (zapłaty lub kapitalizacji odsetek). Na poparcie swego stanowiska Spółka powołuje się na interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionymi we wniosku okolicznościami wyjaśnia co następuje:

Konstrukcja kosztów uzyskania przychodów, określona w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oparta jest na klauzuli generalnej stanowiącej, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkami enumeratywnie wymienionymi w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Podatnik ma więc prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków jeżeli pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami.

Artykuł 16 ust. 1 pkt 8 powołanej ustawy wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie udziałów, pozwalając jednakże na zakwalifikowanie ich do kosztów uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodów z odpłatnego zbycia tych udziałów, zatem - w momencie ich zbycia. Przedmiotowe "wydatki na nabycie udziałów" należy jednakże odnieść do wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie udziałów, tj. takich bez których poniesienia nie byłoby możliwe ich skuteczne nabycie, np. zapłacona cena, opłaty notarialne, opłata skarbowa, prowizja maklerska. Odsetki od kredytu lub pożyczki zaciągniętych w celu finansowania nabycia udziałów w spółce nie zalicza się do wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie tych udziałów. Należy bowiem rozróżnić wydatki na nabycie udziałów od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz nie zapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Odsetki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie zapłaty, pod warunkiem jednak, że stanowią wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Skapitalizowane odsetki od kredytu będą stanowiły natomiast dla kredytobiorcy koszt uzyskania przychodu - zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 1 pkt 10 a - w dacie ich kapitalizacji. Stanowisko powyższe potwierdza orzecznictwo oraz praktyka organów podatkowych.

W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznaje stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl