1472/DPC/415-28/06/PK - Czy w przypadku przekazywania prezentów pracownikom kontrahentów można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 maja 2006 r. Izba Skarbowa w Warszawie 1472/DPC/415-28/06/PK Czy w przypadku przekazywania prezentów pracownikom kontrahentów można zastosować zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f.?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż hurtową części komputerowych i oprogramowania na terenie Polski. Odbiorcami towarów są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dalej: Odbiorcy). W ramach uatrakcyjniania sprzedaży Spółka organizuje akcje promocyjne. W ramach tej akcji przekazuje prezenty pracownikom Odbiorców, którzy to pracownicy są odpowiedzialni za dokonywanie zamówień w imieniu swoich pracodawców. Te akcje promocyjne mają na celu skłonienie tych osób do częstszego dokonywania zakupów w imieniu swoich pracodawców.

Spółka stoi na stanowisku iż świadczenia te stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową i w związku z tym jeśli jednorazowo nie przekraczają kwoty 760 zł to korzystają ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.).

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie nie podziela stanowiska Spółki i wyjaśnia.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przedmiotowe świadczenia, stanowią w związku z tym przychody w rozumieniu ustawy. Ponieważ nie ma możliwości zakwalifikowania przedmiotowych przychodów do któregokolwiek ze źródeł wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy, to należy je zakwalifikować jako inne źródła określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wolna od podatku jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Jak Spółka słusznie zauważa, przepisy podatkowe nie zawierają definicji sprzedaży premiowej. Jednakże w takiej sytuacji wskazane jest w pierwszej kolejności stosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, premią jest "nagroda za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś". W związku z tym należy stwierdzić iż nagrody w sprzedaży premiowej są to nagrody za dokonanie zakupu. Należy zauważyć iż w przedmiotowym stanie faktycznym podmiotem dokonującym zakupu jest Odbiorca, a podmiotem otrzymującym świadczenie jest jego pracownik. Z tego względu nie można uznać iż osoba otrzymująca świadczenie otrzymuje je w wyniku dokonania nabycia, gdyż osoba ta niczego od Spółki nie nabywa.

Spółka w swoim wniosku stwierdza, iż sprzedaż premiowa ma za zadanie uatrakcyjnić zakup innego towaru lub dokonanie innej transakcji. Zdaniem Spółki akcje promocyjne spełniają to kryterium, gdyż oferowanie prezentu ma za zadanie zachęcenie do dokonywania większych zamówień lub zwiększenia ich częstotliwości. Jednakże zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu jest to twierdzenie błędne, gdyż oferowanie prezentu ma za zadanie spowodowanie, iż osoba, która ten prezent otrzymuje, będzie wykonywać swoje obowiązki służbowe wynikające z umów o pracę zawartych z Odbiorcami w pożądany przez Spółkę sposób. W związku z tym należy uznać, iż przedmiotowe świadczenia nie są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową.

Artykuł 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż osoby prawne, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. W chwili obecnej tym ustalonym wzorem jest PIT-8C.

Reasumując, przedmiotowe świadczenia nie stanowią nagród związanych ze sprzedażą premiową i nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, a z tytułu ich przekazywania osobom fizycznym na Spółce ciąży obowiązek sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl