Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 października 2006 r.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1471/NUR2/443-280/06/ST
Jak rozliczyć na gruncie VAT czynności wykonywane pomiędzy Oddziałem osoby prawnej a Centralą?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że "X" S.A. Oddział w Polsce jest oddziałem "X" z siedzibą we Francji. Jako ministerialna agenda, "X" S.A. Oddział w Polsce ma za zadanie promować francuskie produkty żywnościowe w Polsce. Na swoją działalność otrzymuje co miesiąc określoną kwotę środków pozwalającą w pełni zrealizować zamierzenia "X" Francja. Jednocześnie, część działań wykonywanych przez "X" S.A. Oddział w Polsce to usługi reklamowe na rzecz "X" Francja i są one fakturowane na rzecz tego podmiotu. Zdaniem Strony czynności wykonywane przez Oddział na rzecz Centrali nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w związku z czym nie powinny być dokumentowane fakturami VAT, nawet w przypadku rozliczeń finansowych pomiędzy Centralą a Oddziałem z tytułu wykonywania tych czynności.

Kwestię funkcjonowania oddziału podmiotu zagranicznego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.). Zgodnie z art. 85 ww. ustawy dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami". Oddziałem w myśl art. 5 pkt 4 ustawy jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział może prowadzić działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego (art. 86 ww. ustawy). Powyższe oznacza, że podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terenie Polski w formie oddziału i zarejestrowany dla celów podatku od towarów usług traktowany jest jako jeden podatnik - przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału dla celów podatku od towarów usług jest równoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego.

W świetle obowiązujących przepisów zagraniczna jednostka macierzysta i utworzony przez nią oddział traktowani są zatem jako ten sam podmiot i jeden podatnik dla celów podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl ust. 2 cyt. przepisu ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z cytowanych przepisów, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby (jednostki organizacyjne) wykonujące działalność gospodarczą bez względu na miejsce siedziby lub zamieszkania tych osób.

Natomiast o tym, czy dana czynność będzie podlegała opodatkowaniu, decydują przepisy regulujące przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym należy wskazać, iż na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się zaś, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, iż czynności wykonywane przez "X" SA Oddział w Polsce na rzecz "X" Francja (jednostki macierzystej) na terenie Polski mają charakter tzw. czynności wewnątrzzakładowych (realizowanych w ramach jednego podmiotu). Czynności wykonywane pomiędzy Oddziałem osoby prawnej a Centralą, nie są czynnościami wykonywanymi na rzecz innej osoby prawnej, nawet w przypadku rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką, a Oddziałem z tytułu wykonania tych czynności. W związku z powyższym czynności te nie spełniają definicji świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie powinny być dokumentowane fakturami VAT.

Jednocześnie zauważyć należy, iż w świetle ww. przepisów odrębną kwestię stanowi opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności (usług) wykonywanych przez Centralę za pośrednictwem Oddziału, na rzecz polskich klientów. W szczególności zwrócić należy uwagę, iż przy ustaleniu miejsca świadczenia usług uwzględnia się nie tylko miejsce siedziby ale także stałe miejsce prowadzenia działalności, a także treść art. 27 ustawy o VAT.

W związku z powyższym w ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko strony należy uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl