Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 marca 2006 r.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1471/NUR1/443-59/06/IK
Czy rozliczenia podatkowe dokonane w oparciu o numer identyfikacji podatkowej, nadany Spółce, są dokonane w oparciu o prawidłowy numer identyfikacji podatkowej?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe w ww. zakresie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 17 października 1997 r. została wydana decyzja przez Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach, w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej dla Spółki X z siedzibą w Wielkiej Brytanii, rejestrując w ten sposób Spółkę jako podatnika VAT w Polsce. W celu rozwinięcia działalności gospodarczej Spółka założyła w Polsce Oddział, który w dniu 17 czerwca 2003 r. został wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS. Dla celów podatkowych, Spółka zrezygnowała z odrębnej rejestracji Oddziału. Spółka działając poprzez Oddział, w rozliczeniach podatkowych dotyczących transakcji dokonywanych poprzez Oddział, posługuje się numerem NIP nadanym Spółce.

Strona stoi na stanowisku, że rozliczenia podatkowe dokonane w oparciu o numer identyfikacji podatkowej, nadany Spółce są dokonane w oparciu o prawidłowy numer identyfikacji podatkowej.

Na podstawie art. 15-17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami VAT są wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, które wykonują na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

Wobec powyższego, jeśli przedsiębiorca zagraniczny wykonuje na terytorium Polski czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to w zakresie w jakim te czynności wykonywane są na terytorium Polski? staje się on podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający na terytorium Polski siedziby, miejsca zamieszkania oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, został zarejestrowany jako podatnik VAT, to utworzenie przez niego Oddziału, za pośrednictwem którego będzie prowadzona na terytorium Polski działalność spółki, nie powoduje konieczności odrębnej rejestracji dla VAT. Powyższe powoduje jedynie konieczność aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP) i rejestracyjnych (VAT-R), w oparciu o nadany wcześniej jednostce macierzystej numer identyfikacji podatkowej.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu uważa, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl