1471/NTR2/443-654/05/MP - Moment powstania obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku z tytułu importu usług audytorskich

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 6 marca 2006 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1471/NTR2/443-654/05/MP Moment powstania obowiązku podatkowego i prawo do odliczenia podatku z tytułu importu usług audytorskich

Pytanie podatnika

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż obowiązek podatkowy oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia/importu usług audytorskich de facto świadczonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powstają z datą wystawienia faktury

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 06.12.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

- uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona nabywa od kontrahenta - osoby prawnej z siedzibą na terytorium innego kraju Wspólnoty, usługi audytorskie de facto świadczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Według Strony przedmiotowe usługi mieszczą się w grupowaniu 74.12.11 PKWiU.

W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż obowiązek podatkowy oraz prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia/importu przedmiotowych usług powstają z datą wystawienia faktury.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. Zaś zgodnie z ust. 4 w/w artykułu jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Powyższe przepisy, w myśl art. 19 ust. 19 ustawy stosuje się odpowiednio do importu usług.

Przez import usług rozumie się stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju.

Jednakże - stosownie do ust. 2 w/w artykułu - powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku usług i towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju, z wyłączeniem usług określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, dla których w każdym przypadku podatnikiem jest usługobiorca.

Wśród usług określonych w art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towaru i usług są m.in. usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektonicznych i inżynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1; tłumaczeń.

Jak wynika z wyżej cytowanych przepisów obowiązek podatkowy z tytułu importu usług powstaje u ich nabywcy w przypadku, gdy usługi nabywane są od podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski a usługodawca nie rozliczył podatku należnego. Jednocześnie, w przypadku usług określonych w art. 27 ust. 3 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 kwestia rozliczenia podatku przez usługodawcę jest bez znaczenia. Podatnikiem w takim przypadku jest zawsze usługobiorca.

Obowiązek podatkowy powstaje w przypadku importu usług na zasadach ogólnych, a więc co do zasady z chwilą wykonania usługi. Jeżeli jej wykonanie winno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez świadczącego usługę. Jeżeli faktura została wystawiona po upływie 7 dni licząc od dnia wykonania usługi, obowiązek podatkowy powstaje tego 7 dnia.

Należy przy tym zauważyć, iż art. 106 ust. 7 ustawy w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

Odnośnie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego wskazać należy, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnik jest uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w myśl art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy w przypadku, o których mowa w ust. 2 pkt 4, tj. m.in. gdy kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego od importu usług, - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy od importu usług.

Mając powyższe na uwadze potwierdzić należy stanowisko Strony, iż obowiązek podatkowy z tytułu importu w/w usług, powstaje z datą wystawienia faktury przez świadczącego usługę. W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z w/w tytułu stwierdzić należy, iż powstaje ono w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy przedmiotowych usług - w opisanym przypadku w rozliczeniu za okres, w którym świadczący usługę wystawił fakturę dokumentującą wykonanie usług audytorskich na rzecz Strony.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego zauważa, iż zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości, na pisemny wniosek podatnika (płatnika, inkasenta) ma obowiązek udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Nie jest natomiast właściwy do weryfikacji w ramach interpretacji w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa poprawności dokonanego zaklasyfikowania nabywanych (świadczonych) usług.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy podatku od towarów i usług, identyfikacja towaru następuje w oparciu o przepisy ustawy o statystyce publicznej, zaś zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych do zaklasyfikowania usług lub wyrobów (wg PKWiU) zobowiązany jest odpowiednio usługodawca lub producent (importer) danego wyrobu. W przypadku trudności z zaklasyfikowaniem Strona (kontrahent Strony) winna zwrócić się o opinię klasyfikacyjną do właściwego urzędu statystycznego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak we wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zgodnie z art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl