1471/NTR1/443- 96b/06/LS/1 - Stawka VAT dla importu usługi polegającej na odpłatnej subskrypcji biuletynu dostarczanego drogą elektroniczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 maja 2006 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1471/NTR1/443- 96b/06/LS/1 Stawka VAT dla importu usługi polegającej na odpłatnej subskrypcji biuletynu dostarczanego drogą elektroniczną

Pytanie podatnika

Jaką stawką należy opodatkować import usługi polegającej na odpłatnej subskrypcji biuletynu dostarczanego drogą elektroniczną?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie... biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona dokonuje odpłatnej subskrypcji biuletynu z innego kraju Unii Europejskiej, który dostarczany jest drogą elektroniczną. Dostęp do biuletynu jest możliwy po zalogowaniu się na odpowiednią stronę internetową lub wysyłany drogą e-mailową. Biuletyn zawiera specjalistyczne informacje handlowe, finansowe, ekonomiczne itp.

W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż ww. czynności należy traktować jako import usług polegających na dostępie do prasy specjalistycznej opodatkowany w podatku od towarów i usług stawką 0%.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22%, tzw. stawka podstawowa.

W ramach odstępstwa od ww. zasady na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia:

- książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN,

- czasopism specjalistycznych.

W ustępie 4 ww. artykułu wskazano przy tym, co należy rozumieć przez czasopisma specjalistyczne. Zgodnie z nim są to wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kulturalnej i twórczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a także przeznaczone dla niewidomych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakładzie nie wyższym niż 15.000 egzemplarzy, z wyjątkiem:

1) periodyków o treści ogólnej, stanowiących podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kręgu czytelników;

2) publikacji zawierających treści pornograficzne, publikacji zawierających treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totalitarne;

3) wydawnictw, w których co najmniej 33% powierzchni jest przeznaczone nieodpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególności czasopism informacyjno - reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych;

4) wydawnictw, które zawierają głównie kompletna powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie;

5) publikacji, w których więcej niż 20% powierzchni jest przeznaczone na krzyżówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe;

6) publikacji zawierających informacje popularne, w szczególności porady, informacje o znanych i sławnych postaciach z życie publicznego;

7) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysokość nakładów.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż ww. preferencyjna stawka podatku dotyczy czynności mających za przedmiot towary, tj. wyroby przemysłu poligraficznego. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług stawką 0% opodatkowana jest zatem jedynie dostawa i wewnątrzwspólnotowe nabycie czasopism specjalistycznych wydanych w formie drukowanej. Nie ma ona natomiast zastosowania do importu usług polegających na dostępie do prasy specjalistycznej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl