1471/NTR1/443-140/05/HG - Opodatkowanie podatkiem VAT usług reklamy w przypadku, gdy miejsce siedziby odbiorcy usługi znajduje się za granicą

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 2 czerwca 2005 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1471/NTR1/443-140/05/HG Opodatkowanie podatkiem VAT usług reklamy w przypadku, gdy miejsce siedziby odbiorcy usługi znajduje się za granicą

Pytanie podatnika

Czy usługa świadczona przez Spółkę na rzecz innej spółki w oparciu o zawartą 1 czerwca 2001 r. umowę marketingową stanowi usługę reklamy opodatkowaną podatkiem VAT w miejscu siedziby jej odbiorcy tj. poza granicami Polski?

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o. z dnia 1.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia:

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Ona działalność w zakresie organizowania i koordynowania działań promocyjno-marketingowych odnośnie produktów zbywanych na terytorium Polski przez............ Sp. z o.o.. W oparciu o zawartą z w/w spółką umowę o świadczenie usług marketingowych Strona zobowiązana jest do świadczenia na jej rzecz usług wsparcia marketingowego, szkolenia pracowników dystrybutorów Spółki na terenie Polski oraz innych usług wsparcia przed - i posprzedażowego na rzecz dystrybutorów. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług ustalane jest w wysokości łącznej kwoty poniesionych przez Stronę wydatków na wskazaną działalność oraz podstawowych kosztów działalności (księgowość, wynajem pomieszczeń etc.) powiększonej o 5 % marżę.

Z uwagi na fakt, iż podejmowane przez Stronę czynności mają złożony charakter, przy czym zarówno w zakresie możliwych do świadczenia usług, jak również czynności występujących w praktyce, dominujący charakter mają czynności marketingowo-promocyjne, Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż świadczone przez nią w oparciu o w/w umowę usługi podlegają opodatkowaniu w miejscu siedziby odbiorcy, tj. poza terytorium kraju.

Według Strony świadczone usługi marketingowe i promocyjne powinny być sklasyfikowane (niezależnie od otwartego charakteru definicji "reklamy") jako "usługi reklamowe pozostałe" (PKWiU 74.40.13), które to czynności zawierają się w usłudze reklamy przewidzianej w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, iż świadczone usługi stanowią usługę reklamy opodatkowaną VAT według miejsca siedziby jej odbiorcy.

Na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania. W ust. 4 w/w artykułu wymienione m.in. zostały usługi reklamy (pkt 2) oraz usługi badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKWiU 74.1 (pkt 3).

Oznacza to, że w przypadku w/w usług, w sytuacji gdy są one świadczone na rzecz podatnika VAT mającego siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Wspólnoty niż świadczący usługę - tj. w opisanym przypadku - miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca tej usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Strona (jako usługodawca, na którym zgodnie z odrębnymi przepisami ciąży obowiązek zaklasyfikowania świadczonych usług) sklasyfikowała usługi świadczone w oparciu o w/w umowę jako "usługi reklamowe pozostałe" (PKWiU 74.40.13). W związku z tym potwierdzić należy, iż miejscem ich świadczenia zgodnie z w/w przepisami ustawy o podatku od towarów i usług jest miejsce siedziby usługobiorcy tych usług, względnie stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona i w rezultacie jako usługi świadczone poza terytorium kraju (Polski) nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie Naczelnik US zauważa, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż usługi reklamy, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy, stanowią usługi wymienione jako takie w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, tj. należące do grupowania 74.4. Okoliczność, iż w w/w przepisie ustawy - odmiennie aniżeli w pkt 3 ust. 4 art. 27 - nie został przywołany konkretny symbol PKWiU oznacza, iż pojęcie to obejmuje wszelkie usługi klasyfikowane zgodnie z PKWiU jako usługi reklamowe.

W przypadku trudności z zaklasyfikowaniem świadczonych przez siebie usług Strona winna zwrócić się o opinię klasyfikacyjną do właściwego w tym zakresie organu statystycznego.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony; do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa).

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy-Ordynacja podatkowa), w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl