Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 kwietnia 2007 r.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1471/DPR1/423/12/07/MK
Wypłata dywidendy na rzecz jedynego udziałowca.

"Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Jednakże ustawodawca w art. 22 ust. 4 ustawy o p.d.o.p. przewidział zwolnienie od podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3)

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4)

odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

a)

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b)

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Dodatkowo w myśl art. 22 ust. 4a powołanej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4b zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika jednoznacznie, iż w przypadku wypłaty w 2007 r. dywidendy przez polską spółkę akcyjną na rzecz Strony spełnione zostaną łącznie warunki określone w ww. art. 22 ust. 4 oraz 4b, tj.: wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę na terytorium RP (polska spółka akcyjna),uzyskującym dywidendę jest spółka podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, uzyskujący dywidendę, posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale polskiej spółki akcyjnej, odbiorcą dochodu (przychodu) z dywidendy jest Strona, czyli spółka podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, Strona posiada udziały w polskiej spółce kapitałowej wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres dłuższy niż dwa lata. Uwzględniając powyższe założenia, przychody z dywidendy wypłacone na rzecz Strony, będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o p.d.o.p., przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład uwzględnia się przychody wymienione w art. 21, jeżeli związane są z działalnością zakładu. Powyższy przepis stanowi podstawę tego, iż w przedmiotowej sprawie uzyskany przez Stronę przychód z tytułu wypłaconej na jej rzecz dywidendy, nie będzie uwzględniany przez Spółkę przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2007/8/61-62