1471/DPD1/423/57/05/MK - Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie certyfikatów inwestycyjnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 22 września 2005 r. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 1471/DPD1/423/57/05/MK Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie certyfikatów inwestycyjnych

Pytanie podatnika

Jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za akcje/udziały wniesione do funduszu inwestycyjnego.

Postanowienie

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 27.06.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. jak ustalić dla celów podatkowych koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za akcje/udziały wniesione do funduszu inwestycyjnego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

postanawia:

- uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Bank wnosi do zamkniętego funduszu inwestycyjnego akcje oraz udziały w spółkach z o.o. i w ten sposób pokrywa cenę obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. Następnie, certyfikaty inwestycyjne podlegają zbyciu przez Bank. Zdaniem Banku w przypadku zbycia certyfikatów inwestycyjnych objętych za akcje/udziały wniesione przez Bank do funduszu, koszt nabycia certyfikatów powinien zostać ustalony w wysokości historycznego kosztu nabycia akcji/udziałów wniesionych do funduszu. Według ustawy o funduszach inwestycyjnych, możliwe jest wniesienie do funduszu wpłat w postaci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, a także w przypadkach wskazanych w ustawie, papierów wartościowych niedopuszczonych do publicznego obrotu i udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku wniesienia do funduszu papierów wartościowych lub udziałów dochodzi do przejścia własności (zbycia) tychże papierów wartościowych lub udziałów w momencie dokonania wpłat uczestników funduszu na skutek nabycia certyfikatów inwestycyjnych. Nowym właścicielem tych papierów wartościowych i udziałów staje się towarzystwo, a z chwilą zarejestrowania funduszu inwestycyjnego prawa te i udziały przechodzą na fundusz. Transakcja zbycia papierów wartościowych lub udziałów, o której mowa w art. 28 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest transakcją przenoszącą własność tych aktywów opartą na przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych w formie wpłaty do funduszu, będącą jednocześnie elementem transakcji nabycia certyfikatów inwestycyjnych, nie znajdującą swojej definicji w innych ustawach, w tym w kodeksie cywilnym. Bank stoi na stanowisku, że w/w transakcja nie jest również rodzajem aportu. Instytucja aportu jest swoistą instytucją prawa handlowego, gdzie aport (wkład niepieniężny) wnoszony jest na pokrycie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Wniesienie aportu podlega ściśle określonej tam procedurze, a wnoszący aport nabywa szereg uprawnień regulowanych kodeksem spółek handlowych, z których tylko część ma charakter majątkowy, w tym nabywa prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników, jak też prawo wyboru innych władz spółki. Natomiast nabycie certyfikatów inwestycyjnych nie daje uczestnikowi funduszu uprawnień podobnych do powyższych. W związku z powyższym, zdaniem Banku, wniesienie papierów wartościowych do funduszu przyjmuje swoistą dla ustawy o funduszach inwestycyjnych formę wpłaty do funduszu nieuregulowaną bezpośrednio w innych aktach prawnych, jak np. Kodeks cywilny. Wniesienie to nie jest w szczególności umową zamiany lub też aportem, jak np. w przypadku spółek kapitałowych. Przepisy podatkowe nie dają, zdaniem Banku, odpowiedzi na pytanie, jak ustalić koszt nabycia certyfikatów w funduszu inwestycyjnym, które zostały objęte za akcje/udziały wnoszone do funduszu. Z uwagi na brak przepisów, które określałyby sposób ustalenia dochodu na takiej specyficznej transakcji, wniesienie akcji do funduszu nie stanowi momentu podatkowego (tj. podatnik nie rozpozna przychodu w dacie opłacenia certyfikatów w funduszu wnoszonymi akcjami i nie jest zobowiązany rozpoznać dochodu/straty z tej transakcji).W związku z powyższym, zdaniem Banku, w celu określenia kosztu nabycia certyfikatów należy posłużyć się historycznym kursem nabycia wniesionych akcji, którymi opłacono certyfikaty. W ocenie Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego przedstawiona przez Stronę argumentacja jest prawidłowa. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji, oraz innych papierów wartościowych, w tym dochodu z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także umorzenia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Brzmienie w/w przepisu, obowiązujące od 01.01.2005 r., zostało nadane w związku z koniecznością dostosowania do terminologii, której używa ustawa z dnia 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 34 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest umowa o papierach wartościowych - rozumie się przez to zbywalne papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Stosownie do w/w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937) papierami wartościowymi są akcje, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego, jak również zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1. W świetle powyższego art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma także zastosowanie do certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z którym wydatki na ich nabycie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ustalenia dochodu z odpłatnego ich zbycia. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe certyfikaty inwestycyjne Bank nabył w formie wniesienia do funduszu inwestycyjnego akcji i udziałów w spółkach, koszt nabycia certyfikatów inwestycyjnych należy ustalić na podstawie wydatków faktycznie poniesionych na nabycie lub objęcie akcji i udziałów wniesionych do funduszu, którymi opłacono certyfikaty. Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Pouczenie

Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy-Ordynacja podatkowa). Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl