Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 lutego 2006 r.
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
1471/DE/402/221/06/TL
Czy jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający na terytorium Polski siedziby, miejsca zamieszkania oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, został zarejestrowany jako podatnika VAT, to utworzenie przez niego Oddziału, za pośrednictwem którego będzie prowadzona na terytorium Polski działalność powoduje konieczności odrębnej rejestracji dla podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku XXX Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, z dnia 29 listopada 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy spółka może posługiwać się numerem NIP nadanym dla spółki w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z działalnością prowadzoną poprzez Oddział, czy spółka może dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 oraz VAT-R w zakresie zmiany oznaczenia podatnika (wpisanie firmy Oddziału).

postanawia

Uznać stanowisko Strony za prawidłowe w części dotyczącej: posługiwania się numerem NIP nadanym dla Spółki w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z działalnością prowadzoną przez oddział oraz dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 oraz VAT-R w zakresie zmiany oznaczenia podatnika (wpisanie firmy Oddziału).

Uzasadnienie

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podmiot w zapytaniu skierowanym do tutejszego Urzędu wynika, iż przedsiębiorca zagraniczny otrzymał numer identyfikacji podatkowej NIP, otrzymał również potwierdzenie zarejestrowania się jako podatnika podatku od towarów i usług (VAT-5). W celu rozszerzenia swojej działalności ww. podmiot utworzył w Polsce Oddział, który to w dniu 17 czerwca 2003 r. został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00000.

Zgodnie z przepisami art. 85, 86, 88, 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć oddziały. Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców - zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy powołanej powyżej ustawy. Zgodnie z art. 90 pkt 1 przytoczonej ustawy przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział obowiązany jest używać dla oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodanie wyrazów "oddział w Polsce".

Na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer identyfikacji podatkowej. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują numer identyfikacji podatkowej.

Artykuł 5 ust. 1 powołanej powyżej ustawy stanowi, że podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 9 ustawy o NIP podatnicy mają również obowiązek aktualizowania danych objętych tym zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego, które powinno być złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikiem podatku VAT jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 ww. artykułu, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie Naczelnik tutejszego Urzędu, informuje, że odpowiednikiem art. 15 ust. 1 powołanej ustawy jest w przepisach VI dyrektywy EWG, art. 4 ust. 1 zgodnie, z którym podatnikiem jest każda osoba prowadząca niezależnie w jakimkolwiek miejscu, jakąkolwiek działalność gospodarczą określoną w ust. 2 bez względu na cel lub wynik tej działalności. W konsekwencji VI dyrektywa uniemożliwia uznanie za odrębnego podatnika oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który nie prowadzi niezależnej od tego przedsiębiorcy działalności gospodarczej.

Tak, więc jeżeli przedsiębiorca zagraniczny nieposiadający na terytorium Polski siedziby, miejsca zamieszkania oraz stałego miejsca prowadzenia działalności, został zarejestrowany jako podatnika VAT, to utworzony przez niego Oddział, za pośrednictwem, którego będzie prowadzona na terytorium Polski działalność nie powoduje konieczności odrębnej rejestracji dla podatku od towarów i usług. Powyższe powoduje jedynie konieczność aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP) i rejestracyjnych (VAT-R), w oparciu o nadany wcześniej jednostce macierzystej numer identyfikacji podatkowej. Właściwość miejscowa dla takiej aktualizacji powinna zostać ustalona na ogólnych zasadach wynikających z art. 3 ust. 1-2, ust. 3a i ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem przepisów ustawy o izbach i urzędach skarbowych.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego (art. 14a § 4 ustawy - Ordynacja Podatkowa).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl