1463/DRa-I/4117/1/8/06/EG - Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika robót drogowych przy realizacji projektu budowy autostrady finansowanego w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, gdy wypłaty pochodzą ze środków firmy X

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 lipca 2006 r. Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu 1463/DRa-I/4117/1/8/06/EG Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika robót drogowych przy realizacji projektu budowy autostrady finansowanego w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, gdy wypłaty pochodzą ze środków firmy X

Pytanie podatnika

Czy płatnik słusznie potrącił zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2003 i 2004 r., w sytuacji gdy pracownik był zatrudniony na stanowisku kierownika robót drogowych przy realizacji projektu Budowy Autostrady finansowanego w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, a wypłaty pochodzą ze środków obrotowych Spółki?

Decyzja

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.04.2006 r. Pana X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pana X wyrażonego we wniosku, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodu uzyskanego z wynagrodzenia ze stosunku pracy wypłaconego osobie realizującej kontrakt unijny finansowany w części ze środków bezzwrotnej pomocy

- utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Pan X wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z wnioskiem o wyjaśnienie czy uzyskane w latach 2003-2004 dochody ze stosunku pracy finansowane ze środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik poinformował, iż był zatrudniony na stanowisku Kierownika Robót Drogowych przy realizacji projektu ISPA 2000 (.....). Kontrakt finansowy był w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, pozostałe 25% pochodziło z budżetu Państwa. Firma B. jako generalny wykonawca robót był pierwszym i głównym beneficjentem środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu wydał postanowienie, w którym stwierdził, iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego wynagrodzenia Podatnika sam fakt otrzymywania wynagrodzenia za prace związane z bezpośrednią realizacją programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, bowiem nie jest spełniony drugi warunek określony w/w przepisem - wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektu, mimo iż wypłacane było przez pierwszego i głównego beneficjenta środków pomocowych, nie było faktycznie finansowane z tych środków, co potwierdza załączone do wniosku zaświadczenie.

W związku z powyższym organ pierwszej instancji stwierdził, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe i wnosi o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Na w/w postanowienie Pan X złożył zażalenie, w którym stwierdza, że interpretacja przepisów dokonana przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu jest nieprawidłowa.

Nadmienia, że właściwe jest występowanie pracowników Spółki zatrudnionych na poszczególnych kontraktach z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, gdyż w momencie rozliczania się przez nich z podatku dochodowego wynagrodzenie można i należy uznać za finansowane ze środków Unii Europejskiej.

W załączeniu przekazuje postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli i w Ostrołęce dot. tego samego zagadnienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia stwierdza, że stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu jest słuszne.

Z akt sprawy wynika, że Pan X w latach 2003-2004 był pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę w firmie B. na stanowisku Kierownika Robót Drogowych przy realizacji Projektu (..)

Wyżej wymieniony kontrakt finansowany był w 75% ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, pozostałe 25% pochodziło z budżetu państwa.

Firma B. jako Generalny Wykonawca robót na tym kontrakcie otrzymywał środki pomocowe od ich dysponenta, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W firmie nie były wyodrębnione szczególne fundusze na wypłatę pensji dla osób zatrudnionych przy realizacji kontraktu. Wynagrodzenia pochodziły więc ze środków obrotowych Spółki.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. w Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

- pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

- podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Należy wskazać, że w 2004 r. pkt b) w/w art. 21 ust. 1 pkt 46 otrzymał brzmienie: podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że organ pierwszej instancji zasadnie wskazał, iż zakres wynikający z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. określony został dwiema przesłankami, tj. charakterem otrzymanych przez podatnika dochodów oraz bezpośrednim realizowaniem przez osobę zatrudnioną celu finansowanego ze środków pomocowych.

Aby Podatnik mógł skorzystać z przedmiotowego zwolnienia powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Z przedstawionego stanu faktycznego oraz załączonego zaświadczenia wynika, że Firma B nie miała wyodrębnionych funduszy, z których wypłacano pensje osobom zatrudnionym przy realizacji zawartego kontraktu. Wynagrodzenia dla pracowników, co wyraźnie wskazano w zaświadczeniu załączonym do wniosku Podatnika, pokrywane były ze środków obrotowych spółki. Nie można zatem określić w jakiej części finansowano je ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, ani czy wynagrodzenia te pochodziły z tych środków.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podziela stanowisko organu I instancji, iż nie jest wystarczającą przesłanką do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sam fakt otrzymywania wynagrodzenia za pracę związaną z bezpośrednią realizacją programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, bowiem nie został spełniony drugi warunek określony ww. przepisem, tj. wynagrodzenie wbrew twierdzeniu Podatnika zawartemu w zażaleniu nie było faktycznie finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Mając na uwadze przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że dochód otrzymany przez Pana X w 2003 r. i 2004 r. z tytułu wynagrodzenia za pracę w firmie B. przy realizacji Projektu (..) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W związku z powyższym za niesłuszny należy uznać zarzut Podatnika zawarty w zażaleniu w zakresie nieprawidłowości dokonanej interpretacji. Załączone do zażalenia postanowienia w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) są wiążące jedynie dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawców i nie stanowią źródła prawa.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 § 1 w/w ustawy.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl