1462-IPPB6.4518.4.2017.8.AMA - Sporządzanie JPK na żądanie organu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 14 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 1462-IPPB6.4518.4.2017.8.AMA Sporządzanie JPK na żądanie organu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Państwa wniosku z 31 stycznia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 sierpnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2466/17,

2)

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej jest:

* prawidłowe w części dotyczącej obowiązku sporządzania w postaci elektronicznej jedynie struktur logicznych zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur VAT Jednolitego Pliku Kontrolnego i

* nieprawidłowe w części dotyczącej przypadku wielopozycyjnych faktur sprzedaży (faktur zawierających kilka pozycji) i braku zobowiązana Państwa do sporządzania struktury faktury VAT Jednolitego Pliku Kontrolnego, w taki sposób, że każda pozycja faktury dokumentującej sprzedaż będzie (jest) sporządzana w osobnym zapisie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

16 lutego 2017 r. wpłynął Państwa wniosek z 31 stycznia 2017 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku sporządzania w postaci elektronicznej jedynie struktur logicznych zakupu, sprzedaży VAT i faktur VAT oraz braku obowiązku sporządzania struktury faktury VAT w taki sposób, że każda pozycja w przypadku wielopozycyjnych faktur sprzedaży będzie sporządzana w osobnym zapisie, w związku z przepisami dotyczącymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Jako A. GmbH jesteście Państwo spółką prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech, zarejestrowaną dla celów VAT w Polsce. Prowadzicie Państwo (w przyszłości również będziecie Państwo prowadzili) ewidencje zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz będziecie Państwo składali (składacie) w Polsce deklaracje VAT-7 oraz deklaracje VAT-UE.

Nie jesteście Państwo oddziałem (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) ani zakładem (w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Nie jesteście Państwo podatnikiem podatku CIT w Polsce.

Zajmujecie się Państwo przede wszystkim produkcją i sprzedażą kosmetyków, kremów do pielęgnacji skóry i makijażu.

Konfekcjonowane towary (również elementy ich części składowych) są zasadniczo przywożone do Polski z obszaru Unii Europejskiej. Różne części składowe dostarczane są także przez globalnych dostawców. Nabywacie Państwo również produkty od polskich kontrahentów, których miejsce rezydencji znajduje się w Polsce.

W Polsce współpracujecie Państwo z lokalnymi kontrahentami, którzy świadczą dla Państwa usługi pakowania, przystosowania towaru czy składowania. Dodatkowo, najmujecie Państwo powierzchnię magazynową w celu składowania towarów. Nie zatrudniacie Państwo pracowników w Polsce oraz nie współpracujecie z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Po odpowiednim konfekcjonowaniu kosmetyki są dostarczanie z Polski do innych krajów. Sporadycznie sprzedaż jest dokonywana w Polsce.

Pytania

1. Czy w związku z przepisami dotyczącymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego Spółka będzie (jest) zobowiązana do sporządzania w postaci elektronicznej jedynie struktur logicznych zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur VAT?

2. Czy w związku z przepisami dotyczącymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, w przypadku wielopozycyjnych faktur sprzedaży (faktur zawierających kilka pozycji), Spółka będzie (jest) zobowiązana do sporządzania struktury faktury VAT w taki sposób, że każda pozycja faktury dokumentującej sprzedaż będzie (jest) sporządzana w osobnym zapisie?

Państwa stanowisko w sprawie

Stanowisko Państwa w odniesieniu do pytania 1:

Stoicie Państwo na stanowisku, że w związku z przepisami dotyczącymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego będziecie (jesteście) Państwo zobowiązani do sporządzania w postaci elektronicznej jedynie struktur logicznych zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur VAT.

Stanowisko Państwa w odniesieniu do pytania 2

Stoicie Państwo na stanowisku, że w związku z przepisami dotyczącymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, w przypadku wielopozycyjnych faktur sprzedaży (faktur zawierających kilka pozycji), nie będziecie (nie jesteście) Państwo zobowiązani do sporządzania struktury faktury VAT w taki sposób, że każda pozycja faktury dokumentującej sprzedaż będzie (jest) sporządzana w osobnym zapisie. Innymi słowy, uważacie Państwo, że faktury sprzedaży mogą być ujmowane w strukturze jednym zapisem, niezależnie od tego z ilu pozycji się składają (analogicznie jak faktury zakupowe).

UZASADNIENIE

Pytanie 1

Zgodnie z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Minister Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej wskazał następujące struktury logiczne ksiąg elektronicznych (dalej: "JPK"): księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów. Mając na uwadze to, że Państwa Spółka jest na terytorium Polski wyłącznie podatnikiem VAT, to jedynymi księgami podatkowymi, jakie będziecie (jesteście) Państwo obowiązani prowadzić jest ewidencja, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tzw. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT).

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT jest przez Państwa prowadzona na podstawie dowodów księgowych jakimi są faktury zakupu i sprzedaży. Dokumenty te zawierają wszystkie niezbędne dane, potrzebne do prawidłowego prowadzenia ewidencji. Faktury są zatem jedynymi dowodami, o których mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, których przekazania w wersji JPK - w całości lub w części - organ podatkowy może od Państwa zażądać.

Podsumowując, z uwagi na powyższe, w sytuacji, gdy prowadzonymi przez Państwa księgami podatkowymi będzie (jest) jedynie ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, to w myśl art. 193a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może od Państwa żądać przekazania w formie JPK jedynie struktury "ewidencja zakupu i sprzedaży VAT" oraz "faktury VAT".

Stanowisko Państwa potwierdzone zostało w odpowiedzi Ministra Finansów, w której to Minister Finansów odpowiadając na pytanie dotyczące rodzajów struktur JPK, których może żądać organ podatkowy od zagranicznych podmiotów wymienia jedynie JPK w zakresie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur VAT (odpowiedzi MF, zamieszczone na stronie internetowej - część 3, pytanie 6).

Pytanie 2

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Powyższy przepis obliguje podatników do uwzględnienia w prowadzonej ewidencji także innych danych służących identyfikacji poszczególnych transakcji, a w konsekwencji w myśl art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej przekazania na żądanie organu podatkowego takich danych w formie JPK. Przepis nie precyzuje o jakie dane chodzi i nie wskazuje, że podatnicy mają obowiązek uwzględniania w ewidencji VAT każdej pozycji z faktury.

Państwa zdaniem z przepisów art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ani z żadnych innych przepisów ustawy o VAT, nie wynika obowiązek prezentowania w ewidencji VAT (w rejestrze sprzedaży jak i zakupów) każdej pozycji z faktury. W konsekwencji, zdaniem Państwa organ podatkowy nie może od Państwa żądać przekazania w formie JPK struktury "ewidencja zakupu i sprzedaży VAT", które zawierają zapisy obejmujące wszystkie pozycje (wiersze) faktury. Wystarczającym zatem będzie (jest) wskazanie w ewidencji sumy pozycji kwotowych dla poszczególnych stawek.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

Rozpatrzyłem Państwa wniosek - 27 marca 2017 r. wydałem postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie Państwa wniosku, na podstawie art. 13 § 2a, art. 165a § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.), znak (...), w którym stwierdziłem, że Państwa żądanie wydania interpretacji w zakresie wskazanym w złożonym wniosku, wykracza poza zakres przedmiotowy interpretacji wydanej w trybie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej.

Postanowienie doręczono Państwu 31 marca 2017 r.

Zażalenie na postanowienie

13 kwietnia 2017 r. wnieśliście Państwo zażalenie na ww. postanowienie, na podstawie art. 165a § 2 w zw. z art. 14h ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Wnieśliście Państwo o uchylenie ww. postanowienia w całości i wydania interpretacji indywidualnej.

Postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie

Po ponownym rozpoznaniu Państwa sprawy i rozpatrzeniu zażalenia - 10 maja 2017 r. wydałem, na podstawie art. 13 § 2a, art. 221, art. 233 § 1 pkt 1 i art. 239 w zw. z art. 14h ww. ustawy - Ordynacja podatkowa oraz art. 223 ust. 1 ww. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia z 10 maja 2017 r., znak 1462-IPPB6.4518.4.2017.2.AG/SO, stwierdzając brak podstaw do jego uchylenia.

Postanowienie doręczono Państwu 16 maja 2017 r.

Skarga na postanowienie

14 czerwca 2017 r. wnieśliście Państwo skargę na to postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarga wpłynęła do nas 21 czerwca 2017 r.

W skardze wnieśliście Państwo m.in. o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i nakazanie Organowi wydania interpretacji indywidualnej w zakresie przedstawionym w Państwa wniosku.

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2017 r. nr 1462-IPPB6.4518.4.2017.2.AG/SO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2017 r. nr 1462-IPPB6.4518.4.2017.1.AG - wyrokiem z 23 sierpnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2466/17.

Wniosłem skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny - wyrokiem z 30 marca 2022 r. sygn. akt I FSK 2345/18 oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok, który uchylił zaskarżone postanowienie, stał się prawomocny od 30 marca 2022 r.

Prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 sierpnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 2466/17 otrzymaliśmy 16 września 2022 r.

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

* uwzględniam ocenę prawną i wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny (...) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyrokach;

* ponownie rozpatruję Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania pierwotnego rozstrzygnięcia, czyli interpretacja ta została oparta na przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową".

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają:

1)

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2)

eksport towarów;

3)

import towarów na terytorium kraju;

4)

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5)

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terytorium kraju - rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Jak stanowi natomiast art. 2 pkt 31 ustawy:

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o fakturze - rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W świetle art. 106b ust. 1 ustawy

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2)

sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

3)

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4)

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Ponadto, na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy:

Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

Stosownie natomiast do art. 109 ust. 3 ustawy:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

W myśl art. 109 ust. 8a ustawy, którego treść zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.:

Ewidencja, o której mowa w ust. 3, prowadzona jest w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

Na podstawie przepisu art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

Z powołanego przepisu wynika obowiązek przekazywania - bez wezwania organu podatkowego - przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy.

Jak stanowi art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej:

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

W myśl art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej:

Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W myśl art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Z opisu sprawy wynika, że jako (...) jesteście Państwo spółką prawa (...) z siedzibą w (...), zarejestrowaną dla celów VAT w Polsce. Prowadzicie Państwo (w przyszłości również będziecie Państwo prowadzili) ewidencje zakupu i sprzedaży VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz będziecie Państwo składali (składacie) w Polsce deklaracje VAT-7 oraz deklaracje VAT-UE. Nie jesteście Państwo oddziałem (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) ani zakładem (w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania). Nie jesteście Państwo podatnikiem podatku CIT w Polsce.

Zajmujecie się Państwo przede wszystkim produkcją i sprzedażą kosmetyków, kremów do pielęgnacji skóry i makijażu.

Konfekcjonowane towary (również elementy ich części składowych) są zasadniczo przywożone do Polski z obszaru Unii Europejskiej. Różne części składowe dostarczane są także przez globalnych dostawców. Nabywacie Państwo również produkty od polskich kontrahentów, których miejsce rezydencji znajduje się w Polsce.

W Polsce współpracujecie Państwo z lokalnymi kontrahentami, którzy świadczą dla Państwa usługi pakowania, przystosowania towaru czy składowania. Dodatkowo, najmujecie Państwo powierzchnię magazynową w celu składowania towarów. Nie zatrudniacie Państwo pracowników w Polsce oraz nie współpracujecie z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Po odpowiednim konfekcjonowaniu kosmetyki są dostarczanie z Polski do innych krajów. Sporadycznie sprzedaż jest dokonywana w Polsce.

Ad 1

Państwa wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą kwestii obowiązku sporządzania w postaci elektronicznej jedynie struktur logicznych zakupu i sprzedaży VAT oraz faktur VAT w związku z przepisami dotyczącymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Jednolity Plik Kontrolny posiada określony układ i format, wynikający z odesłania do brzmienia art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej. Plik ten składa się ze szczegółowo opisanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, czyli zbiorów księgowych i podatkowych. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.

Obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) (poszczególnych jego struktur) wprowadzany był począwszy od 1 lipca 2016 r. etapami, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).

Cykliczny obowiązek przekazywania JPK wynika z ww. przepisu art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Prowadząc ewidencje VAT podatnik powinien mieć przede wszystkim na uwadze cel, wyraźnie określony w ustawie, któremu ma służyć nałożenie na podatnika obowiązków ewidencyjnych. Należy również zauważyć, że art. 109 ust. 3 ustawy nie przewiduje ustalenia powszechnie obowiązującej formy ewidencji, wskazuje jedynie na elementy, które powinna zawierać ewidencja. Podatnicy mogą zatem prowadzić ją w dowolnej formie, byleby zawierała wszelkie wymagane w przepisach ustawy elementy.

Zatem, Jednolity Plik Kontrolny jak też deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT prowadzonej przez podatnika podatku VAT. Dane ujęte w JPK powinny być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT. W JPK muszą być ujęte wszystkie wystawione faktury (faktura po fakturze).

Natomiast obowiązek przekazywania przez podatników pozostałych struktur na żądanie organów podatkowych w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających i kontroli wynika m.in. z przepisu art. 193a Ordynacji podatkowej.

Ponadto, art. 274c § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, że:

Organ podatkowy, w związku z postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą:

1)

przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym postępowaniem lub kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności;

2)

przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciągu z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych zapisanego w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrahent podatnika prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 274c § 1c Ordynacji podatkowej:

Przepisy § 1-1b stosuje się także do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących w dostawie tego samego towaru lub świadczeniu tej samej usługi będących zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub świadczeniu usługi. W takim przypadku żądanie, o którym mowa w § 1, może dotyczyć wyłącznie dokumentów związanych z tą dostawą towaru lub tym świadczeniem usługi.

Zgodnie z art. 280 Ordynacji podatkowej:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 143, art. 193a oraz rozdziałów 1-3a, 5, 6, 9, z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10, 14, 16, 22 i 23 działu IV.

W świetle natomiast art. 287 § 1 Ordynacji podatkowej:

Kontrolowany, jego pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwić wykonywanie czynności, o których mowa w art. 286, w szczególności:

1)

umożliwić, nieodpłatnie, filmowanie, fotografowanie, dokonywanie nagrań dźwiękowych oraz utrwalanie stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;

2)

przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenie na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli;

3)

przekazać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, wyciąg z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych zapisany w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, jeżeli kontrolowany prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych; przepis art. 168 § 3a pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Odnosząc się zatem do Państwa wątpliwości na tle zaprezentowanego opisu sprawy oraz powołanych regulacji i wyroków sądowych, stwierdzić należy, że skoro jesteście Państwo podatnikiem podatku VAT czynnym i wykonujecie Państwo na terytorium kraju czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, to zobowiązani jesteście Państwo do rozliczenia podatku należnego wynikającego z ww. czynności. Rodzi to jednocześnie po Państwa stronie obowiązek prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, tj. obowiązek związany ze sporządzany tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), czyli zestawu informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

Jako podatnik VAT powinniście Państwo, co do zasady, przesłać Jednolity Plik Kontrolny oraz deklarację podatkową na podstawie obowiązku wynikającego z ww. art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zgodnie natomiast z art. 193a Ordynacji podatkowej, jeśli podatnik prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych faktur za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej określonej w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, wskazując okres, którego dotyczą. Ustawowy wymóg podstawy żądania dotyczy prowadzenia ksiąg podatkowych i dowodów księgowych przy użyciu programów komputerowych.

Jeśli więc dowody są wytwarzane za pomocą programu komputerowego, będą podlegały żądaniu przekazania (udostępnienia) ich organom podatkowym.

Zatem w Państwa przypadku, gdy wystawiacie i będziecie wystawiali Państwo faktury dokumentujące sprzedaż, zdefiniowaną w art. 2 pkt 22 ustawy, za pomocą programu komputerowego, będziecie Państwo także zobowiązani do wygenerowania na żądanie organu podatkowego pliku w odpowiedniej strukturze, stosownie do art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej.

Podsumowując, jesteście Państwo zobowiązani:

* na podstawie art. 193a, art. 274c, art. 280 oraz art. 287 Ordynacji podatkowej, do przesłania na żądanie organu podatkowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego jedynie struktury logicznej "faktur VAT" ww. sprzedaży jako ewidencjonowanych przez Państwa dowodów księgowych wytwarzanych za pomocą programu komputerowego

oraz * stosownie do art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, do przesyłania wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego jedynie struktury logicznej "zakupu i sprzedaży VAT", będącej zestawieniem informacji o zakupach i sprzedaży, które wynika z prowadzonej przez Państwa, jako podatnika VAT czynnego, ewidencji VAT za dany okres.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ad 2

Kolejne Państwa wątpliwości dotyczą braku obowiązku sporządzania struktury faktury VAT w taki sposób, że każda pozycja faktury dokumentującej sprzedaż będzie (jest) sporządzana w osobnym zapisie, w przypadku wielopozycyjnych faktur sprzedaży (faktur zawierających kilka pozycji) w związku z przepisami dotyczącymi tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Państwa wątpliwości dotyczą więc elementów struktury logicznej przekazywanej na żądanie organu podatkowego w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających i kontroli, na podstawie art. 193a, art. 274c, art. 280 oraz art. 287 Ordynacji podatkowej, tj. postaci elektronicznej dowodów księgowych zawierającej zestawienie faktur, wystawianych przez Państwa za pomocą programu komputerowego i dokumentujących dokonywaną przez Państwa sprzedaż, zdefiniowaną w art. 2 pkt 22 ustawy. Jak już wcześniej wskazano, struktura ta jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W Biuletynie Informacji Publicznej została zamieszczona również dokumentacja struktury w formacie PDF wraz z broszurą informacyjną.

Ze wskazanych informacji wynika, że struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego dotycząca faktur VAT dokumentujących sprzedaż, wytwarzanych za pomocą programu komputerowego, jest bardzo rozbudowana i składa się z sekcji syntetycznej i analitycznej, gdzie każda faktura rozpatrywana jest pojedynczo, przy czym plik ten zawiera wszystkie obowiązkowe elementy faktury wskazane w art. 106e ust. 1 ustawy.

Zgodnie zatem z art. 106e ust. 1 ustawy:

Faktura powinna zawierać:

1)

datę wystawienia;

2)

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3)

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5)

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6)

datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7)

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8)

miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9)

cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10)

kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11)

wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12)

stawkę podatku;

13)

sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14)

kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15)

kwotę należności ogółem;

16)

w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których:

a)

obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lub art. 21 ust. 1, lub

b)

w przepisach wydanych na podstawie art. 19a ust. 12 określono termin powstania obowiązku podatkowego z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty

- wyrazy "metoda kasowa";

17) w przypadku faktur, o których mowa w art. 106d ust. 1 - wyraz "samofakturowanie"; 18) (...)

Wszystkie ww. elementy mają swój odpowiednik w omawianej strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego, przesyłanej na żądanie organu podatkowego. Tym samym, w przypadku faktur wielopozycyjnych, każda z pozycji na fakturze powinna zostać odzwierciedlona w pliku xml w osobnym rekordzie umieszczonym w sekcji "FakturyWiersze".

W związku z powyższym nie można zgodzić się z Państwa twierdzeniem, że wystarczającym będzie (jest) wskazanie w ewidencji sumy pozycji kwotowych dla poszczególnych stawek, innymi słowy, uważacie Państwo, że faktury sprzedaży mogą być ujmowane w strukturze jednym zapisem, niezależnie od tego z ilu pozycji się składają (analogicznie jak faktury zakupowe). Omawiana struktura "na żądanie" ma inną budowę i zawiera inne elementy niż struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego podlegająca cyklicznemu obowiązkowi przekazywania, wynikającego z przepisu art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

Główną intencją przekazywania tego rodzaju struktury JPK "na żądanie" było (jest) bowiem usprawnienie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych, kontroli celno-skarbowych oraz postępowań podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe i w konsekwencji uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. W tym celu niezbędne jest przekazanie przez czynnego podatnika podatku VAT wszystkich szczegółowych danych, wynikających z poprowadzonej przez niego ewidencji zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, w zależności od żądania organu podatkowego.

W związku z powyższym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dniu wydania pierwotnego rozstrzygnięcia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl