1462-IPPB3.4510.1002.2016.2.PS - Skutki podatkowe wniesienia komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lutego 2017 r. Izba Skarbowa w Warszawie 1462-IPPB3.4510.1002.2016.2.PS Skutki podatkowe wniesienia komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2016 r. (data wpływu 21 października 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 27 grudnia 2016 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 6 grudnia 2016 r. Nr 1462-IPPB3.4510.1002.2016.1.PS (data nadania w dniu 7 grudnia 2016 r., data doręczenia 12 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej:

a.

w części dotyczacej pierwszego pytania wniosku - jest nieprawidłowe.

b.

w części dotyczacej drugiego pytania wniosku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 5 sierpnia 2010 r. założona została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca Wnioskodawcą niniejszego wniosku. Dnia 5 sierpnia 2011 r. 21 udziałów w spółce objął Instytut po uzyskaniu wymaganej przepisami art. 83 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z powyższym udziały w spółce zostały objęte w trybie wspomnianego art. 83 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Wnioskodawca zajmuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności badaniami i tworzeniem nowych technologii, czego rezultatem są wytwory mogące potencjalnie stanowić komercjalizowaną własność intelektualną w rozumieniu art. 4a pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca może dokonywać w przyszłości wnoszenia do innych spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, a więc komercjalizacji w rozumieniu art. 4a pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi. W związku z tym pismem z dnia 6 grudnia 2016 r. Nr 1462-IPPB3.4510.1002.2016.1.PS na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy - Ordynacja podatkowa, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

a.

uzupełnienie opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i podanie następujących informacji:

* Kto był pierwotnym właścicielem (założycielem) Spółki i w jaki sposób zostały objęte udziały przez wspólnika (wspólników)?

* Co stanowiło przedmiot wkładu do Spółki w 2011 r. przez Instytut i w jakiej części (udział procentowy) stał się on udziałowcem Spółki?,

* Jak obecnie wygląda procentowo struktura właścicielska Spółki oraz jaki jest aktualnie udział procentowy Instytutu; ewentualnie od kiedy Instytut przestał być współwłaścicielem Spółki ?

b.

uzupełnienie sformułowanego we wniosku pytania oraz przedstawienie skorelowanego z pytaniem własnego stanowiska w sprawie w oparciu o przepisy ustaw regulujących prawa i obowiązki podatkowe Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych związane z planowanym wniesieniem przez Spółkę wkładów niepieniężnych w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej do innych spółek kapitałowych.

W piśmie z dnia 19 grudnia 2016 r. (data wpływu 27 grudnia 2016 r.) Pełnomocnik Spółki odpowiadając na pytania zawarte w części a) wezwania wskazał, że:

1. Zgodnie z treścią pierwotnej umowy spółki X Sp. z o.o., założycielami spółki były trzy 4 osoby fizyczne, Piotr G., Marcin I. oraz Robert H. Wszystkie udziały zostały pokryte przez wspólników wkładami pieniężnymi, tj. Piotr G. objął 95 udziałów pokrywając je wkładem w wysokości 4 750 zł, Marcin I. objął 95 udziałów pokrywając je wkładem w wysokości 4 750 zł, Robert H. objął 10 udziałów pokrywając je wkładem w wysokości 500 zł.

2. Instytut w dniu 5 maja 2011 r. nabył 21 udziałów spółki X (Wnioskodawcy), tj. 1 udział od Roberta H. za kwotę 50 zł, 10 udziałów od Piotra G. za kwotę 500 zł oraz 10 udziałów od Marcina I. za kwotę 500 zł. Tym samym Instytut nabył 10,5% udziałów spółki.

3. Obecnie struktura właścicielska Spółki wygląda w następujący sposób:

O Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 946 udziałów (ok. 35%)

Piotr G. - 739 udziałów (ok. 27%)

Marcin I.- 715 udziałów (ok. 26%)

Adam W. - 30 udziałów (ok. 1%)

Robert H. - 80 udziałów (ok. 3%)

Instytut - 200 udziałów (ok. 7%)

Piotr K. - 10 udziałów (ok. 0,4%)

Tomasz K. - 10 udziałów (ok. 0,4%)

Paweł D. - 10 udziałów (ok. 0,4%).

Celem utworzenia Spółki było prowadzenie badań i prac rozwojowych w obszarze diagnostyki medycznej oraz komercjalizacja wyników tychże badań i prac. W projektach realizowanych przez Spółkę uczestniczy kadra naukowa Instytutu, specjaliści będący pracownikami naukowymi innych jednostek oraz specjaliści z dziedziny optyki, elektroniki, mechaniki, obróbki polimerów, programowania, chemii czy biologii, którzy nie są pracownikami żadnej jednostki naukowej. Spółka korzysta z dofinansowania prowadzonych prac naukowych w ramach programów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Grantobiorcy Team-Tech i innych, w ostatnim okresie pozyskała również istotnego inwestora (O Fundusz Inwestycyjny Zamknięty).

W ramach swojej działalności Spółka opracowała m.in. analizator biochemiczny krwi oraz związaną z nim pilotażową linię do produkcji urządzenia. Wyniki prowadzonych przez Spółkę badań i prac rozwojowych stanowią przedmiot ochrony prawnej w formie patentów, dodatkowych praw ochronnych na wynalazek, lub innych formach przewidzanych dla ochrony praw własności intelekualnej, względnie podlegają ochronie prawnej jako know-how.

Zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, wypracowane gotowe rozwiązania techniczne i technologiczne lub rozwiązania które osiągną odpowiedni poziom zaawansowania prac będą w przyszłości komercjalizowane w drodze m.in. wniesienia tych rozwiązań, w postaci patentów bądź innych praw własności przemysłowej oraz know-how, tytułem wkładu do spółek kapitałowych w zamian udziały lub akcje tych spółek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy Spółka będąca Wnioskodawcą może zostać uznana za podmiot komercjalizujący w rozumieniu art. 4a pkt 24 ustawy o CIT i czy w związku z taką kwalifikacją, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę przed dniem 1 stycznia 2017 r., komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (przy założeniu, że: a) przed upływem 5 lat od dnia objęcia tych udziałów (akcji) w zamian za wskazany aport nie nastąpi zbycie, umorzenie lub unicestwienie objętych udziałów (akcji), b) Wnioskodawca nie zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości, ani c) nie przestanie podlegać w RP nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) przychód z powyższego tytułu powstanie w dniu, w którym upłynie okres 5 lat od dnia objęcia tych udziałów (akcji)?

2. Czy w przypadku gdy wniesienie przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej zostanie dokonane po 1 stycznia 2017 r. Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu, kosztów uzyskania przychodu i (ewentualnego) dochodu/straty podatkowej?

Stanowisko Wnioskodawcy

Ad. 1

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 12 ust. 1b pkt 5 CIT:

Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część "powstaje w dniu, w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem i podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia; koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości określonej według stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 15 ust. 1j pkt 1 lub 3 oraz ust. 1o."

Aby więc podmiot obejmujący udziały lub akcje w spółce kapitałowej mógł skorzystać z odroczonego w czasie momentu powstania przychodu, musi wnieść do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej oraz być podmiotem komercjalizującym.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisaną w stanie faktycznym spółkę należy uznać za podmiot komercjalizujący w rozumieniu art. 4a pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem komercjalizującym w rozumieniu przytoczonego przepisu, jest podmiot spełniający łącznie dwa kryteria: Po pierwsze, musi on należeć do jednej z enumeratywnie wymienionych w przepisie kategorii podmiotów, po drugie musi on dokonać wniesienia do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej;

Wśród kategorii podmiotów, które mogą być uznane za podmiot komercjalizujący art. 4a pkt 24 CIT wymienia m.in. spółki utworzone na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest spółką, która została utworzona przez wspólników będących osobami fizycznymi. Jednak w kilka miesięcy po jej zawiązaniu, część udziałów utworzonych przy zawiązaniu spółki objętych pierwotnie przez założycieli nabył Instytut. Nabycie udziałów przez Instytut nastąpiło 10 maja 2011 r. w trybie art. 83 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, tj. w trybie wskazanym w art. 4a pkt 24 lit. d CIT.

Artykuł 83 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk stanowi: "Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych. Każda z tych czynności wymaga uprzedniego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw nauki."

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma podstaw do różnicowania sytuacji spółki, w której tworzeniu brała udział jednostka naukowa (t.j. sytuacji pierwotnego nabycia udziałów przez jednostkę naukową) oraz spółki, w której taka jednostka objęła udziały w terminie późniejszym (t.j. sytuacji, w której ma miejsce pochodne nabycie udziałów). Według Wnioskodawcy określenie "spółka utworzona na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o Polskiej j Akademii Nauk" należy rozumieć w ten sposób, że będzie to każda spółka utworzona w celu komercjalizacji badań naukowych, prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, w której tworzeniu uczestniczyła Akademia lub jej Instytut, ale także spółka utworzona w tym samym celu, w której Akademia lub Instytut nabył, objął lub posiada udziały.

W związku z powyższym należy przyjąć, że spółka będąca Wnioskodawcą, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej takiej jak np. patenty, i dodatkowe prawa ochronne na wynalazek, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, autorskie prawa majątkowe i know-how do innej spółki kapitałowej, będzie: podmiotem komercjalizującym w rozumieniu art. 4a pkt 24 CIT. Co za tym idzie, w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę wniesienia do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej i objęcia w zamian za ten aport udziałów lub akcji w tej spółce kapitałowej.

Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia przychodu z tytułu objęcia akcji lub udziałów na dzień, dopiero po upływie 5 lat od objęcia udziałów lub akcji (pod warunkiem, że przed tym dniem nie nastąpi zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) oraz że podmiot komercjalizujący nie zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji ani też nie przestanie być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania).

Ad. 2

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych usuwa się treść art. 12 ust. 1b pkt 5. Zamiast tego, w art. 12 ust. 4 pkt 25 w brzmieniu następującym:

"Do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej jest komercjalizowana własność intelektualna wniesiona przez podmiot komercjalizujący."

Wobec powyższego należy przyjąć, że jeśli Wnioskodawca jako podmiot komercjalizujący dokona aportu do spółki kapitałowej po 1 stycznia 2017 r., a przedmiotem tego aportu będzie komercjalizowana własność intelektualna, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do rozpoznania z tego tytułu przychodu, kosztów uzyskania przychodu i (ewentualnego) dochodu/straty podatkowej, gdyż przedmiotowy aport będzie neutralny na gruncie podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

a.

nieprawidłowe w zakresie pierwszego pytania wniosku,

b.

prawidłowe w zakresie drugiego pytania wniosku.

Ad. a)

Zgodnie z art. 4a pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p."), ilekroć w ustawie jest mowa o komercjalizowanej własności intelektualnej - oznacza to:

a.

patent, dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz prawo do uzyskania powyższych praw lub prawo z pierwszeństwa - określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),

b.

autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego,

c.

równowartość udokumentowanej wiedzy (informacji) nadającej się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej (know-how),

d.

prawa do korzystania z praw lub wartości wymienionych w lit. a-c na podstawie umowy licencyjnej;

Natomiast stosownie do z art. 4a pkt 24 u.p.d.o.p., ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie komercjalizującym - oznacza to:

a.

uczelnię w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

b.

spółkę utworzoną na podstawie art. 86a ust. 1 lub art. 86b ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,

c. Polską Akademię Nauk lub jej instytut naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675),

d.

spółkę utworzoną na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

e.

instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092),

f.

spółkę utworzoną na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

g.

twórcę uprawnionego do praw lub wartości wymienionych w pkt 23 lit. a-c, a także zawarcia umowy licencyjnej, o której mowa w pkt 23 lit. d,

h.

międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- jeżeli wnosi do spółki kapitałowej komercjalizowaną własność intelektualną.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 12 ust. 1b u.p.d.o.p. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r., przychód określony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki, spółdzielni albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

4.

podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo

5.

w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia; koszty uzyskania przychodu ustala się w wysokości określonej według stanu obowiązującego na dzień wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, stosując przepis art. 15 ust. 1j pkt 1 lub 3 oraz ust. 1o.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. (przepis art. 13 powyższej ustawy został uchylony na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw, określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1933)), w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie ustala się przychodu i kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o której mowa w art. 4a pkt 23 ustawy wymienionej w art. 2, wniesiony przez podmiot komercjalizujący, o którym mowa w art. 4a pkt 24 ustawy wymienionej w art. 2, jeżeli wkład został wniesiony w 2016 r., albo w 2017 r. Do przychodów tych nie stosuje się przepisów art. 12 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b pkt 5 ustawy wymienionej w art. 2.

W myśl art. 13 ust. 4 ww. ustawy, przepisów ust. 1-3 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, o której mowa w ust. 1 lub 2, jest autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego.

W uzasadnieniu do projektu powyższej ustawy (druk sejmowy 3286) w pkt II, pt. "Potrzeba i cel regulacji" wskazano, że proponowane zmiany powinny spowodować usunięcie wielu istotnych barier prawnych napotykanych przez polskie instytucje naukowe, a także stworzyć zachęty fiskalne dla przedsiębiorstw do podejmowania większego ryzyka.

Przepisy powyższe przewidują, że jeżeli aport komercjalizowanej własności intelektualnej zostanie dokonany w 2016 lub 2017 r. wówczas przepisy dotyczące rozpoznania przychodu (w tym też jego odroczenia) nie będą miały zastosowania i w konsekwencji aport taki będzie neutralny dla celów podatku dochodowego. Dla zastosowania tych przepisów kluczowe jest spełnienie pięciu przesłanek, tj. (a) aport musi zostać wniesiony do spółki kapitałowej; (b) aport musi zostać wniesiony przez podmiot komercjalizujący; (c) przedmiotem aportu musi być komercjalizowana własność intelektualna; (d) aport musi zostać dokonany w 2016 lub 2017 r. oraz (e) przedmiotem aportu nie będzie autorskie prawo majątkowe do programu komputerowego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zajmuje się w ramach prowadzonej przez siebie działalności badaniami i tworzeniem nowych technologii, czego rezultatem są wytwory mogące potencjalnie stanowić komercjalizowaną własność intelektualną. Wyniki prowadzonych przez Spółkę badań i prac rozwojowych stanowią przedmiot ochrony prawnej w formie patentów, dodatkowych praw ochronnych na wynalazek, lub podlegają ochronie prawnej jako know-how. Zgodnie z założeniami Wnioskodawcy, wypracowane gotowe rozwiązania techniczne i technologiczne lub rozwiązania które osiągną odpowiedni poziom zaawansowania prac będą w przyszłości komercjalizowane w drodze m.in. wniesienia tych rozwiązań, w postaci patentów bądź innych praw własności przemysłowej oraz know-how, tytułem wkładu do spółek kapitałowych w zamian udziały lub akcje tych spółek.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy że Ustawodawca w cyt. powyżej art. 13 ust. 2 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (obowiązującym do 31 grudnia 2016 r.) wyłączył z opodatkowania m.in. przychody z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część w przypadku, gdy przedmiotem wkładu jest własność intelektualna, o której mowa w art. 4a pkt 23 u.p.d.o.p., wnoszącym wkład podmiot komercjalizujący o którym mowa w art. 4a pkt 24 u.p.d.o.p.

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328) (druk sejmowy 2330) wprowadzającej zmiany m.in. do art. 4a u.p.d.o.p., polegające na dodaniu pkt 23 i 24, projektowane rozwiązania odnoszą się wyłącznie do sytuacji wnoszenia danej własności intelektualnej w drodze aportu do specjalnej spółki kapitałowej mającej ją komercjalizować. Inne transakcje, jak np. sprzedaż, zostały pominięte z uwagi na przyjęcie, iż skoro doszło do zbycia danej własności intelektualnej, to tym samym podmiot komercjalizujący uzyskał wpływy finansowe, które pozwalają na bieżące rozliczenie podatku. Ponadto projektowane rozwiązania dotyczą wyłącznie wąskiego katalogu praw własności intelektualnej oraz know-how. Takie zawężenie ma na celu promowanie rozwiązań, które aktualnie mają największy potencjał innowacyjny.

W świetle poddawanego wykładni przepisu art. 4a pkt 24 lit. d u.p.d.o.p. ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie komercjalizującym - oznacza to spółkę utworzoną na podstawie ww. art. 83 ust. 1 ustawy o PAN, z jednoczesnym zastrzeżeniem powinności wniesienia przez taką spółkę do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej. Dopiero łączne zaistnienie wymienionych okoliczności pozwala na nadanie przymiotu podmiotu komercjalizującego w rozumieniu art. 4a pkt 24 u.p.d.o.p.

Wobec powyższego, dla dokonania prawidłowej oceny okoliczności sprawy na gruncie przepisów u.p.d.o.p., konieczne jest rozstrzygnięcie w zakresie możliwości objęcia Wnioskodawcy pojęciem "spółki utworzonej na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o PAN".

Zgodnie z treścią powołanej regulacji "Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych. Każda z tych czynności wymaga uprzedniego zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw nauki. "

Szczegółowa analiza treści art. 83 ust. 1 ustawy o PAN w korelacji z art. 4a pkt 24 u.p.d.o.p. prowadzi do stwierdzenia, iż na potrzeby dokonania wykładni wskazanego przepisu u.p.d.o.p. konieczne jest uwzględnienie treści całej normy art. 83 ust. 1 ustawy o PAN, przy zastosowaniu podejścia celowościowego. Ograniczenie się jedynie do literalnego brzmienia art. 4a pkt 24 u.p.d.o.p. czyniłoby wykładnię niekompletną, zawężającą, nie oddającą tym samym rzeczywistego stanu sprawy. Pod pojęciem "spółki utworzonej na podstawie art. 83 ust. 1 (...)" należy zatem rozumieć szeroko - nie tylko spółkę utworzoną przez Akademię i jej Instytuty (w tym przypadku Instytut...), ale również spółkę, w której wymienione podmioty objęły, nabyły lub są w posiadaniu udziałów (akcji) - pod warunkiem, spełnienia pozostałych wymogów przewidzianych art. 83 ust. 1 ustawy o PAN.

Chodzi o wypełnienie celu utworzenia spółki bądź wejścia w posiadanie udziałów (akcji) (jakim jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki) oraz uzyskanie zgody właściwego ministra do spraw nauki na podjęcie każdej z tych czynności.

Wnioskodawca czyni zadość postawionym warunkom. Spółka zajmuje się badaniami i tworzeniem nowych technologii, w efekcie których przewiduje powstanie komercjalizowanej własności intelektualnej w rozumieniu art. 4a pkt 23 u.p.d.o.p. Nie budzi również wątpliwości fakt posiadania wymaganej zgody na objęcie przez Instytut udziałów (akcji) w spółce. Wnioskodawca informuje bowiem, iż " (...) udziały w spółce zostały objęte w trybie wspomnianego art. 83 ustawy o Polskiej Akademii Nauk".

Odnosząc się do brzmienia uzasadnienia do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2330) wprowadzającej instytucję odroczenia opodatkowania przychodu z tytułu wniesienia przez podmiot komercjalizujący do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej, należy wyjaśnić, że wnoszenie własności intelektualnej w drodze aportu do specjalnej spółki kapitałowej mającej ją komercjalizować, nie musi oznaczać obowiązku czynienia tego na etapie powstania spółki. Czynność ta może nastąpić również poprzez objęcie udziałów w spółce na różnym etapie jej działania. Podkreślić należy okoliczność, iż obowiązek uzyskania zgody właściwego ministra do spraw nauki odnosi się zarówno do zdarzenia utworzenia spółki jak i objęcia, nabycia, czy posiadania udziałów oraz akcji spółki handlowej (art. 83 ust. 1 zdanie 2 ustawy o PAN).

Tym samym, na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić spełnienie warunków do uznania spółki Wnioskodawcy za podmiot komercjalizujący w rozumieniu art. 4a pkt 24 u.p.d.o.p.

W rezultacie w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę przed dniem 1 stycznia 2017 r. (czyli w 2016 r. - gdyż jak wynika z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2016 r. Wnioskodawca dopiero planuje w przyszłości dokonanie) wniesienia do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej i objęcia w zamian za ten aport udziałów lub akcji w tej spółce kapitałowej po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek rozpoznania z tego tytułu przychodu, kosztów uzyskania przychodu i (ewentualnego) dochodu/straty podatkowej. Przedmiotowy aport będzie neutralny na gruncie podatku dochodowego. Wynika to wprost z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2016 r. W konsekwencji nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie powołany przez Spółkę przepis art. 12 ust. 1b pkt 5 u.p.d.o.p. przewidujący odroczenie w czasie momentu powstania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący. Z powyższego względu stanowisko Spółki w zakresie pierwszego pytania wniosku należało uznać za nieprawidłowe, pomimo iż iż prawidłowy jest pogląd że Spółka może zostać uznana za podmiot komercjalizujący w rozumieniu art. 4a pkt 24 u.p.d.o.p.

Ad. b)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi -Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl