1449/2CF/413/IP-16/2007/GW - Czy należy dokonać rozliczenia rocznego za rok 2006 na PIT-38 w przypadku braku informacji o dochodach PIT-8C i wykazać straty z tytułu utraconych, a zainwestowanych pieniędzy?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 czerwca 2007 r. Izba Skarbowa w Warszawie 1449/2CF/413/IP-16/2007/GW Czy należy dokonać rozliczenia rocznego za rok 2006 na PIT-38 w przypadku braku informacji o dochodach PIT-8C i wykazać straty z tytułu utraconych, a zainwestowanych pieniędzy?

Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 marca 2007 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 13 marca 2007 r.), o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż mimo nie otrzymania od płatnika tj. W. S.A informacji o dochodach PIT-8C, powinien w zeznaniu rocznym PIT-38 wykazać stratę w wysokości różnicy pomiędzy wpłaconymi a otrzymanymi zwrotnie środkami pieniężnymi.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście

POSTANAWIA

uznać powyższe stanowisko za zgodne z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dacie wydania niniejszego postanowienia

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2007 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym stan faktyczny został przedstawiony następująco: W roku 2006 podatnik był klientem domu maklerskiego W. S.A. na mocy zawartej w roku 2005 "Umowy o zarządzanie portfelem i prowadzenie rachunku inwestycyjnego". W dniu 04 kwietnia 2006 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd odebrała W. S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej nakazując rozwiązanie umów z klientami i zwrot powierzonych W. S.A. środków. W dniu 10 kwietnia 2006 r. wypowiedział podatnik umowę z W. S.A., składając jednocześnie dyspozycję wypłaty wszystkich środków z Pana rachunku. W dniu 22 lipca 2006 r. Sąd ogłosił upadłość W S.A. Dom Maklerski nigdy nie rozliczył się z podatnikiem. Otrzymał on jedynie wypłaty pieniężne obejmujące zaledwie kilka procent wartości zainwestowanych przez podatnika środków. Syndyk masy upadłości W.S.A. żadnemu z Klientów nie przekazał w wyznaczonym terminie rocznej informacji o dochodach z kapitałów pieniężnych - PIT-8C.W opisanej sprawie stawia podatnik zapytanie: Czy dokonać rozliczenia rocznego za rok 2006 na PIT-38 w przypadku braku informacji o dochodach PIT-8C i wykazać straty z tytułu utraconych a zainwestowanych pieniędzy?

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 (zakłady pracy, spółdzielnie, organy rentowe i inni płatnicy) w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Natomiast zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Przytoczone powyżej przepisy nie przewidują zwolnienia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego w sytuacji, gdy płatnik nie dopełnił obowiązku wystawienia i doręczenia podatnikowi w ustawowo określonym terminie informacji PIT-8C o uzyskanych przez podatnika przychodach, kosztach uzyskania, dochodach i stratach. Tak, więc mimo nieotrzymania od płatnika informacji PIT-8C, ma Pan obowiązek wykazać w zeznaniu rocznym PIT-38 za 2006 r. uzyskany przychód, koszty uzyskania przychodów, dochód (stratę).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 cyt. wyż. ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Zgodnie z art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Przepis art. 9 ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład nie pieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 9 ust. 6 ustawy ).W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. a cyt. ustawy źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. W myśl art. 30b cyt. ustawy od dochodów uzyskanych m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem jest natomiast różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, (jeżeli różnica jest ujemna występuje strata), określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 12 i 14 (art. 30b ust. 2 pkt 1 cyt. Ustawy).Biorąc pod uwagę stan faktyczny i powyższe unormowania jest podatnik zobowiązany złożyć zeznanie PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty. W opisanej przez podatnika sprawie przychód jest mniejszy od kosztów ich uzyskania, a zatem wystąpiła strata. Wynika stąd, że podatnik ma obowiązek złożenia zeznania niezależnie od proporcji przychodu do kosztów ich uzyskania.

Mając na uwadze stan prawny i przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast tut. organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl