1449/1CG/415-19/07/i-27/AS - Opodatkowanie dochodu z udziału w spółce jawnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 sierpnia 2007 r. Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście 1449/1CG/415-19/07/i-27/AS Opodatkowanie dochodu z udziału w spółce jawnej.

Wnioskiem z dnia wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawiając następujący stan faktyczny. Jak wynika z uzupełnienia do wniosku z dnia jest Pan w trakcie rejestrowania menedżerskiej spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mechanizm tych czynności jest następujący: dwóch menedżerów zakłada spółkę jawną albo komandytową i podpisują z konkretną firmą umowę o zarządzanie. Za swoje usługi spółka wystawia faktury. Wynagrodzenie wspólnicy dzielą proporcjonalnie do udziału w zysku. W Pana opinii wspólnik spółki jawnej bądź komandytowej może opodatkować dochód z udziału w tej spółce podatkiem liniowym 19%, w sytuacji gdy spółka, przez wspólników, wykonuje czynności zarządzania przedsiębiorstwem. Wg Pana nie jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, gdyż kontrahentem jest spółka jawna (komandytowa), która jest przedsiębiorcą i deleguje swoich wspólników do wykonania kontraktu. Menedżer uzyskuje więc przychód z udziału w spółce, który jest przychodem z działalności gospodarczej.

Ustawodawca w uregulowaniach zawartych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dokonał wyraźnego rozróżnienia źródeł przychodu podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ustanawiając odrębnymi źródłami przychodów działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy). Jak stanowi art. 13 wyżej cytowanej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7) oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 9). Istotna cechą działalności wykonywanej osobiście, jest wykonywanie czynności przez podatnika samodzielnie, bez zatrudniania osób trzecich, przy czym czynności te muszą mieć charakter działalności, co oznacza, że do tego źródła zalicza się przychody z takich działań podejmowanych osobiście przez podatnika, które są wykonywane bezpośrednio na rzecz innego podmiotu i nie w połączeniu z prowadzeniem przedsiębiorstwa. pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ww. ustawy za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, 2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, 3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością. Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, tj. według skali podatkowej, chyba że zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 20 stycznia roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania tych dochodów na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. wg 19% stawki liniowej. W przypadku, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania według stawki liniowej 19%, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek (art. 9a ust. 3 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przychody uzyskane z tytułu udziału w spółce jawnej (komandytowej) będą przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ nie będą wykonywane osobiście przez Pana, lecz przez wspólników spółki jawnej a nadto Pana ze Spółką nie łączył stosunek pracy ani spółdzielczy stosunek pracy. Zatem nie ma przeszkód, aby po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, dochód uzyskany z tytułu udziału w spółce jawnej opodatkował Pan podatkiem dochodowym według stawki liniowej 19% (art. 30c). Wobec powyższego stanowisko wyrażone we wniosku należy uznać za prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl