14441/2017 - Nauczyciele, którzy utracili pracę w wyniku reformy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej 14441/2017 Nauczyciele, którzy utracili pracę w wyniku reformy

Dane dotyczące faktycznego zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 będą wykazane w Systemie Informacji Oświatowej jesienią, wg stanu na 30 września br.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) zawartych zostało szereg regulacji umożliwiających sprawne rozlokowanie kadry pedagogicznej w okresie wdrażania nowej struktury szkół oraz zapewniających miejsca pracy dla nauczycieli dotychczasowych szkół.

Nauczyciele szkół starego systemu, z mocy prawa, staną się nauczycielami szkół nowego systemu (np. nauczyciele sześcioletniej szkoły podstawowej staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, nauczyciele trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami czteroletniego liceum ogólnokształcącego, nauczyciele czteroletniego technikum staną się nauczycielami pięcioletniego technikum).

W przypadku gimnazjów ustawa przewiduje stopniowe i ewolucyjne wygaszanie tych szkół. Wygaszanie gimnazjum może być realizowane w różnych wariantach. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji odpowiednio organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącego gimnazjum, osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej prowadzącej dotychczasowe publiczne lub niepubliczne gimnazjum. W przypadku przekształcenia lub włączenia gimnazjum do innej szkoły, nauczyciele dotychczasowego gimnazjum staną się z mocy prawa odpowiednio nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, technikum albo branżowej szkoły I stopnia.

Celem uelastycznienia procesów związanych z rozlokowaniem kadry pedagogicznej rozszerzono zakres stosowania art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.), w którym uregulowane są kwestie przenoszenia do innej szkoły lub na inne stanowisko nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, także na nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (bez względu na wymiar zatrudnienia). Ponadto, w okresie przejściowym zmodyfikowano dotychczasowe zasady uzupełniania etatu oraz zmniejszania obowiązkowego wymiaru zajęć, tak aby umożliwić nauczycielom zatrudnionym w wymiarze mniejszym niż 1 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć uzupełnianie etatu w innej szkole - umożliwia to kontynuację zatrudnienia w drodze mianowania nauczycielom zatrudnionym w wymiarze niższym niż 1 obowiązkowego wymiaru zajęć. Zawarto także przepisy regulujące w sposób szczególny przydzielanie w roku szkolnym 2019/2020 godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych. Ponadto zagwarantowano, aby w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. liczba uczniów w danej jednostce samorządu terytorialnego, przypadających na jeden etat nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i ich zespołach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie była wyższa od liczby uczniów przypadająca na etaty tych nauczycieli, w roku szkolnym 2016/2017.

Wprowadzono również wymóg uzyskania przez nauczyciela pisemnej zgody dyrektora szkoły (przedszkola, placówki lub zespołu), wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia, na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole (przedszkolu, placówce lub zespole) - art. 222 ust. 1 w związku z art. 220 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Jednocześnie, dla nauczycieli, których dalsze zatrudnienie w szkole nie będzie możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przewidziane zostały szczególne zasady przenoszenia w stan nieczynny oraz pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, będzie przysługiwało nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, a także nauczycielom:

* którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie ustawy - Karta Nauczyciela;

* z którymi rozwiązano stosunek pracy w ostatnim roku funkcjonowania gimnazjum, z dniem wypowiedzenia im stosunku pracy (w trybie art. 226 ust. 2 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe).

Ponadto, nauczyciele spełniający warunki określone w art. 88 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela będą mogli przejść na emeryturę również w wypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (art. 4 pkt 12 tej ustawy). Jednocześnie nauczycielom spełniającym warunki określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. poz. 800, z późn. zm.) przysługiwało będzie świadczenie kompensacyjne również w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (art. 80 pkt 2 tej ustawy).

Opublikowano: www.sejm.gov.pl