Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 maja 2005 r.
Urząd Skarbowy w Wyszkowie
1443/PO/443/48/05/MŁ
Czy w handlu detalicznym wydawanie nabywcom towarów w opakowaniach zwrotnych w zamian za kaucję stanowi w odniesieniu do tych opakowań odpłatną dostawę towarów i czy podlega opodatkowaniu VAT?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów przemysłowych, w tym środków ochrony roślin w opakowaniach zwrotnych, za które pobierana jest kaucja. Sprzedaż towarów prowadzona jest w punktach handlowych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej i przy zastosowaniu kas fiskalnych. Przy zakupie ww. towarów, nie jest pobierana kaucja przez sprzedawcę - cena środków ochrony roślin zawiera cenę opakowania. Dopiero przy sprzedaży detalicznej stosowana jest kaucja. Po zwrocie przez klientów opakowań zwrotnych są one oddawane do utylizacji, zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Zdaniem podatnika kaucja nie jest formą odpłatności, choć pieniądze rzeczywiście wpłynęły do kasy, ale w przypadku wypełnienia zobowiązania (w tym przypadku zwrotu opakowań) podlega zwrotowi. W takim wypadku w firmie nie zostają żadne pieniądze, wobec czego nie ma obrotu a kaucja oraz jej zwrot jest ewidencjonowana poza kasą rejestrującą. Czyli nie jest wykazany obrót podlegający opodatkowaniu w podatku od towarów i usług. Natomiast jeśli opakowania nie zostaną zwrócone, np. w ciągu 60 dni, po którym otrzymane kaucje należy opodatkować podatkiem VAT. Jeśli w następnym okresie rozliczeniowym zwrotów opakowań będzie więcej niż wydań, to obrót zostanie pomniejszony o tę różnicę.

Przepis art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, że pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W powołanej ustawie w art. 2 pkt 6 towary zostały zdefiniowane jako rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Kaucja - wg Słownika języka polskiego (PWN, Warszawa, 1996 r.) - jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedotrzymania zobowiązania.

W świetle przywołanej definicji "kaucji" stwierdza się, że wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kaucja nie jest formą odpłatności choć pieniądze wpłynęły do kasy. Kaucja nie jest jednak własnością u podatnika (otrzymującego), gdyż w przypadku wypełnienia zobowiązania (zwrotu opakowania, za które jest pobrana kaucja) podlega ona zwrotowi. Skoro opakowania zwrotne wydawane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów - czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli opakowania zwrotne wydawane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów - nie są sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wydanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję nie jest sprzedażą dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - nie podlega zatem obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrującej. Jednak dla prawidłowości rozliczeń opakowań zwrotnych kaucjonowanych zasadnym będzie ewidencjonowanie kaucji pobranej i wydanej poza funkcjami fiskalnymi kasy (wpłata i wypłata gotówki), co nie będzie miało wpływu na wysokość obrotu, a w konsekwencji nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Opakowania zwrotne wydawane za pobraniem kaucji nie stanowią podstawy opodatkowania dla podatku od towarów i usług. Mając na uwadze przepisy prawa w zakresie podatku od towarów i usług tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji postanowienia.

Niniejszej interpretacji udzielono w oparciu przedstawiony przez Pana stan faktyczny na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl