1438/RM/436/art.14a/443/21/2005/68/2006/HM - Czy darowizna pieniędzy od konkubenta może być rozliczona wg stawek podatku od spadków i darowizn dla podatników w I grupie podatkowej?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 marca 2006 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów 1438/RM/436/art.14a/443/21/2005/68/2006/HM Czy darowizna pieniędzy od konkubenta może być rozliczona wg stawek podatku od spadków i darowizn dla podatników w I grupie podatkowej?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 grudnia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej powstania obowiązku podatkowego w podatku od darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów

POSTANAWIA

uznać za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku

UZASADNIENIE

Z treści wniosku wynika, że wnioskodawczyni szereg lat pozostawała w konkubinacie. W trakcie jego trwania konkubent podarował wnioskodawczyni 137.100,00zł. przelewając ww. kwotę na Jej konto.

Otrzymaną gotówkę wnioskodawczyni przeznaczyła na zakup w dn. 4 kwietnia 2005 r. wspólnie z konkubentem lokalu mieszkalnego Zdaniem wnioskodawczyni podatek z tyt. darowizny jest nienależny, ponieważ od długiego czasu prowadziła Ona z konkubentem wspólne gospodarstwo. Ponadto jej zdaniem jeżeli konieczne jest żeby darowizna ta była opodatkowana to powinna być wobec Niej zastosowana najkorzystniejsza grupa podatkowa.

Regulacje dotyczące umów darowizn zawarte są w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.). Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a obowiązek podatkowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4) cyt. ustawy, powstaje z chwilą złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż obowiązek podatkowy powstał w chwili nabycia darowizny czyli uzyskania przez obdarowaną korzyści majątkowej, tj. z chwilą przelania przez konkubenta kwoty 137.100,00zł na konto wnioskodawczyni.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanowiska Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów stwierdza, iż jest ono nieprawidłowe w zakresie należnego podatku.

Podstawę opodatkowania - zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia oraz cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego

Ustalenie wysokości podatku od spadków i darowizn wymaga zaliczenia nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych do jednej z trzech grup podatkowych przy uwzględnieniu osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych, do grupy III - innych nabywców, zatem konkubinat zaliczany jest do III grupy podatkowej.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy dla III grupy podatkowej opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej kwotę wolną w wysokości 4.902,00zł.

Podatek od nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku według określonej odrębnie dla każdej grupy podatkowej skali (art. 15 ust 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn), która od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej kształtuje się następująco: 10.278 -12%, 10.278 - 20.556 -1.233 zł. 40 gr. i 16% od nadwyżki ponad 10.278 zł., 20.556 -2. 877 zł. 90 gr. i 20% od nadwyżki ponad 20.556 zł.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl