1438/443/300-123/2006/GK - Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 grudnia 2006 r. Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów 1438/443/300-123/2006/GK Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 6 września 2006 r. (data wpływu 7 września 2006 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług od sprzedaży działek, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów postanawia:

uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podatnicy zakupili działkę 0,96 h rolną częściowo zabudowaną. W 1991 r. została ona podzielona na mniejsze działki, a w 2004 r. ustawowo odrolniona. Pierwsza działka została sprzedana 1 sierpnia 2006 r.

Zdaniem wnioskodawców dalsza sprzedaż ww. działek nie jest obciążona podatkiem od towarów i usług.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy definiuje dostawę towarów jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast towarami w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Opodatkowaniu podlegają więc dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe, zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych tylko te, których przedmiotem są tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę.

Przepis art. 15 ust. 1 cyt. wyżej ustawy stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powołanych przepisów dostawa gruntu podlega co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynność zatem wykonana jednorazowo będzie opodatkowana jeżeli osoba dokonuje takiej czynności po raz kolejny, co sugeruje w ten sposób nieprzypadkową jej powtarzalność stanowiącą istotę prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy mają zamiar sprzedać następne działki. Okoliczności przedstawione w zapytaniu wskazują na działanie Podatnika, ukierunkowane na dostawę gruntów budowlanych w tym celu wcześniej podzielonych. O opodatkowaniu przedmiotowej dostawy gruntów budowlanych podatkiem od towarów i usług decyduje sposób ich zbycia czyli przeznaczenia w chwili sprzedaży. Reasumując, Wnioskodawcy zobowiązani będą odprowadzić do budżetu państwa należny podatek od towarów i usług z tytułu dokonania czynności sprzedaży działek.

Strona stwierdza we wniosku, iż niektóre spośród wymienionych działek są zabudowane. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ww. ustawy grunt, na którym leży nieruchomość stanowi element podstawy opodatkowania tej nieruchomości wg stawki podatkowej dla niej właściwej.

W myśl art. 113 ust. 13 pkt 1d powołanej wyżej ustawy, zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się m.in. do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów, niezależnie od wielkości swoich obrotów są podatnikami podatku od towarów i usług i stosownie do art. 96 ust. 1 obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl